Leiden kan zich geen bijstandsfraude veroorloven

De gemeente moet het stellen met minder geld en moet bezuinigen. Ook het programma Werk en Inkomen heeft te maken met een serieuze daling in beschikbare middelen. Oneigenlijk gebruik (fraude) van de bijstand is daarom in deze tijd van bezuinigingen extra kwalijk, zo oordeelt de VVD. Kostbare middelen worden ontvreemd uit de pot van het programma Werk en Inkomen, een pot die toch al niet al te groot is. Reden genoeg voor de Leidse VVD-fractie om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. De gemeente laat weten dat de 3.273 bijstandsgerechtigden (waarvan er circa 2.800 een uitkering krijgen) voldoende gecontroleerd worden.

Duo-raadslid Maarten Dirkse van de VVD Leiden over de gemeentelijke aanpak van bijstandsfraude.

Gemeente Leiden herkent zich niet of zeer beperkt in het beeld dat de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het jaarverslag 2011 schetste. De Inspectie constateerde dat Nederlandse gemeenten te weinig handhavend optreden bij bijstandsfraude, als mensen in de bijstand een baan weigeren of als bijstandsgerechtigden moedwillig een sollicitatieprocedure frustreren. Het college: “Handhaving zijnde controle op naleving van wet- en regelgeving is een structureel onderdeel van het werk bij Werk & inkomen. Zoals ook in de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie is vastgelegd, wordt wel uitgegaan van drang, maar niet van dwang bij het zoeken naar werk door bijstandsgerechtigden. Indien zij onvoldoende meewerken aan het verkrijgen van betaalde arbeid wordt een maatregel opgelegd. Deze maatregelen hebben de gemeente al € 67.452,27 bespaard in de afgelopen twee jaar.”

Het college onderschrijft de mening van de VVD dat Leiden zich geen bijstandsfraude en oneigenlijk gebruik kan veroorloven. Dat heeft niet alleen een financieel aspect, maar is ook van belang voor de instandhouding van draagvlak voor de sociale voorzieningen onder de bevolking. Voor het voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik werkt Leiden met de methodiek ‘hoogwaardig handhaven’. Deze methodiek kent vier pijlers: voorlichting, dienstverlening, controle op maat en sanctioneren, waarvan de eerste twee ter preventie dienen.

De gemeente laat weten dat ze bereid zijn om de binnen de Wet werk en bijstand (WWB) aangegeven maatregelen tegen oneigenlijk gebruik volledig te benutten. Wel wordt er kritisch gekeken naar welke maatregelen toegepast kunnen worden om fraude te voorkomen of op te sporen met inachtneming van het recht op privacybescherming van individuele burgers en letten tevens op de effectiviteit van de inzet van de capaciteit.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×