Rekenkamer: "Leiden onmeetbaar schoon"

Het is volstrekt onduidelijk of Leiden de afgelopen jaren schoner is geworden. Dat stelt de Leidse rekenkamercommissie in het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport Leiden Schoon? De rekenkamercommissie concludeert dat de voorgenomen activiteiten grotendeels zijn uitgevoerd en de doelstellingen vrijwel zijn behaald, maar kan niet zeggen of het gevoerde beleid ook effectief is geweest. De vraag is of Leiden nu echt schoon is geworden. “De twee geformuleerde doelstellingen ten aanzien van de ‘mate van verloedering’ en ‘kwaliteitsbeeld vegen’ zijn nagenoeg bereikt. Echter, het is niet duidelijk of dit resultaat het gevolg is van het gevoerde beleid”, aldus het rapport.

Er zijn in de jaren 2001 t/m 2004 verschillende projecten gestart om te komen tot een schone stad. “Deze verschillende projecten hebben verschillende doelstellingen; de samenhang daartussen is niet altijd aanwezig.” De resultaten van het gevoerde beleid worden gemeten door middel van monitors. Met de informatie uit de monitors kan het beleid worden bijgestuurd. “De monitoringmethoden en –gegevens met betrekking tot een schone stad sluiten echter niet goed aan op de geformuleerde beleidsdoelen en verschaffen daardoor onvoldoende valide informatie. Naar het oordeel van de rekenkamercommissie kan op basis van de doelstellingen en de monitors dus niet worden vastgesteld of de stad echt schoner is geworden. Kortom, de gemeente Leiden beschikt niet over adequate informatie om de uitvoering van het beleid omtrent een schone stad te kunnen volgen en bij te kunnen sturen.”

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek beveelt de rekenkamercommissie aan om de transparantie in het beleid en de samenhang tussen de verschillende doelen voor een schone stad te vergroten. Ook moeten de vergelijkbaarheid, de beleidsrelevantie en de validiteit van de verschillende monitors worden verbeterd en kan de de rolverdeling en communicatie tussen raad, college en gemeentelijk apparaat beter.

Het rapport van de Rekenkamercommissie wordt op 23 januari 2007 behandeld in de commissie Bestuur en Leefbaarheid.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×