Het college van Voorschoten. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Voorschotense begroting komend jaar sluitend, maar in de jaren daarna niet

Het gemeentebestuur van Voorschoten wil een aantal maatregelen nemen om de begroting van de komende jaren sluitend te maken. Zo wordt er gekeken naar het verhogen van de lokale belastingen. Daarnaast roept het college van b en w de gemeenteraad op om mee te denken, want met de voorgenomen maatregelen dreigt er nog steeds een tekort voor de jaren 2022 en 2023. De begroting voor aankomend jaar is wel sluitend.

Ondanks de maatregelen staat verantwoordelijk wethouder Marcel Cramwinckel (D66) positief tegenover de meerjarenbegroting. “Enige optimisme is gerechtvaardigd, maar we moeten wel aan de bak”, zegt Cramwinckel. Hij verwacht namelijk dat de inkomsten die Voorschoten van de Rijksoverheid krijgt nog wat goed zullen maken. “De meicirculaire is nog niet verwerkt in de kadernota”, legt de wethouder uit.

Dat er tekorten dreigen in de komende jaren heeft met geplande investeringen te maken. “In 2023 willen we bijvoorbeeld een nieuw computersysteem voor de werkorganisatie aanschaffen. In dat jaar heb je veel extra uitgaven die je in andere jaren niet hebt.”  Verder kampt Voorschoten met een aantal financiële tegenvallers. “We krijgen geen extra geld voor de stijgende kosten voor jeugdhulp. Ook weten we nog niet wat de financiële effecten van corona zijn. We hebben geld opzij gezet om deze tegenvallers te kunnen opvangen.”

Wethouder Marcel Cramwinckel in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten

Toch stelt de wethouder vier maatregelen voor en vraagt hij de gemeenteraad met voorstellen te komen om de begroting voor de komende jaren sluitend te maken. Een van de maatregelen gaat over de onroerendzaakbelasting (OZB) van niet-woningen. Die wordt voor de gebruiker geschrapt en voor de eigenaar verhoogd. Bij de OZB van niet woningen moet je denken aan winkel- en bedrijfspanden. Het verleggen van de OZB van niet-woningen moet eigenaren stimuleren hun panden sneller te verhuren en zo leegstand tegen te gaan. Voorschoten verwacht hiermee 35.000 euro per jaar op te halen.

Verder denkt de wethouder aan het verhogen van de lokale belastingen. Daarbij kan gedacht worden aan de toeristenbelasting of de hondenbelasting. Er wordt nog onderzoek gedaan naar draagvlak en het is dus niet zeker hoeveel het gaat opbrengen. Het college stelt ook voor om het budget voor beschut werk (voor mensen met een arbeidsbeperking) te verlagen. Dat moet op jaarbasis zo’n 30.000 euro opleveren. De vierde maatregel gaat over de verwachte nieuwe woningen. Met meer woningen en dus meer inwoners rekent Voorschoten op meer inkomen. “Met een technisch woord noemen we dat de stelpost areaaluitbreiding”, zegt Cramwinckel die er 75.000 euro per jaar mee verwacht binnen te halen.

Beroep op gemeenteraad
Ondanks dat er met een viertal maatregelen geld bespaard wordt, blijft er een tekort voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 waarvan er in het laatsgenoemde jaar meer dan een half miljoen aan rode cijfers geschreven wordt. Om die gaten te dichten wordt een beroep gedaan op de gemeenteraad om met voorstellen te komen. In juli bespreekt de gemeenteraad de kadernota.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×