Leidse schuldhulpverlening niet doeltreffend

Uit het onderzoeksrapport ‘Van omslag naar doorstart?’ Dat de Rekenkamercommissie Leiden onlangs heeft opgesteld, blijkt dat de integrale schuldhulpverlening in Leiden niet op doeltreffende wijze is uitgevoerd. De gemeente constateerde vier jaar geleden dat de schuldhulpverlening effectiever en integraler moest worden. Daarbij besloot de gemeente te kiezen voor een andere werkwijze, waarbij duidelijk onderscheid gemaakt werd tussen persoonsgerichte hulpverlening en het oplossen van het financiële probleem. De Rekenkamecommissie is van mening dat het te lang geduurd heeft voor deze werkwijze op gang gekomen is.

Naast het feit dat de Stadsbank van werkwijze moet veranderen en zich meer moet richten op preventie, begeleiding van schuldenaren en het wegnemen van achterliggende oorzaken van schuldsituaties, geeft de Rekenkamercommissie aan dat er nog een flinke slag gemaakt moet worden om alle doelstellingen van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening te realiseren. Uit een vergelijkend onderzoek blijkt namelijk dat Leiden minder goed presteert op het gebied van bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen, de wachttijden en het slagingspercentage. De commissie adviseert de gemeente onder andere, de doelstellingen verder uit te werken, een betere regie en samenwerking met de betrokken partners te realiseren en de eigen werkzaamheden van de gemeente nauwkeuriger te registreren. Ook acht de Rekenkamercommissie verdere beleidsontwikkeling en een versnelling van de invoering van de nieuwe werkwijze van groot belang. Vandaag wordt het rapport gepresenteerd tijdens de raadscommissie Werk en Financiën. Daarna verdiept deze commissie zich in het onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×