Provinciebestuur kiest voor gefaseerde aanleg RijnlandRoute

“Het gefaseerde voorkeursalternatief Zoeken naar Balans (F) is de enige begaanbare en verantwoorde weg voor de RijnlandRoute gegeven het budget waar nu zicht op is.” Dat is de conclusie die het demissionaire college van Gedeputeerde Staten vandaag trekt na het vaststellen van het onderzoek naar de milieueffecten (MER) van drie tracéalternatieven voor de RijnlandRoute. Het tracé N11-West en de Churchill Avenue zijn volgens GS niet haalbaar met het huidige budget. Zoeken naar Balans (F) is de gefaseerde variant van de RijnlandRoute die vanaf Katwijk en Valkenburg loopt via de A44 richting Wassenaar en vervolgens om Leiden heen een aansluiting krijgt bij Voorschoten op de A4. “Dit college van GS wil het proces rondom de MER goed afronden,” zegt Asje van Dijk, als verantwoordelijk gedeputeerde. “Daarom we spreken geen voorkeur uit, maar een oordeel. Als je alles op een rij zet, is dit wat we het nieuwe college van GS willen meegeven. Het is het nieuwe provinciale bestuur dat uiteindelijk de beslissing neemt.”

In de MER zijn efffecten op het milieu en de verkeersafwikkeling, maakbaarheid, bouwoverlast, ruimtelijke-economische ontwikkelingen, risico’s en kosten onderzocht voor drie tracéalternatieven: N11-West, Zoeken naar Balans en Churchill Avenue. De eerste twee alternatieven lopen ten zuiden van Leiden; het laatste alternatief volgt het bestaande tracé door Leiden. Binnen de drie alternatieven zijn nog varianten onderzocht. De MER laat volgens het aftredende college van GS zien dat er niet direct goede of slechte alternatieven zijn. “Voor elk alternatief is wel wat te zeggen en elk alternatief kent interessante aanknopingspunten voor de oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek in de regio. Zoeken naar Balans scoort over de gehele linie licht positiever dan de andere alternatieven. Daarnaast leidt de aanleg van de Rijnlandroute via het tracé van Zoeken naar Balans tot een robuster wegennet rondom Leiden. De gefaseerde variant F van Zoeken naar Balans, maakt latere realisatie van het eindbeeld kansrijker.”

De betrokken regiogemeenten delen het oordeel van Gedeputeerde Staten over de keuze voor variant F van Zoeken naar Balans. Zo laat de provincie vandaag weten. Wel willen de regiogemeenten dat in de komende anderhalf jaar geprobeerd wordt om waar mogelijk nog tot verdere optimalisaties in het ontwerp te komen, die dan bij eventuele meevallers of extra geld gerealiseerd kunnen worden.

Gisteren werd bekend dat de minister van Infrastructuur en Milieu 97 miljoen euro extra bijdraagt aan de Rijnlandroute.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×