Wijkvereniging maakt bezwaar tegen De Linkse Kerk

Wijkvereniging Pancras West maakt bezwaar tegen het verlenen van een Drank- en Horecavergunning voor De Linkse Kerk aan de Hooglandse Kerkgracht 4. Bestuurslid Jaap van Meijgaarden heeft het College van B & W een pittige brief geschreven om spoorslags op haar schreden terug te keren.   

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht maakt de wijkvereniging bezwaar tegen het verlenen van een drank- & horecavergunning café/categorie 4, kenmerk LDNHOR 06041 van 26 september 2006, aan Eelke de Vries ten behoeve van “De Linkse kerk” aan de Hooglandsekerkgracht 4. Via het horecaloket hebben zij daarvan een afschrift ontvangen.

Reeds eerder, in hun bezwaar het vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad 1, hun brief van 20 juli en het bezwaarschrift van 10 oktober 2006, hebben wij aangegeven dat zij uitbreiding van horeca in deze wijk ongewenst vinden, in het bijzonder in dit deel van de wijk. Kortheidshalve verwijzen zij naar de daarvoor aangevoerde argumenten in die brieven. Zij vinden het onaanvaardbaar dat de gemeente een vergunning verleent, terwijl u zelf erkent dat er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan Binnenstad 1, zoals u, in het bewonersbericht van 29 september 2006 zonder kenmerk, aangeeft.

Met betrekking tot de vergunning merkt Jaap van Meijgaarden van de wijkvereniging Pancras West op dat daaraan ten onrechte geen enkele beperking of voorwaarde verbonden is. Hoe is dat te rijmen met het bewonersbericht dat in de wijk verspreid is waarin wordt aangegeven dat de Linkse kerk na 24.00 uur gesloten moet zijn? Overigens constateren zij dat daarmee nu al de hand wordt gelicht. Na 24.00 uur blijft de tap gewoon open. Een hoe is het ontbreken van beperkingen en voorschriften te rijmen met uw eis dat er niet meer dan 50 personen aanwezig mogen zijn? Wat is er overigens links of sociaal aan het runnen van een café?

De wijkvereniging moet voorts constateren dat de Linkse Kerk ook gebruikt wordt als restaurant. Dat is volgens ons in strijd met deze vergunning. Zij vragen de gemeente daarop actie te ondernemen door die activiteiten te verbieden. Tenslotte tekenen zij bezwaar aan tegen het feit dat u een vergunning heeft afgegeven, zonder dat belanghebbenden op dat voornemen hebben kunnen reageren, temeer daar het bij de gemeente bekend was dat tegen verlening van een vergunning bij vele leden van de wijkvereniging ernstig bezwaar bestaat. Voorts dat noch in het bewonersbericht, noch in het de Stadskrant melding is gemaakt van de verlening van deze vergunning en de mogelijkheid om daartegen op grond van artikel 7 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aan te tekenen. Het is de zoveelste blijk van procedurele en inhoudelijke onzorgvuldigheid van dit college.

Kortom, Pancras West maakt bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning en zullen, zo de gemeente die niet intrekt, die voor vernietiging voordragen. In verband met dit laatste vragen zij de gemeente binnen 14 dagen op dit bezwaarschrift te reageren.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×