Wethouder Damen (PvdA, financiën) overhandigt de jaarrekening 2015 aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Margreet van Wijk. (Foto: Chris de Waard).

Leiden houdt miljoenen meer over dan verwacht

De gemeente Leiden heeft 2015 afgesloten met een positief resultaat van 16,2 miljoen euro. Dat is maar liefst 12,8 miljoen euro meer dan waar wethouder Marleen Damen van financiën eerder op rekende. In november 2015 werd bij het vaststellen van de Tweede Bestuursrapportage namelijk nog uitgegaan van een overschot van 3,5 miljoen euro.

Chris de waard in gesprek met wethouder Damen over de gemeentelijke jaarrekening 2015.

Meevallers in sociaal domein

Belangrijkste meevallers had de gemeente binnen het sociaal domein. De gemeenten kregen door de decentralisaties van zorgtaken veel extra geld van het rijk, maar wel minder dan wat het rijk er zelf eerder aan uitgaf. Leiden had daarom extra geld gereserveerd om problemen rond de invoering op te vangen. De transitie is echter goed verlopen. Damen wijst er wel op dat het budget voor deze taken de komende jaren verder afneemt. Het voordeel is daarom incidenteel van aard.

Tegenvallers in beheer openbare ruimte

Tegenvallers waren er ook. Met name op het gebied van het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. De afgelopen jaren heeft Leiden veel achterstanden weggewerkt. Straten werden opgeknapt, walkanten vernieuwd en bruggen aangepakt. Het extra geld daarvoor was in eerdere jaren al gereserveerd, maar om het onderhoud ook in de toekomst op orde te houden moet er meer geld in de beheerpot dan eerder was gedacht. Ook heeft de gemeente voor 424.000 euro werkzaamheden uitgevoerd voor derden zonder dat daar een rekening voor kon worden gestuurd. Oorzaak: een (erg kostbaar) foutje in de administratie.

Vooruitschuiven

Een flink deel van de meevallers heeft ook te maken met vertraagde projecten. Miljoenen die voor 2015 waren gereserveerd, werden in dat jaar niet uitgegeven. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld nieuwe wegen, asbest- en bodemsanering.

DZB

Ook de goed presterende sociale werkvoorziening DZB droeg flink bij aan het positieve resultaat. De kosten daar daalden en er werd meer omzet gegenereerd. Onder de streep leverde dat een winst op van 1,8 miljoen.

Van de 16,2 miljoen euro stelt het college voor om 6,4 miljoen euro te gebruiken voor het afmaken van projecten en werkzaamheden uit de begroting van vorig jaar die voorlopen in 2016. De overige 9,8 miljoen euro gaat naar de concernreserve. dat is de gemeentelijke stroppenpot.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×