Duidelijk beeld toekomst As Leiden-Katwijk

Gedeputeerde Martin Huls van de provincie Zuid-Holland en portefeuillehouder Ruimte Jos Wienen van Holland Rijnland zijn trots op het resultaat van een intensief traject waarin de regio heeft gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied tussen Zoeterwoude/Leiden en Katwijk/Noordwijk. “Mede door het Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk liggen er nu concrete plannen op tafel wat er met het gebied moet gebeuren. We hebben een duidelijke positionering van de As Leiden-Katwijk voor ogen waarin alle ruimtelijke opgaven optimaal inpasbaar zijn: zowel Valkenburg als de clusters voor bio life sciences, lucht- en ruimtevaart, congresbedrijvigheid en andere ontwikkelingen. Ook hebben we het groen blauwe raamwerk (bomen en water) in kaart gebracht. Inclusief de condities om deze te verwezenlijken. Tenslotte is het hele pakket aan maatregelen voor de infrastructuur, zowel de infrastructurele opgaven Rijnlandroute en RijnGouweLijn als een verkeersstructuur voor de hele regio, duidelijk in beeld gebracht”, aldus Huls.

“De integrale benadering in het Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk heeft goed gewerkt”, zegt Jos Wienen. “In het atelier kon op een vrije en open manier gezocht worden naar oplossingen van de opgaven die voorlagen in de regio”. Op 28 september werden de resultaten aan alle deelnemers van het atelier gepresenteerd, waarna op 29 september de stuurgroep er mee aan de slag kon.

Positionering As Leiden-Katwijk
Om de groei van de clusters bio life sciences, ruimtevaart, (congres)toerisme, agribusiness en de woningbouwopgave van de regio inclusief het internationale topmilieu waar te maken, is een goede positionering van de As Leiden-Katwijk ten opzichte van omliggende regio’s in de Randstad nodig. De As vormt als ‘scharnierpunt’ een belangrijke schakel in de Randstad. Het moment is nu daar om aan de slag te gaan met de uitvoering van belangrijke plannen zoals de ontwikkeling van Valkenburg als ‘topmilieu’, de bedrijventerreinprogramma’s, de selectie van kantorenlocaties, en infrastructurele plannen om de bereikbaarheid van de As Leiden-Katwijk te verbeteren.

Groen-blauwe structuur
Net als in andere delen van Zuid-Holland, is ook in het gebied As Leiden-Katwijk de landschappelijke structuur van groen en water van groot belang. De bestaande groenstructuur van de As Leiden-Katwijk heeft nog enkele ontbrekende schakels. De stuurgroep stelt voor om de groen-blauwe structuur verder uit te werken. Gedeeltelijk worden de groen-blauwe projecten meegenomen in de uitvoering van de grote projecten in de As Leiden-Katwijk en deels kunnen kansen worden benut in gemeentelijke, regionale en provinciale uitvoeringsplannen.

Openbaar vervoer
Naast water, is verkeer een overkoepelende hoofdstructuur in het gebied. Het openbaar vervoer krijgt vorm door de Stedenbaan en de RijnGouweLijn. De Stedenbaan koppelt de As Leiden-Katwijk met een hoogfrequente treindienst aan de brede regio. In station Leiden vindt de uitwisseling plaats tussen dit bovenregionale systeem en het interlokale systeem; de RijnGouweLijn. De RijnGouweLijn structureert het openbaar vervoer binnen de As Leiden-Katwijk door de belangrijke centra op een hoogwaardige manier te verbinden. Goede bereikbaarheid van haltes en aanvullende buslijnen completeren het geheel tot een volledige keten van deur tot deur.

Rijnlandroute
Eén van de belangrijkste toekomstige verbindingen in de regio is de Rijnlandroute. De stuurgroep heeft alle besproken tracés uit het atelier bekeken, en veel tracés hebben potentie. Voor het deel tussen A4 en A44 acht de stuurgroep het alternatief N 11 West, een tracé over de reserveringsstrook voor Rijksweg 11 het meest kansrijk. Voor de locatie Valkenburg wordt een zoekgebied aangewezen waarbinnen de keuze van het tracé wordt onderzocht. Wel wil de stuurgroep, gelet op een aantal positieve kenmerken, ook de route over het Korte Vliettracé nog verder uitwerken.

De conclusies van de stuurgroep As Leiden-Katwijk worden nu voorgelegd aan de stuurgroepen van de Rijnlandroute, RijnGouweLijn, Knoop Leiden-West en Valkenburg met verzoek om een reactie. Daarna kan verdere besluitvorming plaatsvinden in de regio en in Provinciale Staten.

Advertentie

Leiden RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×