Fracties verdeeld over loslaten regierol gemeente

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond bleken verschillende fracties nog grote bewaren te zien in de plannen van het College van B & W neergelegd in de nota Ruimte voor Nieuw Beleid. Zeker nu deze nota de operatie Anders Werken doorkruist. Voor een gedeelte bestaat deze nota uit een aantal besparingen en voor een gedeelte wil het College de regierol van de gemeente opnieuw ter discussie stellen. Leiden doet traditioneel veel zelf terwijl dat misschien kwalitatief op hezelfde niveau of zelfs beter kan worden uitbesteed aan derden zonder dat de raad haar grip verliest op de controle hiervan. Leiden eigent zich volgens burgemeester Lenferink veel verantwoordelijkheden toe waardoor de organisatie trager dan wenselijk reageert. Een kleinere organisatie kan slagvaardiger optreden. De financiĆ«le opbrengsten van de nieuwe plannen staan niet voorop. Wel moet de burger beter bediend worden door de nieuwe plannen. Leiden heeft verhoudingsgwewijs veel ambtenaren en volgens een adviesrapport van het onderzoeksbureau Berenschot kan hier wel wat van af.    

De meester fracties willen eerst de plannen voor Anders Werken afgewerkt hebben voordat er weer een volgende reorganisatieslag gaat plaatsvinden. De Ondernemeingstraad van de gemeente vindt dat de rek er momenteel volledig uit is. Een extern voorzitter moet de relatie tussen College en ondernemingsraad opnieuw herstellen. Er vinden nog vier commissievergaderingen plaats voor de komende raadsvergadering van 10 juli waarin de nota Ruimte voor Nieuw Beleid met de nodige moties en amendementen wordt vastgesteld. Nu de SP duidelijk heeft te kennen gegegeven tegen een gedeelte van de plannen lijkt er zich een meerderheid in de raad af te tekenen om het loslaten van de regierol op een later tijdstip in te voeren.  

CDA-fractievoorzitter jan Jaap de Haan wil van het College weten wat zij nou precies verstaat onder de regierol. VVD-fractievioorzitter Arend-Jan Sleijster vindt het moment absoluut fout en investeert liever in optimnale bereikbaaheid, ontsluiting van de stad, onderwijshuisvesting en een schone stad. De gemeente kan een nieuwe bezuinigingsoperaratie en reorganisatie niet opbrengen. Als de regiefunctie verandert vergt dat ook een ander soort ambtenaar met andere competenties. De PvdA is bang dat bij verzelfstandiging van onderdelen van de gemeentelijke organisatie de salarissen van directeuren de pan uit zullen rijzen. D66 vreest dat Anders Werken zal leiden tot Ergens Anders Werken en dat kan niet de bedoeling zijn. GroenLinks wil eerst garanties zien dat de kwaliteit bij het loslaten van de regierol gewaarborgd blijft. Anders Werken start op 1 januari 2008. Mogelijk dat de plannen in het kader van Ruimte voor Nieuw Beleid later worden geĆÆmplementeerd.  

Ook B & W is trouwens geschrokken van de reactie van de Ondernemingsraad. Burgemeester Lenferink verving personeelswethouder Van As dinsdagavond omdat hij momenteel voor een gemeentelijke dienstreis in Japan verkeert.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×