Nog dit jaar moeten er drie locaties uitgekozen worden voor de definitieve huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning en bijzondere doelgroepen zoals daklozen. (Archieffoto: Chris de Waard).

Drie panden voor definitieve huisvesting vluchtelingen

De regionale taskforce die sinds vorige maand op zoek is naar locaties voor de opvang van vluchtelingen in de Leidse regio wil nog dit jaar drie panden aanwijzen voor de definitieve huisvesting van vluchtelingen die in ons land mogen blijven. Deze zogenaamde statushouders zitten nu nog in asielzoekerscentra te wachten op een woning. Omdat de doorstroom op de sociale woningmarkt de afgelopen jaren, onder meer door de huizencrisis, is gestagneerd, wachten ze soms al jaren op een woning. In de azc’s is daardoor geen plek voor de vluchtelingen die momenteel naar ons land komen.

Wethouder Roos van Gelderen over de huisvesting van extra vluchtelingen  in Leiden en omgeving.

Het Leidse college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de taskforce zich een drietal concrete doelen heeft gesteld. Nog dit jaar moet de achterstand in het huisvesten van statushouders zijn weggewerkt. Het gaat om 30 mensen die in 2014 al recht hadden op een woning en om enkele tientallen mensen voor wie dit jaar een woning gevonden moest worden.

Ook wil Leiden samen met de regiogemeenten 50 tot 100 extra vergunninghouders tijdelijk huisvesten zodat er versneld meer plaatsen vrij komen in de overvolle azc’s. Voordeel is volgens de gemeente dat op korte termijn kan worden begonnen met de start van hun inburgering. Later kunnen ze dan doorstromen naar definitieve huisvesting.

Het derde concrete doel is het nader uitwerken, samen met de corporaties, van de hierboven genoemde drie locaties voor de definitieve huisvesting van vergunninghouders en bijzondere doelgroepen. Onder die laatste vallen daklozen, zwerfjongeren en mensen die uitstromen bij de daklozenopvang bij Nieuwe Energie en de vrouwenopvang Rosa Manus. Het huisvesten van deze bijzondere doelgroepen is overigens geen regionale, maar een Leidse aangelegenheid. Om welke locaties het gaat wordt binnenkort bekendgemaakt, nadat omwonenden op de hoogte zijn gesteld. Dan gaat er ook een verzoek naar de gemeenteraad om de benodigde gelden beschikbaar te stellen.

Door bijvoorbeeld kantoren, scholen en bejaardentehuizen geschikt te maken voor bewoning, willen de Leidse regiogemeenten het aantal sociale huurwoningen flink uitbreiden. Zo kunnen extra vluchtelingen worden opgevangen zonder dat reguliere woningzoekenden langer op een huis moeten wachten.

 

Politiek Regio Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×