Woonbond in actie tegen stijging woonlasten

7

De Nederlandse Woonbond voert een landelijke campagne tegen de verhoging van woonlasten. De bond heeft daarom onder andere een standaardbrief opgesteld die huurders naar hun gemeenteraad kunnen sturen. Inmiddels zijn ook in Leiden de eerste brieven binnen. “Verhuurders krijgen van het kabinet Balkenende veel te veel ruimte om hun huurinkomsten te vergroten. De gemiddelde huurverhoging lag dit jaar maar liefst op 3,1 procent, terwijl de inflatie vorig jaar op 2,1 procent lag”, aldus de Woonbond.

De bewuste standaardbrief van de woonbond:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Als inwoner van deze gemeente maak ik mij grote zorgen over de jaarlijks sterk stijgende gemeentelijke woonlasten. Ik dring er bij u op aan om zeer kritisch om te gaan met voorstellen van het College van B&W, die tot gevolg hebben dat de woonlasten voor het komende jaar met meer dan het verwachte inflatiecijfer van 1,5% toenemen.

In de media zijn inmiddels de eerste berichten verschenen over extreme woonlastenstijgingen die gemeenten hun inwoners volgend jaar willen voorschotelen. In een tijd waarin de economische recessie zo voelbaar is, vind ik dergelijke verhogingen niet aanvaardbaar. Alleen al het afschaffen van de ‘Zalmsnip’ zorgt ervoor dat mijn woonlasten volgend jaar zullen toenemen.

De gemeente staat, net als alle huishoudens, voor de belangrijke taak om zuiniger, efficiënter en effectiever om te gaan met de inkomsten. Daar merk ik als burger weinig van. Uit onderzoeken van ondermeer Vereniging Eigen Huis blijkt dat de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffingen en rioolrechten, maar ook zaken als bouwleges ieder jaar bovenmatig worden verhoogd. Daarnaast blijkt uit een recent verschenen rapport van Berenschot dat gemeenten zich niet gedwongen voelen tot besparingen in de eigen organisatie, die wél van hen verwacht mogen worden. Het gemak waarmee lasten voor de burgers kunnen worden verhoogd werkt dit in de hand.

Het komende jaar ontvang ik een OZB-aanslag die gebaseerd is op de nieuwe WOZ-waardebepaling van mijn woning. De landelijke waardestijging van woningen is fors en onze gemeente zal daarop geen uitzondering vormen. Het getuigt van goed bestuur als deze forse waardestijging niet leidt tot een stijging van de woonlasten. Immers, een herwaardering beoogt niet het genereren van meer belastinginkomsten. Dat houdt in dat u de eigenwoningbezitter slechts een aanslag kunt opleggen waarin het nieuwe OZB-tarief evenredig met de gemiddelde waardestijging voor woningen is verlaagd. Mag ik u er aan herinneren dat de taxatiewaarde van mijn woning slechts een getal op papier is, dat geen enkel verband houdt met de ontwikkeling van mijn besteedbaar inkomen. Nu vrijwel alle huishoudens te maken hebben met een loonstop of op zijn best een loonmatiging, komt een lastenverzwaring extra hard aan.

Ik reken er op dat u dit pleidooi voor matiging van de woonlasten ter harte wilt nemen bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting voor het komende jaar.

Delen

7 reacties

 1. Frederik Zevenbergen op

  Ook de VVD in Leiden maakt zich zorgen om de stijging van de woonlasten. We zullen er niet aan ontkomen om te stijgen, aangezien de inflatie ook effect heeft op de OZB. Wel is het belangrijk om te kijken met hoeveel en vooral waarom de OZB zou moeten stijgen. De VVD heeft zich bij het toetreden tot het college hard gemaakt voor een stop op de ongebreidelde stijging. Door een aantal jaar vast te houden aan de halve trend is Leiden in de landelijke lijst van de 35 grote steden van een top 5 positie teruggevallen naar de lage middenmoot. Inmiddels zijn we in Leiden af van de halve trend, en stijgen we met iets meer dan de hele trend. Dat is een zware beslissing geweest voor de VVD, maar in een bezuinigingsopdracht van ongeveer 11 miljoen euro is voor ruim 9 miljoen aan de uitgaven bezuinigd. Daarom hebben we destijds ingestemd met de OZB stijging. Kijk voor meer cijferinformatie op de site van het COELO (klik hier voor het overzichtskaartje).

  De VVD is een voorstander van het maximaal kritisch kijken naar de uitgaven voordat de inkomsten worden opgehoogd. Deze mening wordt niet door alle partijen in de raad gedragen. Dat leest u (helaas niet) niet op Sleutelstad, maar wel in een verslag van de algemene beschouwingen van het Leidsch Dagblad. Op onze website vind u de complete bijdrage van de VVD. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat de OZB een sluitstuk wordt, om een begrotingstekort te dichten. Wij willen Leiden nooit meer in de top 5 van duurste gemeenten van Nederland zien.

 2. FZ: “Ook de VVD in Leiden maakt zich zorgen om de stijging van de woonlasten.”

  Daar kijk ik toch wel van op! De VVD is voor de genoemde sterke stijging van de huren, voor de geplande huurliberalisatie en voor de bezuinigingen op de huursubsidie, naar ik aanneem, en natuurlijk voor de grootschalige sloop van goedkope sociale huurwoningen (waar, zoals bekend, veel vraag naar is). Het gaat hier ten slotte om beleid van een regering en van een college die door deze partij worden gesteund.

  Dat impliceert dus dat de VVD voor veel hogere woonlasten voor de mensen met de laagste inkomens is. Als die mensen al een (betaalbare) woning kunnen vinden, maar wellicht gaat de VVD binnenkort woondozen uitdelen. En ja, het kan niet worden ontkend dat de “bewoners” daarvan inderdaad lage woonlasten zullen hebben. De VVD heeft er al rekening mee gehouden, want de bijstandsuitkering voor dak- en thuislozen wordt op voorstel van de VVD en PvdA per 1 januari 2005 aanzienlijk verlaagd. Regeren is vooruitzien, nietwaar? De hogere inkomens daarentegen…

 3. Frederik Zevenbergen op

  Daar gaan we weer. Hou ze klein behuisd en ontevreden, dan komen ze vanzelf in de armen van Eltjo Meijer. Volgens mij heeft u gewoon een toetsenbord macro gemaakt van de “grootschalige sloop van goedkope sociale huurwoningen”. De VVD is niet voor de grootschalige sloop van sociale huurwoningen en het bouwen van luxe villa’s met grote zwembaden op de vrijgekomen grond. De VVD is wel voor een gezond woningaanbod, en een markt die kan bewegen. Iedereen moet uitzicht hebben op een plekje in de stad, voorzover de beperkte ruimte ons dat toelaat.

  Van het totaal aantal woningen in Leiden is 39% koop en 61% huur. In totaal zijn er 50.487 woningen in Leiden. De categorie met een WOZ waarde van €200.000 – 500.000 is 9,4%, van € 500.000 en meer is het 0,2%. De grootste groep huizen zit tussen de € 50.000 en € 200.000, bij elkaar 85,7%. Even een paar cijfers om alles in perspectief te zetten. Hou er overigens wel rekening mee dat er een grote groep is die het huis ooit in de jaren 60 en 70 voor weinig hebben gekocht, en door de prijsstijgingen nu in een “duur” huis wonen.

  De VVD is een voorstander van de 80-20 regeling, bij nieuwbouw of herstructurering 80% koop en duurdere huur, 20% sociale huur. Met de bouw van Roomburg en de ontwikkelingen in de regio zoals Valkenburg hoop ik dat er meer ruimte op de markt komt voor starters. Zowel koop al huur. We zijn zeer ruim bemeten in de oudere sociale huurwoning (portiekflats bijvoorbeeld), die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Buiten dat is er bijzonder weinig doorstroom op de markt, omdat er zo weinig keuze is. Bovendien is het goed om te zorgen voor wat spreiding, zodat niet alle goedkope huurwoningen, koopwoningen etc. etc.  op een kluitje zitten.

  Wat de bezuinigingen die uit Den Haag komen, u begrijpt waarschijnlijk ook wel dat ik daar weinig aan kan doen, als lokaal raadslid. In de berekening van de norm van de bijstandsuitkering worden de woonlasten gewoon meegenomen. Minima in Leiden kunnen overigens kwijtschelding aanvragen voor de OZB en de heffing van het waterschap.

  Woondozen, daar ga ik maar niet op in. Wat ik daar tegen ook beweer, u grijpt iedere mogelijkheid aan om ons af te schilderen als harteloze geldwolven, zonder oog voor de minima en sociale huur. Ik heb niet de illusie dat ik u van dat dogma kan verlossen.

 4. Nou maakt u het wel heel bont, waarde heer Zevenbergen. Overigens beter een klein huis, dan geen huis! Als u zo goed weet hoe ik over het een en ander denk, zou u ook moeten weten dat ik in dit verband o.a. zorgen heb geuit over onder meer de huisvesting van de grote groep alleenstaanden, want juist de voor hen geschikte woningen (qua vloeroppervlakte) worden in grote aantallen gesloopt, terwijl er voor hen niet wordt gebouwd. Zoals u heeft kunnen lezen, is er veel vraag naar deze woningen. En ja, ik maak mij nu eenmaal grote zorgen over de positie van de laagstbetaalden op de woningmarkt. U kennelijk wat minder. Overigens heb ik elders geschreven dat ook ik liever betere, maar wel betaalbare, huurwoningen zou zien voor mensen met een zeer kleine beurs, maar dat de mogelijkheden daarvoor binnen het huidige (landelijke) volkshuisvestingsbeleid ontoereikend zijn.

  “Volgens mij heeft u gewoon een toetsenbord macro gemaakt van de “grootschalige sloop van goedkope sociale huurwoningen””

  Het is verheugend dat u mij een dergelijke geavanceerde pc- en softwarekennis toedicht. Zo te zien zal ik die nodig hebben.

  “De VVD is niet voor de grootschalige sloop van sociale huurwoningen en het bouwen van luxe villa’s met grote zwembaden op de vrijgekomen grond.”

  Ik heb dit ook nergens beweerd, maar mooi dat u het ontkent. Echter, zoals ik de zin lees betekent hij slechts dat u tegen de combinatie bent, maar niet tegen het een of het ander.

  “De VVD is een voorstander van de 80-20 regeling, bij nieuwbouw of herstructurering 80% koop en duurdere huur, 20% sociale huur. Met de bouw van Roomburg en de ontwikkelingen in de regio zoals Valkenburg hoop ik dat er meer ruimte op de markt komt voor starters. Zowel koop al huur. We zijn zeer ruim bemeten in de oudere sociale huurwoning (portiekflats bijvoorbeeld), die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Buiten dat is er bijzonder weinig doorstroom op de markt, omdat er zo weinig keuze is. Bovendien is het goed om te zorgen voor wat spreiding, zodat niet alle goedkope huurwoningen, koopwoningen etc. etc. op een kluitje zitten.”

  Klein rekenvoorbeeld: 400 gesloopte goedkope sociale huurwoningen, daarvoor 400 nieuwe woningen, waarvan 20% sociale huur. Dat zijn 80 (bepaald niet goedkope) sociale huurwoningen waar eerst 400 waren. Het aantal sociale huurwoningen zal de komente jaren sterk afnemen in Leiden, zoals u waarschijnlijk weet. Omringende gemeenten compenseren dit verlies niet, integendeel. Dit baart mij, en anderen, zorgen.

  Er is veel vraag naar genoemde portiekflats, zoals u heeft kunnen lezen. Voor veel mensen voldoen ze kennelijk wel aan hun eisen. Er zijn goede argumenten tegen sloop. Bedoelt u met spreiding meer sociale huurwoningen in dure wijken? Daar ben ik uiteraard voor, zeker als de bewoners dan gebruik mogen maken van “de grote zwembaden” en de particuliere groenvoorzieningen.

  “Wat de bezuinigingen die uit Den Haag komen, u begrijpt waarschijnlijk ook wel dat ik daar weinig aan kan doen, als lokaal raadslid.”

  Zeker, maar u zou de problemen natuurlijk kunnen aankaarten bij uw kamerleden en bewindspersonen.

  “In de berekening van de norm van de bijstandsuitkering worden de woonlasten gewoon meegenomen.”

  Dat klopt in de praktijk niet meer. Zoals u ongetwijfeld weet zijn de uitkeringen bevroren, is de huursubsidie verlaagd, stijgen de huren en andere lasten en kunnen gemeenten vrijwel geen categoriaal minimabeleid meer voeren.

  “Minima in Leiden kunnen overigens kwijtschelding aanvragen voor de OZB en de heffing van het waterschap.”

  U zegt het juist, want aanvragen van kwijtschelding kan altijd. Echter, krijgen zullen minima die kwijtschelding lang niet altijd. Waarom niet? Het heeft te maken met wet- en regelgeving. Die komt in de praktijk neer op een zeer veel strengere vermogenstoets dan die geldt voor de WWB. Merkwaardig trouwens, minima moeten sparen voor wasmachine, koelkast e.d., maar als ze daarvoor wat gespaard hebben, krijgen ze geen kwijtschelding van lokale lasten.

  “(…), u grijpt iedere mogelijkheid aan om ons af te schilderen als harteloze geldwolven, zonder oog voor de minima en sociale huur.”

  Lang niet iedere mogelijkheid ;-). Kom nou, mijnheer Zevenbergen, u overdrijft nu wel heel erg. Ik heb uw partij niet zo afgeschilderd.

 5. Frederik Zevenbergen op

  Meneer Meijer maakt zich zorgen om het afnemende aantal huurwoningen in Leiden. Dit terwijl de verhouding koop huur op 39%-61% ligt van het totaal aantal woningen. In de regio is afgesproken dat er daar 30% gesubsidieerde huurwoningen komen, tegenover 70% “dure” huur en koopwoningen. In Leiden, juist vanwege dat enorme overschot, staat de balans op 80-20. Daarbij vergeet de heer Meijer dat er ook nog een VINEX bouwopdracht ligt op de gemeente Leiden van ruim 4-6000 woningen. Ook daar zit een flink deel sociale huur in. De regio heeft een bouwopdracht van ruim 14.000 woningen. Met de afspraken die gesmaakt zijn met de omliggende gemeenten betekend dat dus ongeveer 4000 extra sociale huurwoningen voor de regio Holland Rijnland.

  Vergeet daarbij ook niet dat er zo hier en daar behoorlijk scheef gewoond wordt. Over het algemeen zou je in wijken met een flink deel goedkope huur woningen meer dan 50% van de bewoners met huursubsidie verwachten. Er zijn een paar plekken waar dit niet het geval is.  Overigens is het opmerkelijk dat de bewonersenquête in de portiekflats langs de Willem de Zwijgerlaan liet zien dat de mensen zeer ontevreden waren over de woningen, en in het algemeen geen probleem hadden met de sloop ervan.

 6. De woningnood onder de laagstbetaalden bestrijden door sloop van betaalbare woningen is een wel zeer merkwaardige keuze voor een oplossing van een nijpend probleem. De heer Zevenbergen vergeet in zijn beschouwingen dat er niet alleen gebouwd maar ook nogal wat gesloopt en verkocht wordt. Uit Leidse gegevens blijkt dat het aantal sociale huurwoningen aanmerkelijk zal afnemen in onze stad. Voorts vergeet de heer Zevenbergen dat wat gebouwd wordt veel duurder is dan wat er nu staat, dat geldt zeker voor sociale huurwoningen. En wat gebouwd wordt, is voor gezinnen, niet voor alleenstaanden, maar wat gesloopt wordt is qua vloeroppervlakte wel geschikt voor de grote groep alleenstaanden met lage inkomens. Dat vergeet de heer Zevenbergen. Ook vergeet de heer Zevenbergen dat als de armlastige bezitter van een oud doch vrij goed onderhouden autootje gevraagd zal worden of hij niet liever een nieuwer model of zelfs een wat luxer model zou willen hebben, hij waarschijnlijk bevestigend zal beantwoorden, maar dat informatie over de kosten hem ervan zal weerhouden om tot aanschaf over te gaan. Zo zit dat ook met woningen. Veel woningen zijn inderdaad niet zo goed als we ze graag , als ze daarover al geïnformeerd zijn. Stadsvernieuwingsurgenten komen namelijk bovenaan de lijst, voor andere urgenten en voor starters, die dus nog langer moeten wachten. Voorts vergeet de heer Zevenbergen de gevolgen van het rampzalige kabinetsbeleid t.a.v. onder meer wonen, gevolgen waar ook de Woonbond voor heeft gewaarschuwd. De Woonbond verder:   
   
  “De betaalbare huurwoningenvoorraad neemt in snel tempo af. Uit een globale inventarisatie door VROM in de 56 wijkvernieuwingswijken blijkt dat er sloopplannen liggen voor 95.000 woningen (van de 540.000 woningen). Dit zijn overwegend (sociale) huurwoningen (70%). Terwijl de vervangende nieuwbouw voor een groot deel uit koopwoningen (60%) en duurdere huurwoningen (30%) bestaat. Dat biedt totaal geen oplossing voor de woningnood onder mensen met lage en middeninkomens. Daarom houdt de Woonbond een dringend pleidooi om meer woningen te renoveren in plaats van te slopen.” 
   
  Waarschijnlijk niet vergeten, want vermoedelijk niet gelezen, heeft de heer Zevenbergen de geschriften uit de vakgroep van prof. Thomsen van de TU Delft, waarin wordt gewaarschuwd tegen de sloop van betaalbare woningen en vervanging door duurdere (zie ook Netwerk van 14 sept.): 
   
  “(…) Eén van de problemen die ontstaan is bijvoorbeeld het gevaar van marginalisering van de sociale huursector, temeer omdat een beleidsmatige aansturing op de minimaal noodzakelijke sociale kernvoorraad ontbreekt. Thomsen: ‘Het WBO (Woning Behoefte Onderzoek) 2002 geeft namelijk geen rechtvaardiging voor een forse afname, de oplopende woningtekorten van dit moment in de sociale huursector wijzen juist in een andere richting.’ (…) Slopen is volgens de Delftse onderzoekers dus de laatste optie waar je aan moet denken als je problemen in woonwijken wilt oplossen. Thomsen: ‘Slopen is alleen symptoombestrijding. Veel beter is het om wijken of delen van wijken op te knappen’.(…)”.  
   
  Nogmaals, voor het geval u het zou vergeten en voor alle duidelijkheid, ik wijs sloop natuurlijk niet in alle gevallen af, noch het bouwen van duurdere woningen, waar echt nodig. 
   
  Ik laat het hier maar bij, want ik moet nog het een en ander doen, alleen ben ik even vergeten wat… 
   
   
  http://www.netwerk.tv/  (14-9-2004) 
   
   
   

Je bent nu offline