Wethouder Terpstra kwam dinsdagavond behoorlijk onder vuur te liggen doordat het college drie ton niet conform een aangenomen raadsbesluit besteedt. (Foto: Chris de Waard).

SP dreigt met motie van afkeuring voor nieuwe wethouder Terpstra

Als de nieuwbakken wethouder Julius Terpstra niet voor de komende raadsvergadering van 7 juli met een voorstel komt om een eind vorig jaar aangenomen amendement naar de letter uit te voeren, dan kan hij in zijn eerste raadsvergadering een motie van afkeuring van de SP verwachten. Dat kondigt SP-fractievoorzitter Theeuwen aan.

In november 2021 bleek dat de gemeente een eenmalige meevaller van 3,5 miljoen euro had. Dat geld werd toegewezen aan veertien plannen die de verschillende gemeenteraadsfracties graag wilden uitvoeren. In een verzamelamendement werd de begroting voor dat bedrag gewijzigd. Eén van die voorstellen werd ingediend door de SP, ChristenUnie en de Partij Sleutelstad en daarmee werd vier jaar lang 75.000 euro per jaar geregeld voor jongeren die dak- of thuisloos zijn.

In het amendement schreven de drie partijen: “Zonder de zekerheid van een dak boven het hoofd is het onmogelijk te werken aan problemen als schulden, schoolverlaten, verslaving en psychische problematiek. Ook het aantal jongeren in de leeftijd tot en met 27 jaar met gevoelens van eenzaamheid en psychische problemen groeit in Leiden. Jongeren die met de voorgaande situaties te maken krijgen, verdienen extra ondersteuning in de vorm van maatschappelijke zorg.”

Chris de Waard sprak met SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen over het anders bestemmen door het college van de drie ton die is bedoeld voor hulp aan jongeren met problemen.

Opvang voor jongeren
De 75.000 euro per jaar zou naar rato verdeeld moeten worden over organisaties die zich in Leiden richten op maatschappelijke zorg aan jongeren in de leeftijd tot en met 27 jaar die
ondersteuning nodig hebben. Met het geld kunnen meerdere problemen worden aangepakt. Bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, psychische hulp, verslavingszorg, aanpak van schulden en schooluitval. Ook zou er zo mogelijk een aparte noodopvang voor jongeren moeten komen, buiten de Binnenvest waar volwassen daklozen worden opgevangen. Zo kan worden voorkomen dat jongeren meteen tussen soms langdurig daklozen terecht komen die soms ook met meervoudige problematiek te kampen hebben.

Bananen
Bij de behandeling van de jaarstukken over 2021 bleek dinsdagavond dat de drie ton niet wordt uitgegeven aan het oplossen en voorkomen van problemen van jongeren, maar dat de wethouder er een programmamanager van wil betalen. “Het geld gaat dus niet naar de uitvoering, maar naar een ambtenaar die een of andere monitoringtaak gaat doen”, signaleerde Antoine Theeuwen. De fractievoorzitter van de SP is daar behoorlijk boos over. “We hebben u opgedragen om naar de markt te gaan om appels te kopen en u zegt dat bananen ook lekker zijn. Maar zo werkt dat niet.”

Ambtenarensalarissen
Terpstra, die dinsdagavond voor de eerste keer als wethouder bij de raadscommissie zat, probeerde de SP nog gerust te stellen. Dat het geld allemaal op zou gaan aan salariskosten van ambtenaren is volgens hem te kort door de bocht. “Er wordt wel degelijk heel goed werk mee gedaan. Het geld is niet alleen voor een programmamanager, maar ook voor outreachment, begeleiding bij vragen over werk en inkomen en bijvoorbeeld over veilig wonen.” Het hielp hem allemaal niets. De SP staat erop dat het geld wordt uitgegeven waarvoor het beschikbaar is gesteld.

“Het is geen motie die is aangenomen, maar een amendement”, bracht Theeuwen de wethouder nog even in herinnering. Bij een motie heeft het college de nodige ruimte voor interpretatie, maar met een amendement wordt een voorstel echt gewijzigd en dat is hier dus gebeurd. “We hoeven er dus verder ook helemaal niet meer over te discussiëren”, zei Theeuwen. “Er staat precies wat er met het geld moet gebeuren en dat is niet het oplossen van een tekort op het budget voor ambtenarensalarissen. Die betaalt u maar lekker uit uw eigen zak. Het geld is voor ondersteuning van kwetsbare jongeren.”

Afkeuring
Terpstra kreeg van de SP-voorman wel wat respijt. De nieuwe wethouder mag schriftelijk op de kwestie terugkomen, maar moet dat wel uiterlijk op 4 juli doen. Die avond bereiden de fracties de raadsvergadering voor die op 7 juli wordt gehouden. Als Terpstra niet op zijn schreden terugkeert en het geld gaat verdelen over de organisaties waarvoor het is bestemd, dan heeft hij een probleem. In elk geval met de SP. “Want als we hier moeten dealen met een college dat amendementen niet uitvoert, dan hebben we een heel ander gesprek”, sprak Theeuwen dreigend. Daarmee doelde hij op een motie van afkeuring die Terpstra in dat geval kan verwachten.

De CDA-wethouder kan zelf overigens niet al te veel doen aan de hele situatie, maar is er wel voor verantwoordelijk. Het amendement en de manier waarop het college het geld heeft toegekend, dateren van voor de raadsverkiezingen en toen was Terpstra slechts duoraadslid voor zijn partij.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×