Visie college op komst Roemenen en Bulgaren

Eind april sprak Daan Sloos namens Leefbaar Leiden aan de hand van een aantal schriftelijke vragen aan het college, zijn bezorgdheid uit over de komst van Roemenen en Bulgaren naar Leiden. Hij informeerde daarbij naar de visie van het college. Eind juli heeft het college hierop gereageerd.Op de vraag of burgemeester en wethouders bekend zijn met de verwachte komst van de Oost-Europeanen naar Leiden, wordt bevestigend geantwoord. Het college geeft aan blij te zijn met het vrije verkeer van personen en ziet dat recht als een positieve bijdrage aan de Europese eenwording. Daarbij heeft de komst van arbeidsmigranten uit voormalige Oostbloklanden de volle aandacht. “Het is een gegeven dat mogelijk invloed heeft op de onderkant van de arbeidsmarkt en op de woningmarkt,” aldus burgemeester en wethouders.

Het college kan nog niet zeggen hoeveel Bulgaren en Roemenen zich naar verwachting in Leiden gaan vestigen. Tot nu toe bestaat 0,1% van de Leidse bevolking uit Roemenen en dat geldt ook voor de Bulgaren. Overigens gaat het bij deze cijfers om geregistreerde personen. De Poolse werknemers die in Nederland actief zijn, zijn onder te verdelen in drie groepen. Er zijn seizoensarbeiders die een paar maanden in Nederland werken, arbeiders die langere tijd in Nederland wonen, maar regelmatig naar Polen gaan om daar hun familie te bezoeken, en een kleine groep Polen die zich definitief in Nederland vestigt. Volgens het college heeft de komst van Oost-Europeanen tot nu toe geen aantoonbaar negatief gevolg gehad op het Leidse werkeloosheidspersentage. Wel ontstaat er bij het zoeken naar werk soms concurrentie tussen groepen werknemers die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben.Verder vraagt Sloos of het college het met hem eens is dat er door de komst van de Roemenen en Bulgaren die in Leiden aanspraak zullen maken op woningen, nog langere wachtlijsten zullen ontstaan voor de Leidse woningzoekenden, of dat er een cultuur zal ontstaan van huisjesmelkers en kamerverhuur met veel werknemers op één kamer.Burgemeester en wethouders menen dat de druk op de woningmarkt door Bulgaren en Roemenen gering is, omdat er maar een klein aantal van hen in Leiden woont. Over het effect op de wachtlijsten in de huursector willen ze geen uitspraak doen. Wel vermoedt het college dat de ongeveer 750 oost-europeanen die in Leiden ingeschreven staan, via de particuliere huursector aan een woning zijn gekomen.Als Roemenen of Bulgaren op ilegale wijze in Leiden wonen, wordt er op dezelfde wijze gehandhaafd als voor andere gevallen van onrechtmatige bewoning het geval is. Op de vraag of het college op de hoogte is van de cultuurverschillen tussen de Nederlanders en de Oost-europeanen en de kans op overmatig alcoholgebruik, is als volgt geantwoord: “Er zijn in Leiden geen specifieke gevallen bekend van negatieve effecten van culturele verschillen tussen enerzijds de Bulgaarse en Roemeense cultuur en anderzijds de Leidse cultuur. Op incidentele basis is wel in en rond het station verzocht om een aantal muzikale uitingen elders ten tonele te voeren.”Op de vraag of de Leidse bevolking en politie voorbereid zijn op de komst van de Oostblokkers voor zeer lange tijd, zegt het college dat hun komst aandacht vraagt. Daarbij zijn burgemeester en wethouders zich bewust van de mogelijke effecten aan de onderkant van de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Momenteel zijn deze effecten er haast niet. Wanneer ze wel optreden, kan via landelijke besluitvorming worden besloten het overgangsregime voor het vrij verkeer van werknemers te verlengen. Het college blijft het aantal oost-Europeanen in Leiden volgen. Een goede integratie van Roemenen en Bulgaren op de lange termijn vindt het college van belang. Dit vraagt een nationale aanpak. Leiden zal de nodige informatie verstrekken als er eventueel een nationaal aanvullend instrumentarium ontwikkeld wordt.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×