Katwijk renoveert gemaal

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten om het huidige boezemgemaal in Katwijk te renoveren en uit te breiden. Daarmee is het eerdere besluit voor een nieuw boezemgemaal in Katwijk nu van de baan. Het huidige gemaal zou er een nieuwe pompeenheid bij moeten krijgen en de drie bestaande pompen zouden moeten worden vernieuwd en vergroot om het water af te voeren naar zee.

Het gerenoveerde gemaal zal 75 kubieke meter water per seconde bij storm en 94 kubieke meter water per seconde onder normale omstandigheden kunnen uitmalen naar zee. Daarbij gaat Rijnland er vanuit dat het straks bij extreme neerslag water kan bergen in de Driemanspolder bij Zoetermeer en Zwaansbroek tussen Hillegom en Lisse. Deze maatregelen zijn nodig om de veranderingen het hoofd te kunnen bieden waarin Rijnland te maken krijgt met meer en heviger neerslag, de zeespiegelstijging en de verstedelijking met meer verhard oppervlak waardoor het water sneller aangevoerd wordt. Op basis van een zeer globale benadering zijn de kosten voor renovatie en uitbreiding van het gemaal nu geraamd op 46,3 miljoen euro. Bij het maken van het voorlopig ontwerp -de fase die hierna volgt- zal meer duidelijkheid ontstaan over de kosten.

Voorgeschiedenis
In het afgelopen jaar heeft het hoogheemraadschap van Rijnland eerder een afweging over het bergen en malen van overtollig water gemaakt. Toen is gekozen voor het bouwen van een nieuw boezemgemaal in Katwijk en het uitwerken van de twee waterbergingslocaties. Destijds leek renovatie van het bestaande gemaal ongeveer even duur als nieuwbouw. Bij verdere uitwerking van de plannen voor het nieuwe gemaal bleek echter dat de realiseringskosten veel hoger waren dan eerder geraamd. Rijnland heeft daarom het een en ander in samenhang met de waterbergingsvoorzieningen opnieuw laten berekenen en nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot vereenvoudiging van de nieuwbouwvariant. Uiteindelijk blijkt nieuwbouw toch aanzienlijk duurder dan renovatie met uitbreiding. Daarom is er nu gekozen om deze combinatie verder voor te bereiden.

Op de langere termijn zullen nog meer locaties om water te bergen noodzakelijk zijn en mogelijk ook verdere uitbreiding van de gemaalcapaciteit.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×