Woonbond in actie tegen stijging woonlasten

De Nederlandse Woonbond voert een landelijke campagne tegen de verhoging van woonlasten. De bond heeft daarom onder andere een standaardbrief opgesteld die huurders naar hun gemeenteraad kunnen sturen. Inmiddels zijn ook in Leiden de eerste brieven binnen. “Verhuurders krijgen van het kabinet Balkenende veel te veel ruimte om hun huurinkomsten te vergroten. De gemiddelde huurverhoging lag dit jaar maar liefst op 3,1 procent, terwijl de inflatie vorig jaar op 2,1 procent lag”, aldus de Woonbond.

De bewuste standaardbrief van de woonbond:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Als inwoner van deze gemeente maak ik mij grote zorgen over de jaarlijks sterk stijgende gemeentelijke woonlasten. Ik dring er bij u op aan om zeer kritisch om te gaan met voorstellen van het College van B&W, die tot gevolg hebben dat de woonlasten voor het komende jaar met meer dan het verwachte inflatiecijfer van 1,5% toenemen.

In de media zijn inmiddels de eerste berichten verschenen over extreme woonlastenstijgingen die gemeenten hun inwoners volgend jaar willen voorschotelen. In een tijd waarin de economische recessie zo voelbaar is, vind ik dergelijke verhogingen niet aanvaardbaar. Alleen al het afschaffen van de ‘Zalmsnip’ zorgt ervoor dat mijn woonlasten volgend jaar zullen toenemen.

De gemeente staat, net als alle huishoudens, voor de belangrijke taak om zuiniger, efficiënter en effectiever om te gaan met de inkomsten. Daar merk ik als burger weinig van. Uit onderzoeken van ondermeer Vereniging Eigen Huis blijkt dat de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffingen en rioolrechten, maar ook zaken als bouwleges ieder jaar bovenmatig worden verhoogd. Daarnaast blijkt uit een recent verschenen rapport van Berenschot dat gemeenten zich niet gedwongen voelen tot besparingen in de eigen organisatie, die wél van hen verwacht mogen worden. Het gemak waarmee lasten voor de burgers kunnen worden verhoogd werkt dit in de hand.

Het komende jaar ontvang ik een OZB-aanslag die gebaseerd is op de nieuwe WOZ-waardebepaling van mijn woning. De landelijke waardestijging van woningen is fors en onze gemeente zal daarop geen uitzondering vormen. Het getuigt van goed bestuur als deze forse waardestijging niet leidt tot een stijging van de woonlasten. Immers, een herwaardering beoogt niet het genereren van meer belastinginkomsten. Dat houdt in dat u de eigenwoningbezitter slechts een aanslag kunt opleggen waarin het nieuwe OZB-tarief evenredig met de gemiddelde waardestijging voor woningen is verlaagd. Mag ik u er aan herinneren dat de taxatiewaarde van mijn woning slechts een getal op papier is, dat geen enkel verband houdt met de ontwikkeling van mijn besteedbaar inkomen. Nu vrijwel alle huishoudens te maken hebben met een loonstop of op zijn best een loonmatiging, komt een lastenverzwaring extra hard aan.

Ik reken er op dat u dit pleidooi voor matiging van de woonlasten ter harte wilt nemen bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting voor het komende jaar.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×