Vertegenwoordigers van de vier gemeenteraden ondertekenden vanavond in Raadhuis de Paauw in Wassenaar een gezamenlijke verklaring tegen het tracé Zoeken naar Balans. (Foto's: Chris de Waard).

Regio tekent voor Churchill Avenue

De voltallige gemeenteraden en colleges van Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg hebben vanavond in Wassenaar een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin Provinciale Staten worden opgeroepen om niet te kiezen voor het RijnlandRoutetracé ‘Zoeken naar Balans’. Raadsleden van verschillende partijen uit de vier gemeenten verwoordden namens hun hele raad het lokale standpunt. Vervolgens werd de verklaring getekend. Die wordt aanstaande woensdag aangeboden aan VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt.

Chris de waard in gesprek met burgemeester Jeroen Staatsen van Voorschoten over de gezamenlijke verklaring van Wassenaar, Voorschoten, Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg.

Burgemeester Staatsen van Voorschoten vindt het ZnB-tracé net als zijn collega’s uit de regio onacceptabel. Hij wijst erop dat de unieke gezamenlijke verklaring vanavond is getekend namens bijna 150.000 inwoners van vier grondgebiedgemeenten: “Meer dan er in Leiden wonen dus”. In Leiden koos een raadsmeerderheid eind vorige week voor het ZnB-tracé.

PvdA-fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg sprak namens de hele raad van Voorschoten zijn zorgen uit over het tracé: “Voorschoten wordt doormidden gescheurd door een ongezond verkeersriool, alle sportvelden moeten verdwijnen en het is een enorme aantasting van de laatste groene corridor tussen de kust en het Groene Hart”, zo vertaalde Middelburg de Voorschotense gevoelens. Hij stelt bovendien dat het tracé Zoeken naar Balans (ZnB) juist duurder is dan de Churchill Avenue (CA) als je alle toekomstige aanpassingen meerekent die aan het Leidse wegenverkeersnet gedaan moeten worden als voor ZnB wordt gekozen. Het Leidse nee tegen de CA ziet de Voorschotense raad als een keuze die louter door politieke motivering is ingegeven, niet op basis van de inhoud. Middelburg: “Het is een desastreuze keuze”.

VVD-fractievoorzitter Anouk van Eekelen uit Wassenaar sloot zich daar van harte bij aan: “Wassenaar kiest voor de groenste oplossing”. Vanuit Zoeterwoude klonk een soortgelijk geluid. CDA-raadslid Jan Gharmann waarschuwde namens de hele gemeente Zoeterwoude dat de mooiste polder van het dorp naar de filistijnen gaat als het ZnB-tracé doorgedrukt wordt. Leidschendam-Voorburg maakt zich zorgen om de doorontwikkeling van het recreatiegebied Vlietland als daar de snelweg op 80 meter afstand wordt aangelegd, zo verklaarde VVD-raadslid Frouwke de Boer namens de hele raad van die gemeente.

VERKLARING

Inleiding

Wij, de vier gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Zoeterwoude, reageren in deze gezamenlijke verklaring op het besluit van Gedeputeerde Staten (GS), d.d. 15 mei 2012, om de variant Zoeken naar Balans Optimaal als voorkeursalternatief RijnlandRoute voor te stellen aan de Provinciale Staten (PS)

In onze reactie betrekken wij ook de uitkomsten van vele individuele en gezamenlijke gesprekken met bewoners en belanghebbenden, evenals de uitkomst van de op 1 juni 2012 gehouden hoorzitting in de provinciale Statencommissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland.

Positie vier gemeenteraden

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de provinciale inspanningen om voor deze regio een zo groot mogelijk budget voor de RijnlandRoute vrij te maken. Wij blijven, ook na het lezen van Nota Voorkeursalternatief, overtuigd dat de Churchill Avenue de beste en meest duurzame oplossing is. Het Churchill Avenue tracé heeft dan ook onze voorkeur. Logischerwijs kunnen wij de keuze van GS voor het Zoeken naar Balans Optimaal tracé niet ondersteunen. Wij zijn van mening dat:
– het verkeersoplossend vermogen van beide alternatieven groot is, ook in 2030 en verder;
– de economische effecten van beide alternatieven positief zijn;
– Churchill Avenue als meest milieuvriendelijk alternatief de unieke waarden van de landgoederenzone, de polders en de ecologische zone tussen de kust en het Groene Hart intact houdt;
– De keuze voor Zoeken naar Balans strijdig is met het provinciale beleid ten aanzien van landschap, groen waarden en het beschermen van ecologische verbindingen;
– het door de provincie geraamde verschil in kosten tussen Zoeken naar Balans Optimaal en Churchill Avenue betwistbaar lijkt;
– een betere verdeling van het oost-westverkeer een onjuiste conclusie lijkt te zijn. De oostwest-relatie met Alphen aan de Rijn en het achterland ondervindt nauwelijks enig voordeel en de verkeersproblematiek rondom de N206 wordt niet verlicht door Zoeken naar Balans Optimaal zoals nu wordt gepresenteerd;
– qua kosten Zoeken naar Balans uiteindelijk de duurste oplossing zal blijken te zijn, omdat voor een goed functionerend verkeerssysteem in Leiden in de toekomst nog omvangrijke en dure maatregelen nodig zijn.

In onze eerdere brief van 11 mei 2012 hebben wij een klemmend beroep op Gedeputeerde Staten gedaan om leefbaarheid, natuur, landschap, welzijn en ‘oplossend vermogen’ voor de Leidse verkeersproblematiek zwaar te laten meetellen bij de tracékeuze van de RijnlandRoute. Hieraan is naar onze mening zeer beperkt uitvoering gegeven.

Draagvlak

De door GS gemaakte keuze voor Zoeken naar Balans wordt naar onze mening onvoldoende gedragen. Van de zeven grondgebiedgemeenten zijn Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Zoeterwoude er van overtuigd dat de Churchill Avenue tracé de beste oplossing is, hierbij gesteund door vele belangenorganisaties en inwoners.

Proces

Het traject in 2011 en 2012 verliep redelijk transparant tot de laatste weken voor de bekendmaking van de Zoeken naar Balans Optimaal variant. De grote tijdsdruk zorgde er voor dat onderzoeken en andere stukken nog op het allerlaatste moment werden aangepast of beschikbaar werden gesteld. De Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA), Quick-scan Regionaal Economische Effectenstudie RijnlandRoute (REES-studie), de Nota Voorkeursalternatief (NVA) zijn voorbeelden van stukken die heel laat beschikbaar kwamen. Ook zijn er een aantal stukken (kostenramingen, onderbouwing ruimtelijke kwaliteit) helemaal niet beschikbaar gesteld. Deze gang van zaken is ten koste gegaan van transparantie en zorgvuldigheid voor de direct belanghebbenden zoals de inwoners en voor ons als lokale overheden.

Eenduidige onderzoeksresultaten

Er is door de provincie de afgelopen maanden constructief en intensief samengewerkt met Team Churchill Avenue. Echter, zoals hierboven beschreven, is deze manier van werken net voor de ‘eindstreep’ rigoureus gestopt. Hierdoor zijn een aantal essentiële punten in de vergelijking tussen Zoeken naar Balans en Churchill Avenue onvoldoende uitgewerkt of onderbouwd. Dat zijn de kostenramingen, de robuustheid / verkeersdoorstroming, tunnelveiligheid en toekomstvastheid van de Churchill Avenue.

Het is curieus dat volgens de eigen provinciale ramingen in circa twee maanden tijd het verschil in kosten tussen beide alternatieven van € 150 miljoen inclusief BTW is opgelopen tot € 229 miljoen exclusief BTW, in het voordeel van Zoeken naar Balans. Het Team Churchill Avenue stelt dat het verschil tussen de € 50 en € 100 miljoen is, indien de juiste calculaties en aannames doorgevoerd worden.

Omdat er sterk uiteenlopende inzichten bestaan over het verschil in kosten tussen Zoeken naar Balans Optimaal en Churchill Avenue, is het meer dan wenselijk dit onafhankelijk te toetsen. Temeer omdat de provincie het criterium kosten zwaar laat wegen. Het telt mee in de criteria ‘MKBA’ en ‘risicodossier’ en kan daarom de doorslag geven in de definitieve tracékeuze.

Optimalisatie / maatschappelijke en economische argumenten

De provinciale hoofdargumenten voor Zoeken naar Balans de betere doorstroming en bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland, toekomstvastheid in 2030, de mogelijkheid om te optimaliseren binnen het beschikbare budget, meer maatschappelijke baten, vergunbaarheid en betere verdeling oost-westverkeer. De provincie verwacht nadelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit met inpassingsmaatregelen en mitigerende maatregelen te kunnen verkleinen.

Op grond van de informatie en onderzoeken verkregen van de provincie en Team Churchill Avenue vinden wij de argumenten die de provincie hanteert dat Zoeken naar Balans zorgt voor betere doorstroming, bereikbaarheid en toekomstvastheid, zeker niet terecht. Het argument van optimalisering binnen het beschikbare budget is niet terecht: er wordt namelijk ook voor verkeerskundige maatregelen een beroep gedaan op het provinciale budget dat is vrijgemaakt voor ruimtelijke inpassingen, namelijk de volledige Knoop Maaldrift en ongelijkvloerse kruising N441. Ook is niet duidelijk of rekening is gehouden met de financiering voor de busbanen in het Hoogwaardig Openbaar Vervoer netwerk ten gunste van de RijnlandRoute. Bovendien is er verschil van mening over de kostenramingen tussen provincie en Team Churchill Avenue.

Het argument van meer maatschappelijke baten wordt afgeleid uit de MKBA, een rapportage waarin de grote voordelen van Churchill Avenue voor natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en ruimtelijke kwaliteit geheel niet worden uitgedrukt Euro’s en daardoor evenmin verwerkt worden in het eindoordeel. Het eindoordeel pakt hiermee negatief uit: de Churchill Avenue variant zou een minder “duurzame oplossing” zijn. Echter: natuur en de ecologische verbinding Duinen-Groene Hart, het provinciale en metropolitane landschap Duin Horst & Weide, de landgoederenzone, weidegebieden met waardevolle natuurwaarden, de Molen Ter Passe: alle worden onherstelbaar aangetast of doorkruist door Zoeken naar Balans.

Ook aan de belangrijke recreatiefunctie van het gebied wordt afbreuk gedaan. Het Duin Horst & Weide gebied wordt aangetast. Er verdwijnen sportvelden. Zoeken naar Balans zou vlak naast het aantrekkelijke recreatiegebied Vlietland gaan lopen. Rust, ruimte en openheid in dit gebied worden tevens in één klap tenietgedaan.

Tot slot

Wij doen dan ook een beroep op u, de leden van de Provinciale Staten, om onze verklaring ter harte te nemen en bij uw besluitvorming te betrekken. De Churchill Avenue blijft voor onze raden van de vier grondgebiedgemeenten op alle fronten de beste keuze als noodzakelijke RijnlandRoute.

De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Zoeterwoude.

Wassenaar, 4 juni 2012

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×