Oostvlietpolder definitief vogelvrij

Op 17 januari heeft de Raad van State het beroep dat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) had aangespannen tegen het verlenen van een ontheffing van de flora- en faunawet door het ministerie van LNV afgewezen. Een ontheffing die noodzakelijk is om de aanleg van een industrieterrein in de Oostvlietpolder mogelijk te maken. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder maakte bezwaar tegen het feit dat voor een aantal in de Oostvlietpolder voorkomende beschermde diersoorten (vooral de weidevogels) geen ontheffing is aangevraagd en dat deze ontheffing voor andere diersoorten ten onrechte is verleend. Bovendien is de bestaande Nederlandse regelgeving volgens de VVO in strijd met de Europese regelgeving (de zogenaamde Habitatrichtlijn).

De Raad van State concludeert dat het ministerie er van uit mocht gaan dat de aanvraag wel volledig was en dat het ontbreken van bepaalde diersoorten voor het ministerie van LNV geen reden hoeft te zijn om de ontheffing te weigeren. Volgens de Raad van State is de huidige Nederlandse regelgeving ook niet in strijd met de Europese regelgeving en heeft het ministerie van LNV voldoende duidelijk kunnen maken dat bijvoorbeeld weidevogels, zoals de grutto, niet in hun voortbestaan bedreigd worden.

Binnen de ontheffing van het ministerie van LNV mag de gemeente Leiden een industrieterrein aanleggen op de plaats waar nu nog beschermde weidevogels nestelen, zolang de aanleg maar buiten het broedseizoen plaatsvindt. Van weidevogels, zoals de grutto, is bekend dat ze ieder jaar op dezelfde plek hun nesten bouwen. Als er op de plek van hun nest ineens een gebouw staat, zoeken ze geen andere plek op, maar maken helemaal geen nest meer. Doordat er in steeds meer oorspronkelijke weidevogelgebieden gebouwd wordt, gaat het aantal grutto’s hard achteruit. Dat deze grutto’s na de aanleg van het industriegebied in de Oostvlietpolder hun oorspronkelijke nestelgebied kwijt zijn, is volgens het ministerie van LNV geen probleem en de Raad van State geeft het ministerie daarin gelijk. Gelukkig is het niet zo dat de gemeente Leiden nu direct kan beginnen met het bouwrijp maken van de Oostvlietpolder.

Tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie Zuid-Holland over bestemmingsplan Oostvlietpolder kan tot 12 februari 2007 nog beroep aangetekend worden en de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder zal ook zeker van die gelegenheid gebruik maken. De volledige uitspraak van de Raad van State in na te lezen op de website van de VVO: //www.vriendenoostvlietpolder.nl

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×