Wethouder Paul Dirkse van financiën overhandigt de programmabegroting 2019-2022 van de gemeente Leiden aan vice-voorzitter Frederik Zevenbergen van de gemeenteraad. (Foto: Chris de Waard).

Leidse begroting 2019 aangeboden aan gemeenteraad

Wethouder Paul Dirkse (Financiën) heeft de eerste programmabegroting van het nieuwe college van burgemeester en wethouders zojuist aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter Frederik Zevenbergen van de gemeenteraad.

De programmabegroting biedt de financiële basis voor de plannen van het college uit het beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’. Hierin staat wat de gemeente in 2019 samen met de stad wil bereiken, wat dat mag kosten en hoe dat wordt betaald. Het college wil de komende jaren in een groene en gezonde stad investeren, waar het prettig wonen en werken is en waarin iedereen mee doet.

De prioriteiten van het college liggen in 2019 op vier gebieden: ‘duurzame verstedelijking’, ‘in Leiden doet iedereen mee’, ‘Leiden ondernemend, met kennis en cultuur’ en ’toekomstbestendige bedrijfsvoering’.

Wethouder Dirkse: “Dit college wil investeren in meer woningen, meer groen, een autoluwe binnenstad en goede voorzieningen zoals schoolgebouwen, sportaccommodaties en wijksportparken. Iedereen kan meedoen in deze stad. Of het nu gaat om onderwijs, werk of vrijetijdsbesteding. We bouwen aardgasvrij, we creëren voorzieningen rondom die woningen in een groene en klimaatbestendige omgeving en we geven ruim baan aan fiets en OV”.

Verslaggever Chris de Waard in gesprek met wethouder Paul Dirkse en vice-voorzitter van de gemeenteraad Frederik Zevenbergen

De gemeente investeert de komende jaren bijna 450 miljoen euro in de stad. Het gaat om maatschappelijke investeringen, bijvoorbeeld in mobiliteit, verduurzaming en vergroening. In tegenstelling tot de vorige collegeperiode zijn er nu minder vrij besteedbare reserves. Dat vraagt van het college een financieel scherpe koers.

“Er is sprake van een structureel evenwicht in inkomsten en uitgaven. Eén van de maatregelen die het college neemt, is een verhoging van de riool- en afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). In 2019 betaalt een gemiddeld huishouden 30 euro meer aan gemeentelijke belastingen en heffingen. De onroerendezaakbelasting voor niet-woningen stijgt in 2019 met 4,6%.” Dirkse: “We vinden het verantwoord om voor deze investeringen voor de stad de lokale lasten stapsgewijs te verhogen. Daarmee blijven we werken aan een leefbare stad, zonder de rekening daarvoor door te schuiven naar een volgende generatie”.

De economie zit weer in de lift. Meer mensen zijn weer aan het werk en er wordt weer meer gebouwd. Dat merkt de gemeente ook in financieel opzicht. De prijzen voor bouwprojecten nemen verder toe dan van tevoren geraamd. In 2019 ziet het college daarom nu al een tegenvaller ontstaan van zes ton op het onderhoud van groen en bruggen. Die wordt in 2019 betaald uit de concernreserve. De meerjarenbegroting is sluitend en de concernreserve blijft op peil om de risico’s te kunnen afdekken. De stand van de concernreserve komt in 2022 uit op 27,1 miljoen euro.

De programmabegroting 2019-2022 is hier te raadplegen.

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×