Verkiezingsprogramma: D66 Leiden wil Optimistisch Leiden

D66 Leiden heeft zojuist als eerste Leidse partij het conceptverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gepresenteerd. “Optimistisch Leiden. D66 krijgt het voor elkaar,” prijkt er op de omslag.

Lijsttrekker Paul Dirkse benoemt de belangrijkste speerpunten: “We kiezen als D66 voor een groene en duurzame stad: de fiets op 1, een aardgasvrije stad, een autoluwe binnenstad en meer groen. Daarnaast willen we dat Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten. Uiteraard investeren we ook in het Leidse onderwijs.

Dirkse: “De afgelopen acht jaar hebben we laten zien waar we voor staan. Ik ben trots op Leiden en ik ben trots op de plannen die D66 voor de komende periode heeft om verder te bouwen aan de toekomst van de stad. Dirkse wil de drie speerpunten nader toelichten. “We zetten vol in op vergroening, Leiden als Kennisstad en op een stad in beweging.” Naast deze punten noemt de partij ook de regionale samenwerking nadrukkelijk in het programma. De partij gaat zich de komende jaren inzetten voor een fusie tussen Leiden en de regiogemeenten. Dat mag gefaseerd en moet in 2025 zijn afgerond.

Autovrij Rapenburg
“We willen een groene en duurzame stad,” zegt de lijsttrekker. Dat betekent dat we de fiets op 1 zetten. Verder willen we doorgaan met werken aan een autoluwe binnenstad, uitbreiding van autovrije straten, een aardgasvrije stad en een structureel duurzaamheidsprogramma.” De komende jaren wil D66 dat de westelijke binnenstad helemaal autoluw wordt. Een autovrij Rapenburg staat hoog op het verlenglijstje. Ook dromen Dirkse en de zijnen van een groen stationsdak. Voor een nieuwe plek van het busstation noemt de partij voldoende draagvlak als voorwaarde.

Straatparkeerplekken omvormen
Dirkse wil parkeerplaatsen op straat waar mogelijk omvormen tot fietsparkeerplekken of groen. “Dat is nu mogelijk. Door de bouw van de parkeergarages kunnen auto’s ondergronds staan. Voor het vervoer van mensen van en naar het centrum zou ook gebruik gemaakt moeten worden van elektrische busjes en boten. Fietsers krijgen bredere en veiligere fietspaden en meer plekken om fietsen te stallen en het concept van deelfietsen wordt omarmd. Om te beginnen met een experiment onder studenten.”

Randstadrail
Qua OV besteedt de partij aandacht aan de gewenste spoorverdubbeling tussen Leiden en Utrecht en de aansluiting van de Leidse regio op het Randstadrailnetwerk. In de Mors en de Merenwijk zouden extra stations moeten komen. Rails in de binnenstad of de Oostvlietpolder zijn taboe.

Betalen voor ingeleverd afval 
Ook wil D66 Leiden dat ondergrondse vuilcontainers door de hele stad komen en huishoudens moeten gaan betalen voor het afval dat ze daadwerkelijk produceren. “Voor Leidenaren die bewust omgaan met afval kan zo’n systeem geld opleveren,” denkt Dirkse die ook meer verschillende containers wil plaatsen, zodat afval beter gescheiden aangeboden kan worden, zodat het als grondstof gebruikt kan worden. Naast glas, papier en plastic zou ook metaal apart ingezameld moeten worden. Ook nascheiding krijgt aandacht in het programma.

Meeuwen vogelvrij
Meeuwen worden als het aan D66 ligt wat minder goed beschermd zodat het mogelijk wordt om nesten en eieren weg te halen om zo overlast van de krijsende vogels verder kan worden teruggedrongen.

Verbod op tweetakt motoren

Fijnstof moet worden voorkomen of tegengegaan. Daarvoor moeten onder meer vervuilende tweetakt brommers, scooters en boten uit de stad worden geweerd.

Vuurwerkvrij
De bestaande vuurwerkzones wil D66 uitbreiden met een hele serie kleinere parken in de stad. Bijvoorbeeld het Kooipark en park Zeeheldenbuurt. In 2022 moet Leiden helemaal vuurwerkvrij zijn. Wel is eer dan jaarlijks een centrale vuurwerkshow

Kennisstad
“Uiteraard investeert D66 ook in Leiden als Kennisstad,” benadrukt Dirkse. “Door de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te versterken bijvoorbeeld. Als D66 willen we ook extra aandacht schenken aan de kwaliteit en het imago van VMBO, MBO en praktijkonderwijs en de aansluiting ervan op de regionale arbeidsmarkt.” In het conceptprogramma schrijft D66 Leiden verder dat er djuizenden woningen voor starters en middeninkomens moeten worden gebouwd. Daarbij kiest de partij voor hoogbouw langs invalswegen, OV-stations en in Leiden Zuid-West, transformatie van leegstaande kantoorpanden en de herontwikkeling van het Industrieterreinen De Waard en Tussen Rijn & Rails (Wernink terrein).

Parkeernorm
Om woningbouw en transformatie makkelijker te maken, mag de parkeernorm – die bepaalt hoeveel parkeerplaatsen er bij een gebouw moeten worden gerealiseerd – worden verlaagd en op sommige plekken zelfs worden afgeschaft.

Bedrijventerreinen
Plek voor de uit te plaatsen bedrijven wil D66 vinden in samenwerking met de buurgemeenten, Alphen aan den Rijn en Katwijk. In alle wijken wil de partij overigens combinaties mogelijk maken van wonen en werken. Een strikte scheiding noemt de partij niet meer van deze tijd.

Cultuurfonds blijft
Ook cultuur kan zich op de aandacht en geld van D66 Leiden verheugen. Het Cultuurfonds moet blijven, net als de cultuurmakelaar. Er moet een ruimhartiger beleid komen voor evenementen, bijvoorbeeld door het stimuleren van wijkfestivals,  en de &cultuurkaart die er nu al is voor leden van studentenverenigingen, moet beschikbaar komen voor iedereen die is ingeschreven bij een Leidse MBO- of HBO-instelling of universiteit. Het moderniseren van de bibliotheek moet ook onverminderd doorgaan.

Stad in beweging
Bewegen is het derde grote thema in het conceptprogramma van D66 Leiden. De partij wil dat kinderen in groep 4 en 5 een jaar gratis lidmaatschap van een sportvereniging van de gemeente krijgen. Dirkse: “Dat voorstel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de stad in beweging te krijgen. We willen ook dat scholen en sportorganisaties meer gaan samenwerken en dat alle Leidse scholen een vakleerkracht bewegingsonderwijs aanstellen.” Ook de kwaliteit van gymzalen moet in de ogen van D66 verbeterd worden. Tenslotte zouden er ook meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte moeten komen. Dirkse: “D66 gelooft dat kinderen die het plezier van sporten hebben ontdekt op latere leeftijd die gezonde leefstijl vasthouden.”

Wijksportparken
Opvallende voorstellen op het gebied van sport doet de partij met een plan voor grote open wijksportparken waarvan de hele dag gevbruik gemaakt kan worden door zowel individuele sporters als door sportverenigingen en bijvoorbeeld scholen.

Financiën
Een financiële verantwoording heeft D66 nog niet bij het conceptprogramma. Die volgt nadat de leden het definitief hebben vastgesteld. Wel geeft de partij vast een inkijkje in het huishoudboekje. “De OZB was de afgelopen jaren bevroren. Die gaan we ontdooien. Riool- en afvalstoffenheffing wordt meer dan trendmatig verhoogd om het verlies aan inkomsten te compenseren dat ontstaat door het toekomstige verbod op precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen. Ook wil de partij alle subsidies tegen het licht houden.

De leden van D66 Leiden kunnen het conceptprogramma nog aanpassen. Wijzigingsvoorstellen worden tijdens de algemene afdelingsvergadering op zaterdag 2 december in stemming gebraccht.

Leiden Politiek raadsverkiezingen2018


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×