De kosten voor schoolzwemmen wegen voor het college niet op tegen het gunstige effect op de leefstijl van kinderen

Géén herinvoering schoolzwemmen

Leiden gaat niet opnieuw het schoolzwemmen mogelijk maken. Dat concludeert het college na bestudering van de kosten-baten analyse die in opdracht van de gemeenteraad is gemaakt. Het zou weliswaar de veiligheid voor jonge kinderen bevorderen en bijdragen aan een gezonde leefstijl en méér beweging, maar de kosten en het feit dat zwemverenigingen tégen zijn, zijn voor het college reden om er van af te zien.

In 1996 werd het als gevolg van bezuinigingsmaatregelen afgeschaft. De verwachting dat ouders hun kinderen buiten school zwemles zouden laten volgen kwam echter niet uit. Het schrappen leidde tot veel minder aanmeldingen bij zwemverenigingen dan verwacht. Bij de behandeling van de sportnota in 2006 vroeg de gemeenteraad het college een notitie op te stellen over de actuele stand van zaken.

In de notitie wordt gesteld dat recente Leidse cijfers ontbreken. In 1998 bleek ongeveer 10% van de kinderen op de basisschool geen zwemdiploma te halen. De notitie concludeert wel dat lang niet alle kinderen tegenwoordig leren zwemmen. Jaarlijks komen meer dan 20 kinderen om door verdrinking, ruim 150 kinderen overleven het maar net. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. Verder blijkt dat door het afschaffen van schoolzwemmen minder kinderen meer dan één diploma halen.

Schoolzwemmen zou dus zeker meer én betere zwemvaardige kinderen opleveren. Daarnaast zet het aan tot een gezonder leefstijl en bevordert het sportdeelname. De zwemverenigingen zien de herinvoering van schoolzwemmen echter als een bedreiging. Zij blijven liever zelf zwemonderricht geven omdat het inkomsten genereert voor de huur van (top)sportfaciliteiten voor hun club. Schoolbesturen zien het zwemmen weliswaar als zinvolle activiteit, maar hebben geen mogelijkheid om het onder schooltijd in te passen. Beide partijen willen wel meedenken over zwemmen als naschoolse activiteit.

Zowel schoolzwemmen onder schooltijd als ná school zijn financieel in kaart gebracht. De jaarlijkse kosten bedragen respectievelijk 256.000 en 231.000 euro. Invoering van deze activiteit heeft een gunstig effect op de bezetting van de Leidse zwembaden. Zo kampt De Zijl al jaren met tegenvallende bezettingscijfers. Dit gunstige effect is niet berekend in de notitie. Er is evenmin berekend welke financiële voordelen een gezonder leefstijl en meer beweging onder kinderen zouden hebben.

Het college beschouwt de motie over schoolzwemmen die de raad in 2006 aannam hiermee als afgedaan.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×