132 bezwaren tegen uitbreiding Woutertje Pieterse

De openbare basisschool Woutertje Pieterse kampt na een snelle groei al jaren met een tekort aan onderwijsruimte. Op dit moment heeft de school in de Faljerilstraat een aantal noodlokalen in gebruik. Om aan deze ongewenste tijdelijke situatie een einde te maken heeft, na het zoeken van de meest geschikte unielocatie voor deze school, de gemeenteraad op 1 juni 2004 ingestemd met uw voorstel het huidige schoolgebouw aan de Houtlaan 60 uit te breiden, mits voldaan wordt aan strikte randvoorwaarden om bijvoorbeeld het groen zoveel mogelijk te sparen. Architectenbureau Barth heeft een bouwplan ontwikkeld bestaande uit een uitbreiding met 8 lokalen.

Dit plan is echter in strijd met het vigerende bestemmingsplan Raadsherenbuurt, zodat een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO noodzakelijk is. In het kader van deze procedure heeft het voornemen gedurende tien weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 132 zienswijzen ingekomen. Het College van B & W heeft hiervan kennis genomen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het plan aangepast. Dat heeft het College van B & W dinsdag besloten. De nieuwe weg vanaf de Houtlaan vervalt, de bestaande toegangsweg vanaf de Antonie Duycklaan blijft gehandhaafd. Het College besluit nu over de beantwoording van de zienswijzen en het voortzetten van de procedure.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×