Leiden neemt natuurbescherming serieus

Leiden is de eerste gemeente in Nederland met een vastgestelde en door het ministerie van LNV goedgekeurde Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen. Leiden laat daarmee zien dat de stad zijn natuur(bescherming) zeer serieus neemt. Het is de bedoeling dat straks alle ruimtelijke ingrepen in Leiden, of het nu gaat om een stedelijk renovatieproject, het aanleggen van een weg of het verbeteren van een park, de ecologische toets doorlopen die in de Gedragscode is opgenomen. Daarmee wordt overigens niet alleen de Flora- en faunawet nageleefd, maar wordt meteen ook voldaan aan een belangrijk doel van het Leidse stadsnatuurbeleid, namelijk dat natuur naast andere onderwerpen en belangen een volwaardige plaats moet krijgen in ruimtelijke projecten.De Gedragscode werd noodzakelijk als gevolg van de wijziging van de Flora- en faunawet van februari 2005, waarbij de regels werden versoe-peld en de lijst met beschermde planten en dieren werd verkort, onder de voorwaarde dat projecten pas worden uitgevoerd met een door het Ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode. Leiden had grote behoefte aan een gedragscode, omdat bij een aantal ruimtelijke projecten binnen de stadsgrenzen de natuurbescherming een belangrijke rol speelt.

De Gedragscode van Leiden bestaat uit een aantal onderdelen. Het Ecologisch toetsingskader voor stedelijke projecten en het Stadsnatuurmeetnet Leiden vormen de basis van de Gedragscode. Het ecologisch toetsingskader wordt in Leiden sinds 2003 gebruikt in projecten. Het is een belangrijk hulpmiddel voor projectleiders om te bepalen hoe de natuur in hun plangebied het best kan worden beschermd. Dat kan dus om streng beschermde plant- en diersoorten gaan, maar ook om ‘echte stadse natuur’ zoals plaat-sen waar gierzwaluwen broeden of muurplanten groeien. Het Stadsnatuurmeetnet wordt sinds 2004 uitgevoerd en ook hier had Leiden een primeur: het was de eerste stad waar een derge-lijk meetnet werkte. Gegevens uit dit meetnet zijn lastig één op één te gebruiken door projectlei-ders, maar een globaal beeld van de stadsnatuur ter plaatse is met de gegevens wél te geven. En dat scheelt tijd. Een derde belangrijk onderdeel van de gedragscode is de natuurkalender, waarin precies te zien is welke werkzaamheden in welke periode kunnen worden uitgevoerd en wanneer je ze beter achterwege kunt laten. Verder zijn in de Gedragscode opgenomen allerlei handige richtlijnen voor ecologische inrichting en beheer en een checklist voor zorgvuldig handelen, zodat werkzaamheden ook controleerbaar gedocumenteerd worden. 

Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen te maken.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×