Gemeenten krijgen meer vrijheid bij bouwplannen

De gemeenten in Zuid-Holland hoeven bouwplannen die afwijken van het gemeentelijk bestemmingsplan niet meer in alle gevallen apart ter goedkeuring aan de provincie voor te leggen. De provincie heeft een lijst opgesteld van gevallen waarvoor de gemeente zonder tussenkomst van de provincie een bouwvergunning mag afgeven. Hierdoor verdwijnt ongeveer zo’n 25 procent van de zogenaamde Artikel 19 lid 1 procedures.

Volgens gedeputeerde Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Asje van Dijk, is dit de eerste actie van het college van Gedeputeerde Staten, waarbij daadwerkelijk een vermindering van de administratieve lastendruk voor de gemeente en de inwoners van Zuid-Holland wordt gerealiseerd. De Wet op de ruimtelijke ordening schrijft voor dat een aanvraag voor een bouwvergunning die afwijkt van het bestemmingsplan, door de gemeente ter goedkeuring aan de provincie moet worden voorgelegd. De provincie toetst de aanvraag vervolgens aan het betreffende streekplan en aan de Nota Planbeoordeling. Als de aanvraag daarmee niet strijdig is, geeft de provincie een verklaring van geen bezwaar af.

Het afzonderlijk voorleggen van elke aanvraag aan de provincie is tijdrovend en in een aantal gevallen overbodig. De Wet op de ruimtelijke ordening biedt namelijk in lid 2 van hetzelfde artikel 19 de mogelijkheid dat provincies vooraf duidelijk maken in welke gevallen gemeenten mogen afwijken van het bestemmingsplan. Op die manier worden de procedures korter en de regels voor de aanvrager overzichtelijker. Van Dijk stelt dat dit bijvoorbeeld belangrijk is om vertraging in de woningbouwproductie terug te dringen.

De provincie heeft een lijst opgesteld waarin staat in welke gevallen gemeenten -onder voorwaarden – vrijstelling van het bestemmingsplan kunnen verlenen. In het stedelijke gebied gaat het dan om de bouw van woningen, schoolgebouwen, sportgebouwen, kleinschalige winkels, bedrijven en kantoren, kiosken, paviljoens en abri’s, kinderdagverblijven, aanleg parkeerplaatsen, uitbouwen aan bestaande gebouwen en lokale weg- en waterverbindingen.

Ook kan de gemeente zonder tussenkomst door de provincie vergunning verlenen voor het omzetten van de ene stedelijke functie naar een andere, bijvoorbeeld van kantoor naar wonen, van wonen naar kinderdagverblijf, verbouw tot allerlei soorten praktijkruimtes of het oprichten van een huisartsenpraktijk in een woning of winkel.

Vrijstelling kan ook worden verleend voor de mogelijkheid tot het vergroten van bestaande agrarische bouwpercelen tot maximaal 1,5 hectare, de bouw van kassen in de glastuinbouwgebieden en de bouw en uitbreiding van bedrijfsgebouwen op industrieterreinen. Per streekplan is een aantal gebieden uitgezonderd van de versoepeling van de regels, omdat de provincie hier een vinger aan de pols wil houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van de stationsgebieden langs de Rijn Gouwe Lijn.

Jaarlijks beoordeelt de provincie 800 tot 900 artikel 19 lid 1 aanvragen. Naar verwachting worden dat er zo’n 25 procent minder. Dit betekent zowel voor de burgers, gemeenten als voor de provincie een aanzienlijke besparing van tijd, geld en moeite.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×