Luchtkwaliteit vorig jaar iets beter

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben het verslag over de luchtkwaliteit in Zuid-Holland over 2004 vastgesteld. Daarin wordt gesteld dat de luchtkwaliteit in de provincie met betrekking tot de concentraties voor fijn stof in 2004 licht is verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal gemeenten dat een overschrijding van de fijn stof waarden heeft geconstateerd is met ongeveer de helft afgenomen (14 i.p.v. 29).

In het verslag wordt verder aangegeven dat de situatie met betrekking tot de concentraties van stikstofdioxide in de lucht eveneens licht is verbeterd. Metingen van het landelijk meetnet van het RIVM en DCMR laten dit ook zien. Desondanks wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide in alle 42 rapportageplichtige gemeenten overschreden.

Het verslag over de luchtkwaliteit is de jaarlijkse rapportage aan het Rijk die de provincie op grond van het Besluit luchtkwaliteit moet opstellen. Op basis van gemeentelijke rapportages wordt daarin de situatie van de luchtkwaliteit in Zuid-Holland beschreven. “Voor het maken van één totaaloverzicht van de luchtkwaliteit van de provincie zijn uniforme en consistente gemeentelijke overzichten van groot belang. Zo kan de provincie alle knelpunten beschrijven en gericht werken aan een betere luchtkwaliteit. Wij zullen gemeenten de komende tijd wijzen op hun verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.”, aldus gedeputeerde Erik van Heijningen.

Zuid-Holland zet flink in op de verbetering van de luchtkwaliteit door inzet van een provinciaal uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit. Via dit programma worden alle activiteiten die leiden tot de uitstoot van minder verontreinigende stoffen beschreven en zo mogelijk uitgevoerd. Het programma legt ook een koppeling met in ontwikkeling zijnde bouwprojecten. Hiervoor is een speciaal kernteam luchtkwaliteit opgericht dat het programma gaat realiseren en toewerkt naar een Bestuursakkoord met de Zuidvleugelpartners van de provincie.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×