Bezoek de Kikkervalleien in Meijendel

Aanstaande zaterdag organiseren de Stichting Duinbehoud en Duinwaterbedrijf Zuid-Holland een Open Dag in de Kikkervalleien in het duingebied Meijendel tussen Den Haag en Wassenaar. Van 9.00 tot 12.00 uur kunnen bezoekers in dit afgesloten duingebied komen kijken naar de resultaten van natuurherstel. U kunt op elk gewenst moment tussen 9.00 en 12.00 uur het excursiegebied bezoeken.

De excursie start bij het Parnassiapad, halverwege het fietspad van boerderij Meijendel naar hotel Duinoord. De ingang van het Parnassiapad (2 km ten zuiden van hotel Duinoord) is duidelijk aangegeven met een bord langs het fietspad.

De excursie loopt over een smal zandpaadje door de duinen, langs vochtige duinvalleien en door begraasd gebied (honden niet toegestaan). Bezoekers moeten zelf hun weg zoeken langs informatiebordjes en op enkele plaatsen staan medewerkers van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en Stichting Duinbehoud die uitleg geven over het natuurbeheer en de waterwinning.

Tot 1997 waren de Kikkervalleien in het duingebied Meijendel nog in gebruik voor de waterwinning. Voorgezuiverd Maaswater werd hier in de duinen gepompt. Na een passage door het duinzand werd het water weer opgepompt en gebruikt voor de productie van drinkwater. Deze methode levert goed drinkwater op, maar heeft voor de natuur ook nadelen. Door de infiltratie van rivierwater komen veel ongewenste stoffen in het duingebied terecht, onder andere de meststoffen nitraat en fosfaat. Langs de infiltratieplassen leidt dit tot hoog opgaande rietkragen met brandnetels. In de aangrenzende duinvalleien is de oorspronkelijke begroeiing verdrongen door overvloedige plantengroei.

In het kader van zijn natuurbeleid is Duinwaterbedrijf Zuid-Holland op enkele plaatsen in het duingebied gestopt met de infiltratie van rivierwater. De duinvalleien zijn schoon gemaakt en langzaam herstelt de oorspronkelijke duinvegetatie zich weer. Op de Open Dag in de Kikkervalleien kunt u zelf komen kijken welke resultaten dit natuurherstel inmiddels heeft opgeleverd. U kunt komen kijken naar de nieuwe groeiplaatsen van orchideeën, parnassia en duizendguldenkruid. Ook kunt u zien hoe stuivend zand nieuwe duintjes heeft gevormd en hoe Duinwaterbedrijf Zuid-Holland grote grazers inzet om de plantengroei in de goede richting te sturen. Daarnaast neemt Duinwaterbedrijf Zuid-Holland nog andere maatregelen om de kwaliteit van het te infiltreren Maaswater verder te verbeteren. Zo zijn in 2003 bij Brakel microzeven in gebruik genomen, die het gebruik van chloor bij het transport van het Maaswater naar de duinen overbodig maakt. Ook wordt nauw samengewerkt met de agrariërs in de Bommelerwaard om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.

U kunt zich aanmelden voor de Open Dag bij de Stichting Duinbehoud (tijdens kantooruren tel. 071-5160490 of via e-mail: stichting@duinbehoud.nl). Graag ook even aangeven op welk tijdstip u ongeveer langs komt. Iedereen die zich aanmeldt krijgt na afloop een informatiepakket.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×