Concept-sportnota 'Startschot' gepresenteerd

Het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden heeft de concept-kadernota ‘Startschot: Leids Sportbeleid 2006-2010’ vastgesteld. Bij de totstandkoming van de conceptnota zijn verschillende belanghebbenden, zoals de Leidse Sportfederatie en de daarbij aangesloten organisaties, nauw betrokken geweest. De centrale doelstelling in het Leids sportbeleid is ‘het stimuleren van en adequate voorwaarden bieden voor een zo groot mogelijke sportdeelname in Leiden.’

Voor het realiseren van de doelstellingen zijn vier beleidslijnen opgesteld.
1. Het bieden van kwalitatief en kwantitatief voldoende en betaalbare sportvoorzieningen;
2. Het ondersteunen en faciliteren van sportverenigingen;
3. Het bevorderen van sportstimuleringsactiviteiten;
4. Het stimuleren van samenwerking tussen sport en andere sectoren.

In de conceptnota worden onder meer voorstellen gedaan voor sportstimuleringsactiviteiten voor alle Leidenaren en specifiek voor de doelgroepen jeugd, ouderen en gehandicapten. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor uitbreiding van het aantal sportvoorzieningen, met name voor tennis en hockey.

Onderdeel van het nieuwe beleid is ook dat bij ruimtelijke planvorming rekening wordt gehouden met uitbreiding van het sportvoorzieningenniveau. Daarbij wil de gemeente de beschikbaarheid van sportvoorzieningen koppelen aan de omvang en de groei van de bevolking. Bovendien moet de huidige spreiding van sportvoorzieningen over de stad gehandhaafd blijven.

De conceptnota Startschot besteedt ook aandacht aan topsport in Leiden. Daarbij wordt voorgesteld om vooral in te zetten op individuele begeleiding van (aankomende) topsporters, talentontwikkeling en verenigingsondersteuning ten behoeve van de begeleiding van talenten.

De concept-kadernota Startschot ligt van 14 november tot en met 12 december ter inzage in de bibliotheken van het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Bovendien wordt de tekst op de gemeentelijke website (www.leiden.nl/gemeente) geplaatst. Inspraakreacties kunnen tot en met 12 december worden gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden. Naast dit inspraaktraject, is er advies gevraagd aan de Leidse Sportfederatie, de Adviesraad voor Ouderenbeleid en de Adviesraad voor Gehandicaptenbeleid. Na de inspraaktermijn stelt het College de nota inclusief de beantwoording van de ontvangen reacties vast en biedt deze aan de gemeenteraad aan.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×