RijnGouwelijn via Hooigracht en Langegracht

In 2015 zal de RGL over de Langegracht en Hooigracht rijden. Het tracé via de Breestraat is van de baan. Tenminste als het aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ligt. Zij concludeerden dit naar aanleiding van de uitwerking van het tracé en de bijbehorende kostenraming en legden het vast in een bestuursovereenkomst. Ook lieten zij het externe adviesbureau AT Osborne op planologische, juridische en financieel-economische aspecten een second opinion uitvoeren. Daaruit bleek dat de overeenkomst een solide afsprakenstelsel vormt voor het realiseren van de RijnGouwelijn op Leids grondgebied.De kosten van de RGL over genoemde grachten worden geraamd op 88,3 miljoen euro. Dat is 17,7 miljoen euro meer dan het traject over de Breestraat, maar het bedrag blijft binnen de bandbreedte die de gemeente en provincie in het voorjaar hebben afgesproken.In het voorstel is vastgelegd dat 12,5 miljoen euro van de extra kosten voor rekening van de provincie komt en dat Leiden de rest betaalt.

Overigens hebben Provinciale Staten, het college van Leiden en de Leidse gemeenteraad de bestuursovereenkomst nog niet goedgekeurd. Het college vergadert er over op 25 november, Provinciale Staten op 10 december en de gemeenteraad op 16 december. Als zij ermee instemmen is het wat GS betreft de bedoeling dat de realisatie van de RGL uiterlijk op 1 januari 2014 start. De lijn moet vanaf 2015 daadwerkelijk rijden, vanaf Leiden Lammenschans via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld naar Leiden Centraal Station.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×