Leidse economie doet het uitstekend

De Economische Monitor van Zuid-Holland laat een duidelijk economisch herstel zien. Een indicatie hiervoor is de afname van het aantal werkzoekenden met circa 19.000 in de eerste helft van 2006. De monitor wijst verder uit dat in de afgelopen vijf jaar de economie in Zuid-Holland minder sterk is terug gevallen dan het nationaal gemiddelde. Zuid-Holland komt hiermee betrekkelijk goed uit de recessie. De Zuidvleugel van de Randstad deed het tijdens de recessie beter dan de Noordvleugel. Nu de economie weer aantrekt blijken Noord-Holland en Utrecht zich krachtig te herstellen en hebben ze meer profijt van het economisch herstel dan Zuid-Holland. Uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren komt een beeld naar voren van een conjunctuurgevoelige Noordvleugel en een veel minder conjunctuurgevoelige Zuidvleugel van de Randstad. Naast dit ‘degelijke’ karakter blijkt uit de monitor dat de economie in Zuid-Holland meer dan in het verleden, er in slaagt om gelijke tred te houden met nationale groeicijfers.

In de regio’s binnen Zuid-Holland was er de afgelopen jaren weinig verschil in ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. De sterkste groei van arbeidsplaatsen vond plaats in Leiden en de Bollenstreek onder andere door de groei van research-intensieve actviteiten. Rijnmond levert een grote bijdrage aan de economie, maar weet deze onvoldoende om te zetten in arbeidsplaatsen. Dit gaat gepaard met de relatief hoge werkloosheid en de zeer lage arbeidsparticipatie. Ook heeft de beroepsbevolking in de regio Rijnmond in vergelijking met andere stedelijke gebieden een laag opleidingsniveau. Een ander punt van zorg voor de gehele economie van Zuid-Holland is de lage groei van de arbeidsproductiviteit. Hier ligt een belangrijke uitdaging. Onder andere de stimulering van de kenniseconomie kan de groei van de arbeidsproductiviteit bevorderen.

Zes economische clusters worden door de provincie aangemerkt als stuwende clusters; de trekkers van de economie. Dit zijn de clusters: water- en deltatechnologie, life sciences, scheepvaart/transport/logistiek, internationaal recht, glastuinbouw, proces- en petrochemie. Deze trekkers zijn terug te vinden in de Mainport, de Greenport en de Brainport. De Brainport wordt gevormd door het juridisch cluster, internationale instellingen, de kenniscorridor, de potenties van de kantoorlocaties en de creatieve sector. Binnen de Randstad worden in de Economische Strategie Randstad drie strategische clusters afgebakend, te weten; regie-activiteiten, creatieve diensten en distributieactiviteiten. Grootstedelijke regio’s moeten een sterke vertegenwoordiging van deze clusters hebben. Hoewel in de ranglijst van Nederlandse provincies een derde plaats wordt ingenomen, neemt het aandeel in het nationaal totaal af, ten koste van de Noordvleugel. Uit de monitor kan worden geconcludeerd dat Zuid-Holland goed scoort op de economische clusters. Op een aantal markten is Zuid-Holland een wereldspeler. Dit geldt met name voor havenactiviteiten en glastuinbouw, maar ook voor baggerbedrijven en het internationaal recht.

De provincie zal via de economische clusters vooral in gaan zetten op kennisintensieve economische activiteiten. De Economische Monitor 2006 is in opdracht van de provincie Zuid-Holland door Bureau Louter opgesteld. In de monitor zijn gegevens verzameld over de economische prestaties van de provincie Zuid-Holland tot 2005, soms tot begin 2006. De gegevens worden gepresenteerd per deelgebied van Zuid-Holland. De prestaties van Zuid-Holland als geheel worden ook vergeleken met andere provincies. Nieuw in deze monitor is onder andere de basimonitor die meer recente ontwikkelingen weergeeft, de internationale positie van Zuid-Holland en ‘Zuid-Holland onder de microscoop’, een analyse van enkele highlights van de economie op postcode niveau. De Monitor 2006 en de samenvatting (highlights) zijn te downloaden op de website van de provincie via de volgende link Thema’s >> Economie en Werk (Documenten-venster) of per e-mail uitgeverij@pzh.nl te bestellen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×