Wethouder Keur (Financien. SP) overhandigt het eerste exemplaar van de conceptprogrammabegroting aan Greetje van Gruting, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. (Foto: Griffie/Ceryl de Heer).

College presenteert ontwerpprogrammabegroting 2007

De ontwerpprogrammabegroting 2007 en de meerjarenraming 2008 tot en met 2010 zijn de eerste van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders dat in april is aangetreden. Het Uitvoeringsprogramma van dit College van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie is integraal verwerkt in deze programmabegroting. De belangrijkste speerpunten zijn: onderwijs, integratie, jeugdzorg, minima, de kenniseconomie, sport, cultuur en het milieu. “Met deze speerpunten wil het College beleid uitvoeren waar álle Leidenaren beter van worden, met speciale aandacht voor groepen die minder makkelijk meekomen in de samenleving. Daarmee sluit het College nauw aan bij het centrale uitgangspunt uit de Ontwikkelingsvisie Leiden, Stad van Ontdekkingen: perspectief voor iedereen,” aldus de gemeente.

Hogere uitgaven
Het College verhoogt de uitgaven voor 2007 met 5,36 miljoen euro. Dit bedrag loopt op tot bijna 10,2 miljoen euro in 2010. In het voorjaar van 2007 presenteert het College de bezuinigingsmaatregelen voor de periode 2008 – 2010. In 2010 is daarmee een structurele bezuiniging van 7,5 miljoen euro gerealiseerd. De begroting 2007 is met incidentele maatregelen sluitend gemaakt.

Extra belastingopbrengsten
Belastingmaatregelen zijn een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma. De Raad heeft al tot belastingmaatregelen besloten die vanaf volgend jaar 4,1 miljoen euro opleveren. Deze middelen zijn met name noodzakelijk voor investeringen in onderwijshuisvesting. Daar voegt het nieuwe College drie miljoen euro aan toe voor de dekking van het nieuwe beleid. De extra belastingopbrengst komt van de introductie van de afvalstoffenheffing voor gebruikers van woningen. Daarnaast worden de rioolrechten die gebruikers betaalden, omgezet in een heffing voor eigenaren.

Bijzondere bijstand blijft op hoog niveau gehandhaafd
Een groot deel van het nieuwe beleid, 1,74 miljoen euro per jaar, betreft het voorstel om ook na 2006 de bijzondere bijstand op bestaand niveau te handhaven en waar nodig te verbeteren.

Extra aandacht voor de jeugd
Ook voor de Leidse jeugd komt er extra geld beschikbaar. Het College trekt jaarlijks 400.000 euro uit voor opvoedingsondersteuning, zorgnetwerken en jongerenparticipatie. Voor nieuwbouw en verbouwing van scholen is nog eens 400.000 euro extra per jaar beschikbaar.

Schooltuinen en sportvelden
Voor de continuering van schooltuinen en milieueducatie op scholen is er 60.000 euro per jaar beschikbaar. Op sportgebied wordt jaarlijks 400.000 euro extra uitgetrokken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan sportvelden.

Kenniseconomie versterken
Op economisch gebied zet het College in op het verder ontwikkelen van de kenniseconomie in Leiden. Voor de huisvesting van creatieve bedrijvigheid wordt in de periode 2008 tot en met 2017 per jaar 150.000 euro uitgetrokken. Voor de ondersteuning van het actieprogramma ‘Life meets science” is 850.000 euro bestemd tot 2010. Het gaat daarbij onder meer om marketing en acquisitie, ondersteuning aan starters, investeringen in het bedrijventerrein Leeuwenhoek, internationale allianties en de afstemming onderwijs-bedrijfsleven. Verder wil het college onderzoeken hoe de administratieve lastendruk voor bedrijven kan worden verminderd.

Fonds voor de Kunsten en poppodium
De kunst- en cultuursector wordt vooral op twee punten ondersteund. Een in te stellen Leids Fonds voor de Kunsten kan jaarlijks voor 400.000 euro aan subsidies uitkeren aan innovatieve projecten op het gebied van met name theater, muziek en beeldende kunst in de wijk. Voor een eventueel nieuw poppodium is in 2010 een investering gepland van 11 miljoen euro.

Groenfonds en Waterplan
De begroting van 2007 heeft tevens een belangrijke milieucomponent. Een Regionaal Groenfonds kan jaarlijks voor 100.000 euro besteden aan natuurontwikkeling rondom Leiden. Een Integraal Waterplan moet de mogelijkheden voor het creëren van nieuw water en het (toeristisch) gebruik van bestaand water in kaart brengen. Voor de uitvoering van dit plan is 900.000 euro uitgetrokken.

Verkeersmaatregelen
Diverse activiteiten (onderzoek, lobby) vinden plaats om het openbaar vervoer te bevorderen en de ontsluitingswegen rondom Leiden te verbeteren, zodat de binnenstad meer autoluw kan worden. Voor fietsers komen er voorzieningen zoals een proef met gratis bewaakte fietsenstallingen. Ook pakt het College voor 1 miljoen euro aan onveilige plekken en routes in de stad aan, de zogenaamde ‘black spots’. Verder wil het college het gemeentelijk wagenpark schoner krijgen (roetfilters, aardgas), wat ongeveer 100.000 euro per jaar kost.

Eén gemeentelijk telefoonnummer
Tot slot wil het college één centraal telefoonnummer voor alle diensten van de gemeente Leiden invoeren om de bereikbaarheid te verbeteren. De kosten voor de techniek én de nieuwe manier van werken bedragen 600.000 euro.

De begroting is in te zien en te downloaden op www.leiden.nl/begroting.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×