De ambtenaren van de gemeente Leiden werken vanaf 2020 nog maar op twee plekken. Het stadhuis en, waarschijnlijk, het gebouw Level Leiden vlak achter station Leiden Centraal. (Foto: Chris de Waard).

Ambtenaren gemeente Leiden verhuizen naar Level

De gemeente Leiden is in gesprek met Green Real Estate. Dat is de eigenaar van het gebouw Level Leiden aan de Bargelaan bij het centraal station. De gemeente wil in het gebouw voor tenminste tien jaar voldoende ruimte huren voor de ambtenaren die hun werkplekken nu nog verdeeld over de stad hebben. Het gaat daarbij om de begane grond en de eerste vier etages. Daar komen de werkplekken die nu nog in het stadhuis, het Stadsbouwhuis en het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein 107 zijn.

Ook moeten alle publieksfuncties van de gemeente Leiden er een plek krijgen. Die komen op de begane grond en op de eerste etage. Op de overige verdiepingen komen kantoorruimtes, een vergadercentrum en ruimtes waar gegeten en gewerkt kan worden.

Eind 2016 besloot de het college om voor de ambtenaren van de gemeente een plek te zoeken aan de stadszijde van het station. Eerder was ook de Langegracht nog in beeld. Daar wilde de gemeente in eerste instantie nieuwbouw plegen op of rond de plek van het Stadsbouwhuis. In de loop der tijd brokkelde steun voor nieuwbouw af. Dat zou tientallen miljoenen gaan kosten, terwijl in het stationsgebied vele honderden vierkante meters kantoorruimte bijgebouwd worden waarvan een behoorlijk percentage nog geen huurder heeft.

mboRijnland verhuist
Hoewel Level Leiden feitelijk niet aan de stadszijde van het station is gesitueerd, heeft het gebouw wel zo’n centrale plek in het stationsgebied dat het nu toch geschikt wordt bevonden. Ook is het volgens de gemeente een unieke kans die zich nu eenmalig voordoet, omdat in het gebouw deze zomer veel ruimte vrijkomt als mboRijnland het gebouw verlaat. Het vertrek van het voormalige ROC Leiden was part-of-the-deal bij de redding van de school. ROC kreeg tientallen miljoenen van toenmalig onderwijsminister Bussemaker om een faillissement te voorkomen, maar moest wel het huishoudboekje op orde brengen. In het fusietraject met het ID College waaruit mboRijnland is voortgekomen, viel Level Leiden als onderwijslocatie af.

Flexibele oplossing
Naast het feit dat zich bij het station een unieke kans voordoet om ruimte te huren, wil de gemeente zich nu eigenlijk ook niet langdurig vastleggen met een permanente huisvestingsoplossing. Dat zou wel het geval zijn bij nieuwbouw. De komende jaren wil Leiden bekijken of het in de toekomst beter is om de huisvesting van gemeentelijke afdelingen af te stemmen op die van samenwerkingspartners waaronder Servicepunt71, de regio, de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, het UWV en de veiligheidsregio Hollands Midden.

Ambitieuze planning
De ruimte die de gemeente op het oog heeft binnen het gebouw Level, moet geschikt gemaakt worden voor de publieke dienstverlening en voor de ambtelijke huisvesting. In totaal komt er in de aanvullende huisvesting plek voor circa 465 fte (fulltime banen). De verwachting is dat de ruimte in het gebouw in de loop van 2019 gefaseerd in gebruik genomen kan worden. voor het zover is moet er nog het nodige worden verbouwd. De gemeente denkt dat het allemaal op tijd zou moeten kunnen, maar spreekt wel van een ambitieuze planning. De gemeente wil de onderhandelingen met Green voor de zomer afronden.

Minder duurzaam
De huidige gebouwen die de gemeente gebruikt voor ambtenarenhuisvesting zijn verouderd en niet ingericht op de huidige behoefte aan flexibele werkplekken. De gemeente Leiden wil Level huren, omdat dit een leegstaand, relatief nieuw pand is dat zeer energie-efficiënt en duurzaam is ontworpen. Alleen niet zo duurzaam als de gemeente zelf eerder had opgenomen in de plannen. De duurzaamheidsambitie is minder hoog dan genoemd in het kaderbesluit. Dat komt omdat investeringen in extra duurzaamheidsmaatregelen veelal kostbaar zijn en er onvoldoende tijd is deze gedurende het huurcontract terug te verdienen.

Verbouwing stadhuis
Nadat de medewerkers van het stadhuis verhuisd zijn, begint de verbouwing en renovatie van het stadhuis tot het Hof van Leiden. Die werkzaamheden duren naar verwachting een jaar. Ook het stadhuis wordt daarbij geschikt gemaakt voor flexibel en samenwerkingsgericht werken door de ambtenaren. Hier kunnen na de verbouwing circa 465 fte werken. Als eind 2020 het verbouwde stadhuis wordt opgeleverd, kunnen ook de ambtenaren uit het Stationsplein 107 verhuizen.

Tijdens de verbouwing van het stadhuis worden de gebruikers ook ondergebracht in Level. Dat geldt niet alleen voor de ambtenaren, maar ook voor het college van burgemeester en wethouders. Ook de fractiekamers van de politieke partijen krijgen een tijdelijke plek in Level.

Raads- en commissievergaderingen
De vergaderingen van de gemeenteraad en de verschillende raadscommissies worden tijdens de verbouwing van het stadhuis niet in Level gehouden. Het gebouw is daarvoor niet toegerust en het voor korte tijd geschikt maken is te duur. Waar de raad dan wel gaat vergaderen is nog niet bekend. De gemeente onderzoekt samen met de griffie een geschikte huurlocatie.

Een impressie van het Hof van Leiden. Het stadhuis na de verbouwing. met een atrium op de plek waar nu nog de commissiekamer van de gemeenteraad is gesitueerd en rechts een nieuwe vergaderzaal op de plek waar nu nog de politieke partijen hun fractiekamers hebben.

Tijdens de verbouwing is het stadhuis niet beschikbaar voor bijvoorbeeld bruiloften. In die periode kan voor bruiloften, in plaats van het stadhuis, gebruikgemaakt worden van diverse alternatieve locaties in de stad.

Financiële onderbouwing geheim
Het college van burgemeester en wethouders heeft een kredietaanvraag voor de huisvesting aan de Bargelaan naar de gemeenteraad gestuurd. Het definitieve besluit over de huur van het gebouw volgt als de gemeenteraad daarmee instemt. Hoeveel geld er is gemoeid met het geschikt maken van het gebouw wil de gemeente niet zeggen, omdat marktpartijen daar hun prijs op zouden kunnen baseren, waardoor de gemeente teveel betaalt. De raadsleden krijgen de informatie daarom in een ‘Geheime notitie Financiële aspecten van de kredietaanvraag onder voorwaarden aanvullende ambtelijke huisvesting’.

Een van de uitgangspunten voor de nieuwe ambtenarenhuisvesting is dat de twee toekomstige locaties, waarvan het stadhuis er een is, samen niet meer kosten dan de ruim zes miljoen die de gemeente er nu aan uitgeeft. Daaraan voldoet de ingebruikname van Level volgens de gemeente. De huisvestingskosten dalen zelfs, maar dat komt ook doordat de gemeente het met minder vierkante meters gaat doen. Ook de energiekosten gaan omlaag.

Parkeren
Hoewel het gebouw Level Leiden een eigen parkeergarage heeft, gaat de gemeente daar geen plekken huren. Bezoekers en werknemers kunnen er voor eigen rekening parkeren. Op die manier wil de gemeente het autogebruik ontmoedigen bij het gebouw dat midden in een belangrijk ov-knooppunt staat. Bussen, treinen en taxi’s stoppen er voor de deur en ook zijn er duizenden plekken voor het stallen van fietsen.

Voor minder valide medewerkers huurt de gemeente wel plekken in de garage, net als voor de auto’s van onder meer de afdeling handhaving en toezicht. Dat weinig eigen parkeerplekken de nodige euro’s scheelt, zal ongetwijfeld ook een rol van betekenis spelen.

 

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×