(Foto: Chris de Waard).

Partijen hoogheemraadschap van Rijnland bereiken akkoord

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een nieuw bestuur. Op 20 maart werden samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten ook de Waterschapsverkiezingen gehouden en na twee maanden onderhandelen hebben vijf partijen elkaar nu gevonden in een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2019-2023. Dat kreeg de titel ‘Water raakt ons!’ mee en wordt gedragen door VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Agrarisch & Bedrijven. Tijdens de verenigde vergadering van Rijnland van 5 juni wordt het akkoord besproken en ook wordt dan naar verwachting het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd.

Het nieuwe bestuur van Rijnland wordt naast dijkgraaf Rogier van der Sande en secretaris-algemeen directeur Caroline van de Wiel gevormd door Ineke van Steensel (VVD), Sjaak Langeslag (Agrarisch & Bedrijven), Jeroen Haan (PvdA), Waldo von Faber (Water Natuurlijk) en Marco Kastelein (CDA).

Coalitieakkoord
Formateurs Ineke van Steensel (VVD) en Jan de Vries (A&B) kijken tevreden terug op het proces. “Alle partijen onderschrijven het belang om de belangrijkste bedrijfsmiddelen (waterkeringen, watergangen, gemalen en zuiveringen) op orde te brengen en te houden om de kerntaken uit te kunnen voeren en extremen als gevolg van klimaatverandering op te vangen. We zetten de daarvoor ingezette koers van de afgelopen jaren onverminderd voort,” aldus Ineke van Steensel. Jan de Vries vult aan: “Als waterschap staan we midden in de maatschappij. Onze bijdrage gaat verder dan de zorg voor goed water alleen.” Ineke van Steensel: “Water is een cruciale factor in discussies over klimaat, energie, nieuwe economieën, woningbouw, bodemdaling en biodiversiteit. Rijnland heeft mede een onmisbare rol in het oppakken van deze brede maatschappelijke uitdagingen.”

Verdeling portefeuilles
Naast het overeenkomen van het coalitieakkoord zijn ook de portefeuilles verdeeld. Ineke van Steensel is in de nieuwe bestuursperiode verantwoordelijk voor waterveiligheid, digitale transitie en de klimaatbestendige stad. Sjaak Langeslag gaat aan de slag met bodemdaling en met voldoende water en waterkwaliteit voor het Groene Hart. Collega Waldo von Faber richt zich op voldoende water en waterkwaliteit in de Kust- en Bollenstreek en houdt zich bezig met KRW en biodiversiteit. Jeroen Haan is de portefeuillehouder waterketen, circulair en energietransitie. Marco Kastelein krijgt de portefeuille financiën, ruimtelijke ordening / Omgevingswet. Dijkgraaf Rogier van der Sande behoudt zijn portefeuille communicatie en calamiteitenbeheersing.

Tien opvallende punten uit het coalitieakkoord
1. We zetten het belang van water op de kaart. Waterbewustzijn is onmisbaar in deze complexe delta.
2. We verbeteren de schuldenpositie voor onze kinderen en kleinkinderen.
3. We werken aan een klimaatbestendige stad en platteland.
4. We maken een omslag van correctief naar preventief onderhoud van onze zuiveringen en gemalen.
5. KRW en biodiversiteit vertalen we in concrete maatregelen.
6. Met nieuwe technieken werken we toe naar energieneutraliteit.
7. We bevorderen ondernemerschap en publiek-private samenwerking.
8. We baggeren overig water en geven zo doorstroming en waterkwaliteit een impuls.
9. We bieden een wenkend perspectief in landelijke en stedelijke gebieden die kampen met bodemdaling.
10. We implementeren de Omgevingswet en maken het onze inwoners eenvoudiger.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×