Jonas presenteert Focus op Feesten

Wethouder Paul Jonas (Sociale Zaken en Cultuur/SP) heeft gisteren zijn plan Focus op Feesten gespresenteerd. Het College van B en W heeft de nota Focus op Feesten vastgesteld voor inspraak. In de nota wordt voorgesteld het evenementenbeleid in te zetten als middel om de gestelde doelen op het vlak van de promotie van Leiden en het meer samenbinden van mensen te realiseren. Leiden wil zich profileren door de organsiatie van enkele zeer grote evenementen, die serieus bijdragen aan de citymarketing , te stimuleren. Op het vlak van stimulering zullen daarom duidelijke keuzes gemaakt worden. Focus op Feesten moet het ook voor organisatoren in de stad gemakllijker maken iets op poten te zetten. De evenementenambtenaar en het evenementenloket blijven gewoon in functie.  Op 8 maart heeft Paul Jonas een gesprek met city-marketing over dit onderwerp.  2007 wordt een overgangsjaar.

Tevens wordt in Focus op Feesten voorgesteld de lawaaigrens te verlagen. De evenementen zullen worden geconcentreerd rondom sleutelfestivals in mei, juli en oktober en de stimulering zal ook daarop worden gericht. Sleutelfestivals moeten zich gaan ontwikkelen tot gezichtsbepalande happenings die de landelijke aandacht op Leiden vestigen. Het ligt in de bedoeling in mei een groots studiefestival gericht op onze kenniseconomie te organiseren. Dit gebeurt in nauw overleg met de universiteit en kan bijvoorbeeld gekoppeld gaan worden met het Rapenburgconcert. Leiden , Stad van Ontdekkingen moet meer worden uitgebuit. In juli staat cultuur centraal met Lakenfeesten en Rembrandtfestival. Oktober is er voor de samenhang in de stad met als belangrijkste peiler de viering van Leidens Ontzet.  

Er zal nog meer worden ingezet op samenwerking met partners in de stad.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×