Cliëntenraad SoZa bezorgd over uitvoering WWB

In brieven aan leden van de Gemeenteraad en aan het College van B&W heeft de Cliëntenraad haar bezorgheid geuit over de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de nieuwe bijstandswet. De raad dringt aan op een actieve rol van de gemeenteraad. Het wetsvoorstel werd eind augustus door de Tweede Kamer goedgekeurd en zal op 1 januari 2004 van kracht worden. Op de wet is veel kritiek geuit, onder andere omdat het lijkt alsof bijstandgerechtigden in de beklaagdenbank worden gezet en alleen mensen met een betaalde baan volwaardige leden van de samenleving kunnen zijn, maar ook omdat de invoering er van tevens een enorme bezuiniginsoperatie is.

Er wordt door de Cliëntenraad gepleit voor een menswaardige en cliëntgerichte uitvoering van de nieuwe wet. Daarmee wordt ook bedoeld dat er vooral wordt uitgegegaan van het individu en van zijn/haar capaciteiten en mogelijkheden. Ook dringt de Cliëntenraad aan op een milde omgang met de sollicitatieplicht voor ouderen, aangezien hun kansen op arbeidsmarkt gering zijn. De Cliëntenraad pleit er voor dat de gemeente Leiden een goed voorbeeld geeft aan werkgevers door een voorkeursbeleid te voeren voor oudere (langdurig) werkzoekenden. Daarnaast is een onnodig streng sanctie- en maatregelenbeleid een reden voor bezorgheid. De Cliëntenraad is verder ongerust over de ontwikkelingen in een toenemend aantal gemeenten, waarbij de grens tussen reïntegratie en stage aan de ene kant en dwangarbeid aan de andere kant vervaagt.

In dit verband heeft de Cliëntenraad gemeenteraadsleden gewezen op de kaderbrief van de Landelijke Cliëntenraad en de Sociale Alliantie. Deze kaderbrief bevat een handreiking voor de uitvoering van de nieuwe wet en voor het toetsen van verordeningen en beleid in het kader van de WWB op sociaal gehalte en cliëntgerichtheid. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat de gemeenteraad een zeer actieve rol kan vervullen en dat men niet hoeft te wachten op hetgeen van ambtenaren en B&W tot hen komt.

Verder toont de Cliëntenraad zich bezorgd over de bezuinigingen waardoor de gemeente minder geld ontvangt van het Rijk voor uitkeringen en sociaal beleid maar ook voor reïntegratie en gesubsidieerde arbeid. De Cliëntenraad dringt daarom bij Gemeenteraad en B&W aan op compensatie van deze bezuinigingen uit het gemeentelijke budget, ook als dit ten koste gaat van grote en dure projecten, zodat een ruimhartig sociaal beleid en een goed beleid ten aanzien van reïntegratie en gesubsidieerde arbeid mogelijk zijn.

De Cliëntenraad uit ook zijn bezorgdheid over de beeldvorming van bijstandsgerechtigden. Veel bijstandsgerechtigden, en andere werkzoekenden, gaan in toenemende mate gebukt onder een negatieve beeldvorming. Uitkeringsgerechtigden zijn echter gewone mensen die net zo gevarieerd zijn met betrekking tot mentaliteit, persoonlijkheid en aspiraties als mensen met regulier werk.

Om bijstandgerechtigden, gemeenteraadsleden en andere belangstellenden te informeren organiseert de Cliëntenraad in samenwerking met enkele vakbonden op 7 november (14:00 – 17:00) een bijeenkomst over de WWB in het vakbondscentrum aan de Perzikweg 7 te Leiden.

Leiden cliëntenraad


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×