Stadsenquête Leiden 2004

In mei en juni van dit jaar is onder 3000 Leidenaren van 18 t/m 75 jaar de vierde Stadsenquête gehouden. De telefonische enquête is gehouden om meer inzicht te krijgen in de wensen en de behoeften van de inwoners als klant van het gemeentebestuur. De informatie wordt door de gemeente gebruikt voor de voorbereiding en de evaluatie van beleid en geeft inzicht in verschuivingen in wat de bevolking van een groot aantal onderwerpen vindt. Van de mensen die telefonisch zijn bereikt, werkte 73% mee. Een samenvatting is hier te downloaden.

Opleidingsniveau
Er wordt vaak beweerd dat de Leidse bevolking laag is opgeleid. De uitslag van de stadsenquête bewijst dat die bewering een fabeltje is. Het opleidingsniveau van de Leidenaren is aanzienlijk hoger dan het Nederlands gemiddelde. In Leiden heeft 24% lager onderwijs tegen 37% gemiddeld landelijk. Van de 18- tot 75-jarigen heeft in Leiden 46% hoger onderwijs genoten tegen 23% landelijk. Twee keer zoveel hoog opgeleiden dus.

Leiden & internet
Landelijke onderzoeken geven aan dat steeds meer mensen de beschikking hebben over een computer en internet. Dit wordt in de Stadsenquête bevestigd. 87% van de Leidenaren heeft de beschikking over internet. Onder 55-plussers is dit 66%, onder 35 tot 54-jarigen 91%. Deze percentages zijn de afgelopen jaren gestaag gestegen.

Gemeentelijk nieuws
Ruim 80% van de inwoners van Leiden vindt dat ze goed op de hoogte wordt gehouden van het gemeentelijke nieuws. Een mogelijkheid om gemeentelijk nieuws onder ogen te krijgen, is via de Stadskrant. Negen op de tien respondenten geeft aan de Stadskrant te kennen. De website van de gemeente is afgelopen jaar vernieuwd. Een oordeel hierover is daarom niet meegenomen in de Stadsenquête 2004.

Financiële situatie Leidse huishoudens
Al sinds 2001 wordt de financiële positie van de Leidse huishoudens gemeten. Vergeleken met voorgaande jaren vinden Leidenaren per saldo vaker dat hun financiële toestand is verslechterd. Deze trend is vorig jaar al ingezet. Een kwart van alle Leidenaren heeft het afgelopen jaar wel eens moeten bezuinigen op primaire levensbehoeften, zoals eten, kleding of de telefoon- en energierekening. Dit  percentage is sinds 2001 jaarlijks gestegen, van 13% tot 26%. Eén op de tien Leidenaren geeft aan moeilijk of zeer moeilijk rond te kunnen komen.

Dienstverlening verbeterd
Per saldo vindt de Leidenaar de gemeentelijke dienstverlening in het afgelopen jaar iets vooruitgegaan. 16% vindt dat de dienstverlening van de gemeente het afgelopen jaar is verbeterd, en 8% vindt het verslechterd.

De verbeteringen hebben met name betrekking op:
 - een verbeterd/netter onderhoud van de stad
 - een verbeterde communicatie/informatievoorziening
Aandachtspunt vormen de wachttijden en dan met name de afhandeling van brieven en aanvragen.

Openingstijden Burgerzaken
De openingstijden van de afdeling Burgerzaken bieden voor 30% van de Leidenaren onvoldoende gelegenheid om hun zaken te regelen. Dit zijn met name werkenden en jongeren. Dat de avondopenstelling positief wordt gewaardeerd, blijkt uit het feit dat deze mensen nog meer avondopenstelling wensen. De mogelijkheid om een afspraak te maken heeft de voorkeur van de helft van de respondenten. 80% van de Leidenaren die beschikken over een internetaansluiting zouden wel gebruik willen maken van internet voor het aanvragen van een product of dienst, als dit mogelijk zou zijn.

Groen
De hoeveelheid en de kwaliteit van het groen en water buiten Leiden wordt met een ruime zeven hoger gewaardeerd dan dat in de stad (6,7). Stadsgroen en parken worden wel van groot belang geacht. De meest genoemde waardevolle stukken groen zijn Cronesteyn, de Leidse Hout en de duinen en het strand, maar men noemt zeer veel verschillende gebieden. Bij het water en groen zoekt men vooral rust en ruimte. Van met naam genoemde gebieden krijgt de Hortus Botanicus de hoogste waardering.

Milieustraat en kringloopwinkel
De Milieustraat is een voorziening waar bewoners hun (grof) huishoudelijk afval kunnen inleveren. De bekendheid en het gebruik hiervan zijn weer verder toegenomen. 42% van de Leidenaren heeft hier het afgelopen jaar gebruik van gemaakt en in totaal is driekwart van de bevolking op de hoogte van het bestaan van de Milieustraat. De top drie van soorten afval waarvoor mensen een bezoekje aan de Milieustraat brengen, is bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval. 90% kent de kringloopwinkel Het Warenhuis. Vier op de tien is er geweest, om iets te kopen of te brengen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×