Geen extra beveiliging Ayaan Hirsi Ali

De rijksoverheid ziet op dit moment geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali. “De uitvoering van de beveiligingsmaatregelen verloopt momenteel naar tevredenheid.” Dat schrijven de minister Johan Remkes (BZK) en Piet Hein Donner (Justitie) in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Femke Halsema (GroenLinks) en Clemence Cornielje (VVD).

Volgens de ministers speelt de status van een persoon geen rol bij de vraag of iemand wel of geen beveiliging moet krijgen. Het is niet zo dat persoonsbeveiliging is voorbehouden aan leden van het Koninklijk Huis, politici of ambassadeurs. De beveiliging wordt toegekend op basis van de ernst van de bedreigingen en de risico’s voor de bedreigde.

Hirsi Ali is medewerkster van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk instituut van de Partij van de Arbeid. Na bedreigingen aan haar adres krijgt zij sinds 16 september beveiliging van de politie en sinds 18 september ook van een particulier beveiligingsbedrijf. Op die datum heeft de Wiardi Beckman Stichting als haar werkgever en op eigen initiatief opdracht gegeven aan een particulier bedrijf om haar te begeleiden. ‘Er zijn sluitende afspraken gemaakt tussen het particuliere bedrijf en de regiopolitie, onder meer over de alarmopvolging. Betrokkene heeft zelf het initiatief genomen tot het (tijdelijk) veranderen van haar woonadres’, schrijven Remkes en Donner.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft op 20 september een dreigingsanalyse opgesteld en daarin aangegeven aanleiding te zien voor grote zorg voor de veiligheid van Hirsi Ali. Dit heeft geleid tot verscherpte aandacht bij de betrokken politiekorpsen.

Adequaat pakket aan maatregelen
Het ministerie van BZK heeft de afgelopen twee weken een aantal keren contact opgenomen met de Wiardi Beckman Stichting en de betrokken politieregio’s. Allen gaven aan dat de uitvoering van de maatregelen nog steeds naar tevredenheid verloopt. ‘Geconcludeerd kan worden dat alle betrokkenen conform de gebruikelijke lijnen hebben gehandeld, waarbij de afwegingen over de te treffen maatregelen op de daartoe geëigende niveaus hebben plaatsgevonden. Een en ander heeft geleid tot een adequaat pakket van maatregelen. Er is voor de rijksoverheid thans ook geen aanleiding om aanvullende maatregelen te adviseren of zelf te nemen’, schrijven de ministers.

De bewindslieden schetsen in de antwoorden de bestaande verantwoordelijkheden en procedures. De verantwoordelijkheid voor de beveiliging van Hirsi Ali ligt in eerste instantie bij de regionale politie. Als de dreigingsanalyse daartoe aanleiding geeft, kan die verantwoordelijkheid bij de bewindslieden van BZK en Justitie komen te liggen.

Leiden hirsi


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×