Pancras: Onbehoorlijk bestuur van de gemeente Leiden

Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden pleegt onbehoorlijk bestuur door het illegale café De Linkse Kerk te legaliseren aan de Hooglandsekerkgracht/ Koppenhinksteeg. Het college handelt in strijd met het bestemmingsplan, gedoogt zonder vergunningen en komt afspraken niet na. Dat stelt de wijkvereniging Pancras-west in haar persbericht. De feiten spreken volgens vooorzitter Jaap van Meijgaarden voor zich: Op 20 juli 2006 heeft de Vereniging Pancras-West het college gevraagd op te treden tegen de illegale verbouwing van de voormalige weggeefwinkel tot café aan de Hooglandsekerkgracht. Het college stuurt pas op 24 november een antwoord, met een afwijzing. De gemeente reageerde dus vier maanden later – het breekwerk en de verbouwing hadden inmiddels al plaatsgevonden – terwijl de wet een termijn van zes weken voorschrijft. Iedere verbouwing van een willekeurige burger wordt in Leiden terstond stilgelegd als daarvoor geen vergunning is verleend. Zo niet in dit geval. Zelfs nu nog zijn de bouw- en monumentenvergunning niet verleend. Onder druk van de gemeente wel aangevraagd. De gemeente wil ondanks strijdigheid met het bestemmingsplan deze verbouwing hoe dan ook legaliseren.

– Dat er vergunningen niettemin alsnog nodig zijn erkende de gemeente al in een brief van 4 augustus 2006 aan de krakers. De gemeente was dus blijkbaar volledig op de hoogte van het feit dat dit een illegale verbouwing betrof van deze panden, die ook nog eens zijn opgenomen op de Rijksmonumentlijst en dus extra zorgvuldigheid vereisen.

– Door de verbouwing tot café is een situatie is ontstaan die in strijd is met het geldende bestemmingsplan. De gemeente Leiden heeft in dit plan zelf vastgelegd dat uitbreiding van horeca op deze plek niet is toegestaan. Alleen een restaurant in het achterste deel van Hooglandsekerkgracht 4 en Koppenhinksteeg 2 is geoorloofd. Een café is in strijd met het bestemmingsplan. Dat in het achterste deel van Hooglandsekerkgracht 4 een restaurant is toegestaan is een gevolg van een fout die de gemeente op de plankaart heeft gemaakt. De wethouder geeft dat zelf toe. Het was de bedoeling dat de aanduiding restaurant alleen zou worden gegeven aan het pand Koppenhinksteeg 2, in overeenstemming met het voorstel aan en besluit van de gemeenteraad.

– Het college handelt in strijd met het eigen beleid. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat verdere uitbreiding van horeca in het gebied van de Hooglandsekerkgracht ongewenst is. In de beantwoording van raadsvragen eind augustus 2006 gaat het college zelfs nog verder: “horeca is voor wat betreft de aan de Hooglandsekerkgracht gelegen panden niet aan de orde en als zich een initiatief tot vestiging zou voordoen, zal daaraan geen medewerking worden verleend. Ook uit hoofde van de privaatrechtelijke bevoegdheden zal de gemeente niet goedvinden dat aldaar horeca tot ontwikkeling komt. Wij hebben ten tijde van de planprocedure een en andermaal verklaard geen medewerking te zullen verlenen aan een toename van het aantal horecabedrijven ter plaatse” Ondanks deze feiten wordt op 4 januari jongstleden door het college een paracommerciële horecavergunning aan de Linkse Kerk verleend, terwijl de krakers aangegeven hebben geen vergunning te wensen, onder het motto vrijheid, blijheid. De gemeente heeft het aanvragen van een vergunning afgedwongen en stelt nu niet anders te kunnen dan een vergunning te verlenen…. Het college helpt de krakers niet alleen met het aanvragen van vergunningen, maar ook met geld. Veel geld. Uit een briefwisseling tussen woningbouwcorporatie Ons Doel en de gemeente Leiden blijkt dat de gemeente naast de kosten van het renovatieplan van € 1,1 miljoen, het exploitatieverlies van het handhaven van de Vrijplaats voor zijn rekening neemt. Dat tekort bedraagt tenminste 305.000, maar vermoedelijk 460.000 of meer. De adjunct directeur Bouwen en Wonen laat Ons Doel op 20 oktober schriftelijk weten dat de gemeente dit exploitatietekort voor zijn rekening neemt en ten laste zal brengen van het Herstructureringsfonds. Uit contacten van de Vereniging Pancras-West met diverse raadsleden, blijkt dat deze niet op de hoogte zijn van deze verkapte subsidie. De gemeente Leiden heeft de gemeenteraad, het centrummanagement en Pancras-West toegezegd dat er allereerst in overleg met betrokkenen een plan gemaakt zou worden. Dit plan zou financieel worden vertaald. Daarna zou een voorstel aan de raad worden gedaan, waarna er inspraak op het voorgenomen besluit mogelijk zou zijn. In plaats daarvan is de omgekeerde weg gevolgd. Eurodusnie zet B&W voor het blok met een verbouwing zonder vergunning, B&W weigert te handhaven en komt pas als Eurodusnie zijn plannen heeft uitgevoerd met een voorstel om over de plannen te komen praten. De omgekeerde wereld. Mosterd na de maaltijd. Sinds haar oprichting, komt de wijkvereniging in de wijk op voor de kwaliteit van de omgeving. Al bij het vorige bestemmingsplan hebben zij zich verzet tegen de te ruime uitbreidingsmogelijkheden van de horeca. Met succes. Het beroep werd door de Kroon toegewezen. Horecavestiging aan de Koppenhinksteeg was niet mogelijk en werd uit de bestemmingsregeling voor het verlengde van de Koppenhinksteeg geschrapt. Het aantal horeca-inrichtingen in onze wijk is sinds 1980 desondanks toegenomen van 16 tot 27 (één inrichting per 43 inwoners!). Deels door niet handhaven van het bestemmingsplan door de gemeente. Dat dreigt nu weer en daarom verzet Pancras-west zich tegen de illegale vestiging van een café.

- De wijkvereniging heeft de gemeente recent laten weten dat wij van mening zijn dat de gemeente zijn afspraken moet nakomen, dat Nautilus mag uitbreiden in pand Koppenhinksteeg 4. Nautilus heeft de oudste rechten.

– De Linkse Kerk heeft meer ruimte tot zijn beschikking dan voor eigen gebruik nodig. Daarom bieden ze de Marinus van der Lubbezaal aan voor verhuur. De noodzaak voor het gebruik van het pand Hooglandsekerk 4 is dus niet aanwezig. Daarvoor is ruimte in de Marinus van der Lubbezaal.

– Pas nu wordt Pancras-West uitgenodigd voor een discussie. Op een moment dat we voor voldongen feiten zijn geplaatst; de verbouwing is afgerond, de horecavergunning is verleend. Praten nu, heeft geen zin meer. Pancras-west rest niets anders dan de weg van een beroep en bezwaar. De gemeente laat de wijkvereniging geen andere keus. Vorige week hebben zij hun bezwaar tegen het niet handhaven verdedigd bij de commissie beroep- en bezwaarschriften. Binnenkort staan ze bij de Raad van State in verband met hun bezwaar tegen de aanduiding hIII (restaurant) op de plankaart. Omwonenden hebben een advocaat ingeschakeld, die een verzoek heeft ingediend bij de rechtbank in Den Haag voor een voorlopige voorziening. De zaak is dus onder de rechter. Op zo’n moment ga je niet meer met elkaar in discussie. De wethouder had daarvoor maanden geleden wel de mogelijkheid, maar hij heeft die kans willens en wetens laten lopen. Het zij zo. Pancras-west wacht met vertrouwen haar beroepsprocedures af.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×