Open brief wethouder Steegh over krediet RijnGouweLijn

Wethouder John Steegh van Verkeer en Milieu heeft vanmiddag onderstaande open brief gestuurd aan Rover Leiden, Fietsersbond Leiden e.o., Stoom Leiden: “Geachte heren Poortman, Schuur en Van Oosten, Met verbazing heb ik kennisgenomen van uw brief van 18 december 2006 aan de gemeenteraad. Mijn verbazing betreft de voorstelling van feiten die u in uw brief geeft. De gemeenteraad van Leiden heeft gisteren inderdaad ingestemd met een aanvullend krediet, zodat het referendum over de RijnGouweLijn (RGL) en de discussie in de stad in de aanloop ernaartoe op een goede, inhoudelijke basis kan plaatsvinden. De gemeente besteedt met dit krediet een kleine 1.000.000 euro aan de voorbereiding en uitvoering van het referendum over de RGL.

Uw stelling dat de tegenstanders van de RGL het moeten doen met een budget van 20.000 euro, terwijl de verschillende overheden meer dan 1,5 miljoen euro in een “pro”-campagne zouden steken, is een karikatuur van de feiten en dat doet de zorgvuldigheid van de besluitvorming in de Raad onrecht. Graag zet ik die feiten op een rij. Ieder mag dan zelf oordelen of het beeld evenwichtig is.

In de aanloop naar het referendum is door velen terecht opgemerkt dat er op veel punten onduidelijkheid bestaat over wat de eventuele komst van de RGL in de stad betekent. Helderheid scheppen over thema’s die tot nu toe onvoldoende duidelijk waren is dus een eerste vereiste. Het college bespaart – met brede steun in de raad – daarom tijd noch moeite om over veel zaken alsnog helderheid te bieden. Dat gaat over de ligging van de RGL in de Lammenschansweg, dat gaat over veiligheid, over de inrichting van de Breestraat, over wat er gaat gebeuren met het busnet en de alternatieve busroutes etc.

Daarbij is er een verzoek om dit niet alleen inhoudelijk uit te zoeken, maar om ook over neutrale, feitelijke visualisaties te beschikken, zodat iedereen een realistisch beeld kan krijgen hoe het er uit gaat zien, áls de bevolking ervoor kiest dat de RGL er mag komen. Naast al dit inhoudelijke werk, gericht op verduidelijking, moet het referendum zelf worden voorbereid. Het gaat dan om de besluitvorming in college en raad, om overleg met de Referendumkamer, om het aanpassen van stemmachines, het organiseren van stempassen etc. Dit zijn eveneens kosten die de gemeente hoe dan ook moet maken.

Aan alle onderzoek en voorbereiding, en aan het management van het geheel, besteedt de gemeente ca. 700.000 euro. Dit werk staat ten dienste van alle partijen. Voorts voert de gemeente een intensieve, maar neutrale campagne om zoveel mogelijk Leidenaren naar de stembus te krijgen en al die informatie ook bij de burgers te krijgen. De Referendumkamer houdt toezicht op de neutraliteit van de gemeentelijke informatie. Voor deze campagne en informatievoorziening is 250.000 euro uitgetrokken. Ik heb de raad toegezegd zo mogelijk minder geld aan de campagne uit te geven.

Daarnaast is voor voor- en tegenstanders van de RGL en voor neutrale partijen door de Raad 100.000 euro uitgetrokken, in een verhouding 40-40-20 %. Dat wil zeggen dat voor de tegenstanders gezamenlijk een bedrag van maximaal 40.000 euro beschikbaar is. Per groepering is dat 5.000 euro; bij samenwerkende groeperingen kan dat 20.000 euro bedragen. Het totaalbedrag van 100.000 euro is onderdeel van het krediet waarvoor de raad groen licht heeft gegeven. Zoals ik u al eerder mondeling heb toegezegd zal ik er alles aan doen u zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum voor het aanvragen van subsidie (7 januari 2007) duidelijkheid te verschaffen over het toekennen daarvan, zodat u nog de tijd hebt om uw activiteiten voor te bereiden en te ontplooien.

Ik hecht eraan op te merken dat ik me verheug op een intensieve, inhoudelijke campagne op weg naar het referendum, maar ik hecht er ook zeer aan dat voor- en tegenstanders goed beslagen ten ijs kunnen komen. Sinds gisteravond weet het college zich daarin door een ruime raadsmeerderheid gesteund!

Met vriendelijke groet,

J. Steegh, wethouder Verkeer en Milieu

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×