Ligplaatsbeleid provincie op de schop

Het ligplaatsbeleid van de provincie zuid-Holland, gaat de komende tijd flink op de schop. Dat wil zeggen dat er een algemeenligplaatsverbod ingesteld wordt, waarbij op borden is aangegeven waar het aanmeren wel is toegestaan. Nu is vaak niet duidelijk waar boten wel, of juist niet mogen aanmeren. Dat komt deels doordat men vaak niet bekend is met de provinciale wetgeving op dat gebied en omdat de inrichting van de vaarweg niet eenduidig is.

Half maart is Bureau Nefkens begonnen met het bij gemeenten,waterschappen en belangenorganisaties informeren naar de behoeften op het gebied van voorzieningen voor beroeps- en recreatievaart en ligplaatsen. Daarna wordt er een ontwerpligplaatsenplan gemaakt.Het is de bedoeling dat Gedeputeerde Staten het nieuwe ligplaatsbeleid halverwege dit jaar vaststeld en dat de borden die aangeven waar vaartuigen aangemeerd mogen worden, in 2009 worden geplaatst. Omdat het vaarverkeer toeneemt, is een goede en veilige vaarweg van groot belang. Loswallen en ligplaatsen kunnen, als zij zich op een ongunstige plaats bevinden, de doorvaart belemmeren. Bij het bepalen van de ligplaatsen wordt dus grondig gekeken naar de gevolgen daarvan voor de rest van de scheepvaart.Al dit jaar zal er regelmatig gecontroleerd worden of de scheepvaart zich aan de toegestane snelheid houdt en of de ligplaatsen op legale wijze worden gebruikt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×