Partij voor de Dieren: "De vos niet grootste vijand weidevogels"

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat er geen ontheffing meer wordt verleend om vossen te doden in gebieden waar veel weidevogels voorkomen. “Op de vos mag al overal worden gejaagd. Als dat ook nog in beschermde gebieden, zoals geregistreerde eendenkooien, met verboden middelen en ‘s-nachts wordt toegestaan, kan dat zeer nadelige gevolgen hebben voor de vossenstand en overige beschermde dieren in Zuid-Holland. Bovendien is niet de vos de grootste vijand van de weidevogels, maar de intensieve landbouw,” aldus de partij die erop wijst dat er in Nederland sprake is van een grote achteruitgang van het aantal weidevogels, zoals de grutto en de kievit.

Diverse instellingen en organisaties hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak van die achteruitgang. Ook is gekeken hoe de weidevogelstand kan worden verbeterd. Uit dat onderzoek kwam volgens de PvdD naar voren dat niet, zoals lang werd gedacht, de vos en de zwarte kraai de grootste vijanden zijn van weidevogels. Andere dieren – onder andere buizerd, blauwe reiger, hermelijn, torenvalk en kat – doen niet voor vos en kraai onder. Voornaamste oorzaak van het afnemend aantal weidevogels blijkt echter de intensieve landbouw te zijn. Het grondgebruik, het te vroeg en massaal maaien en het te veel bemesten leidt tot kruidenarme graslanden met een te dichte vegetatiestructuur. Weidevogels houden juist van kleinschalig, open en nat grasland met weinig bemesting. Door die openheid kunnen ze roofvogels eerder opmerken en door de nattigheid hebben de natuurlijke vijanden minder kans.

De PvdD wijst er ook op dat de vos de belangrijkste natuurlijke vijand is van de gans. “Als er te weinig vossen zijn, zal de overlast van ganzen, waarvan er jaarlijks grote aantallen in Zuid-Holland worden afgeschoten, juist toenemen.” De Partij voor de Dieren vraagt zich dan ook af waarom de provincie bevordert dat de belangrijkste predator van de gans extra mag worden afgeschoten.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland: “De grote boosdoener is de landbouw en die wordt niet aangepakt, maar juist gestimuleerd. Boeren krijgen geld voor weidevogelbescherming, maar dat gaat niet samen met intensieve landbouw.” Zij wil dan ook weten welke maatregelen de provincie gaat nemen om het broedsucces van weidevogels  in de beschermde gebieden te verhogen, zonder dat daarvoor vossen moeten worden afgeschoten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×