Provincie Zuid-Holland steekt miljoenen in betere bescherming weidevogels

17

De provincie Zuid-Holland gaat samen met agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers zorgen voor extra leefruimte voor akker- en weidevogels zoals de grutto en de kievit. De laatste jaren daalden de aantallen weide- en akkervogels in heel Nederland sterk. Doel is om die trend te keren. Hoe de partijen dit gaan doen staat in het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027.

In totaal is er naar verwachting een investering nodig van acht miljoen euro voor een betere inrichting van akker- en weidevogelgebieden en jaarlijks drie miljoen voor beter beheer. De provincie neemt een deel van de kosten voor haar rekening, maar gaat ook op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Gedeputeerde Han Weber: “Ondanks inspanningen van velen gaat het al jaren niet goed met typisch Hollandse vogels zoals de grutto, de scholekster en de patrijs. Daarom moeten we nog meer investeren om het tij te keren. Want als het niet goed gaat met deze dieren, zegt dat iets over de staat van ons landschap – ons natuurlijk kapitaal. Daarom hebben we nu het Actieplan Boerenlandvogels opgesteld en steken we samen de handen uit de mouwen voor onze boerenlandvogels”.

Concrete maatregelen
Het Actieplan Boerenlandvogels is opgesteld in samenwerking met BoerenNatuur Zuid-Holland, de collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, natuurbeheerders, vrijwilligers, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Zuid-Hollandse Kennisteam. Er staan concrete maatregelen in om akker- en weidevogels meer ruimte te bieden.

Voorbeelden van die maatregelen zijn de aanleg van drassige plekken in graslanden op boerenland. In Zuid-Holland zijn inmiddels meer dan honderd ‘plasdras’-gebiedjes aangelegd en er komen er nog net zoveel bij. Daarnaast creëert de provincie in een aantal polders ook op eigen graslanden plasdras-gebieden.

Ook komt er extra ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit van de weide- en akkervogelgebieden. Op boerenland onder andere door aanleg van percelen met kruidenrijker grasland en beperking van de mestgift. In reservaten vooral door het verhogen van het waterpeil.

Het inrichten van kerngebieden voor weidevogels op grond van de provincie is ook een van de te nemen maatregelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Zuidpolder van Delfgauw, in samenwerking met gemeenten en Staatsbosbeheer.
In drie regio’s onderzoek naar mogelijkheden om het aantal insecten, het bodemleven en de oppervlakte aan kruidenrijk grasland te verhogen.

Tenslotte komen er extra cursussen voor vrijwillige weidevogelbeschermers.

Sterke afname aantal boerenlandvogels
Het aantal weide- en akkervogels is de afgelopen decennia sterk afgenomen: tussen 1990 en 2014 is het aantal grutto’s in Nederland met 58% afgenomen. Het aantal scholeksters is in dezelfde periode met 68% gedaald. De achteruitgang van deze karakteristieke soorten is niet alleen slecht nieuws op zichzelf, maar laat ons ook zien dat het niet goed gaat met onze leefomgeving.

Weidevogels hebben bloem- en kruidenrijke graslanden nodig en de patrijs juist variatie in het landschap. Dat zorgt voor voldoende voedsel in de vorm van insecten, wormen en zaden, en voor schuilmogelijkheden tegen roofdieren. Als aan een of meer van die voorwaarden niet voldaan is, kunnen op termijn ook voor de mens belangrijke functies als bestuiving van gewassen, natuurlijke plaagbestrijding en wateropslag in het gedrang komen.

Delen

17 reacties

  • Die toofvogels zijn er natuurlijk altijd al geweest, dus dat kan niet het probleem of oorzaak zijn.

 1. Allert Goossens

  Om den keizers’ baard als men ondertussen vanuit de provincie Groene Hart gemeenten steeds meer ruimte geeft om ‘het groen in te groeien’. PS zou moeten stoppen met de buitenstedelijke groei in het Groene Hart. Vol is vol. Het suburbaniseren moet plaatsvinden naar de buitenzijde van de Randstad, niet de Randstad tot één groot stedelijk gebied laten groeien waar ‘het groene hart’ tot stadspark wordt gereduceerd.

 2. Er is in het verleden ruim 2,3 miljoen gestoken in de aanleg van ’t Vogelhoff gelegen in de Oostvlietpolder bij Leiden. Van oudsher een polder waar veel weidevogels hun broed- en fourageergebied hebben. Echter, een zinloze investering als je daar vervolgens de Rijnlandroute doorheen aanlegt zonder goede landschappelijke inpassingsmaatregelen. Tip voor de provincie Zuid-Holland: Gebruik een klein deel van deze miljoenen om de Rijnlandroute beter (lees: groener) in het landschap in te passen zodat de weidevogels daar hun huidige leefgebied kunnen behouden en de investeringen uit het verleden geen weggegooid geld zijn. Waar een wil is, is een weg en zijn er weidevogels!

  • Het is mooi om te zien dat er aandacht is voor de verbetering van de leefomgeving voor de weidevogels. Wel is het dan erg noodzakelijk om aan predatorenbestrijding te doen, vooral de kraaien en vossen. Ze gaan als een stofzuiger over het land en geen ei blijft heel en geen kuiken blijft leven. Dit us geen nieuws en kan iedereen waarnemen. Als dit niet straf gebeurd zijn de mooie maatregelen nutteloos en alleen ten faveure van de predatoren.
   Er is mij wel eens door iemand van zuid-Hollands landschap verteld, toen ik bovenstaande opmerking maakte, dat een “ robuuste” weidevogelstand de predatoren zoals de kraaien wel kan overrulen.
   Dat is een illusie gebleken.

  • Bij een van de eerste natuurdagen op’t Vogelhoff (3 of 4 jaar geleden) stelde ik daar deze kwestie aan de orde bij een verantwoordelijke ambtenaar. Kansloos ontwikkeling van nieuwe natuur naast een verkeersknooppunt, stelde ik! Hij bagataliseerde de invloed van de aan te leggen Rijnlandroute terwijl een leek kon bedenken dat dit een grote invloed op het natuurgebied zou hebben. Maar de gemeentevertegenwoordiger was zo trots op de realisate van ’t Vogelhoff. Ik kreeg er zeer nare bijsmaak van in mijn mond. Echt verkwisting van ons belastinggeld.

 3. Johan Volkers

  Eerst de boel verkloten en daarna de boel opkalefateren. Dat is het paard achter de wagen spannen en zo zijn er nog wel meer spreekwoorden en gezegden. 🙁

 4. Dick de Vos

  Provincie en waterschappen hebben jarenlang te lage grondwaterstanden gedoogd. Boeren die bewust een te laag peil hanteerden werden die beboet, maar de peilen werden gelegaliseerd. Zelf meegemaakt als waterschapsbestuurder!

   • Die producten zijn in de meeste gevallen gras en koeien, heeft nix met wegrotten te maken.
    Het gaat erom dat de boeren niet of moeilijker met hun zware tractoren het land op kunnen ELB.

    • Een Leids burger op

     Dat staat er OOK Henk, ik citeer nog even: en zijn de landerijen niet gemakkelijk toegankelijk vanwege drassige grond.

     Dat wegrotten bij hoge waterstand geldt uiteraard alleen voor akkerbouwproducten niet bij veeteelt. Maar door de droogte was er nu juist een lage waterstand.

     • Maar kieviten en grutto’s leven nu juist niet in akkerbouwgebieden.
      Wel het roer recht houden ELB.
      Je zou lichtere vehikels kunnen overwegen.

    • Een Leids burger op

     Dat heeft ook niemand gezegd Henk. Mijn punt richting de heer de Vos was , zoals de oplettende lezer al lang had begrepen…., dat ook de belangen van de boeren i.v.m. de grondwaterstand aan bod moeten komen en niet alleen die van de weidevogeltjes zoals o.a. de heer de Vos graag wil.

 5. Dick de Vos heeft gelijk naar mijn mening. Volkers en enkele anderen trouwens ook.
  Het grondwaterpeil wordt structureel te laag gehouden ten behoeve van bepaalde agrarische activiteiten. Die activiteiten zijn tevens de hoofdoorzaak van de verdwijning van allerlei vogels. Pak dus vooral ook de oorzaken aan en ga niet (met miljoenen euro’s) alleen maar een beetje sleutelen aan gevolgen. Een effectieve en duurzame aanpak zal niet lukken met oeverloos polderoverleg waarbij iedereen mag meepraten, met hooguit een slap compromis als resultaat en uiteindelijk een groepje agrarische milieuvandalen als winnaars. Steeds meer afsnoepen van het Groene Hart voor bebouwing en aanleg van wegen is evenmin bevorderlijk voor een rijke flora en fauna
  Overigens heeft een te lage grondwaterstand door inklinking van de bodem ook negatieve gevolgen voor de fundering van huizen en andere gebouwen.

 6. Dieren laten zich niet sturen door mensen. Als een vogel zich niet op zijn plaats voelt of het is niet veilig verkassen ze naar een andere plek waar ze wel rustig leven. Ze hoeven geen verhuiskaart te sturen, geen vergunning aan te vragen,
  kunnen zelf hun plekje uitkiezen en gaan zeker niet in een dichtbevolkt gebied leven, met nieuwe wegen, nieuwe woonwijken etc. Je kan in Zuid-Holland echt geen zelfde effect krijgen als in Friesland. Dan kunnen ze die acht miljoen beter ergens anders aan besteden dan in het water te gooien.

 7. Anita Bink-van Der Meer

  Eerst een hele polder met al deze fijne weide vogels voor een snelweg – Rijnlandroute- verjagen en dan gaan lopen janken dat je ze beter moet beschermen. Had die miljoenen beter en slimmer uitgegeven dan was het daar iig een stuk leefbaarder gebleven.

Je bent nu offline