GS: Fusie Sassenheim, Voorhout en Warmond in 2006

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland adviseert Provinciale Staten (PS) in te stemmen met het voorstel om Sassenheim, Voorhout en Warmond per 1 januari 2006 samen te voegen tot een gemeente. Volgens GS ontstaat er zo een sterke, kwalitatieve gemeente die optimaal de belangen van de inwoners kan behartigen, ook op langere termijn. Het college heeft de kritiek van de drie gemeenten op de onderbouwing van het Herindelingsontwerp ter harte genomen.

GS vinden de samenvoeging van de drie gemeenten de beste oplossing voor het gebied. Zo kunnen onder meer de problemen van Warmond worden opgelost en sluit de samenvoeging aan bij de bestuurlijke en maatschappelijke samenhang in het gebied. Sassenheim en Voorhout kunnen vanuit hun bestuurskracht samen met Warmond een helder profiel voor de nieuwe gemeente ontwikkelen. Verder vergroot het de slagkracht en slagvaardigheid ten opzichte van de omliggende gemeenten en ten opzichte van de regio. Taken kunnen efficiënter worden opgepakt dan nu het geval is. Volgens het college ontstaat er een kwaliteitsimpuls voor het bestuur en het ambtelijk apparaat. Inwoners kunnen per saldo beter gediend worden in hun diverse belangen.

Op verzoek van de drie gemeenten is in het herindelingsadvies integraal een zogenoemd ‘wervend toekomstperspectief’ opgenomen. Dit perspectief maakt inzichtelijk hoe het college van GS de gemeenschappelijke ambities van de betrokken gemeenten vertaald ziet naar de toekomst binnen een gemeente.

“De nieuwe gemeente zal grote mogelijkheden hebben qua ligging, bereikbaarheid, recreatie en prettig woon-, leef-, en werkklimaat. Maar die kansen moeten wel worden benut. Belangrijk is dat het nieuwe gemeentebestuur ervoor zorgt dat er gelijkwaardige kansen en mogelijkheden zijn voor de drie afzonderlijke kernen. Maar ook dat de identiteit van de afzonderlijke kernen niet uit het oog wordt verloren”, aldus Marnix Norder, verantwoordelijk gedeputeerde.

GS hebben de gemeenten de ruimte gelaten om vormen van niet-vrijblijvende samenwerking te onderzoeken. De gemeenten hebben aangegeven dat er op dit moment echter geen model beschikbaar is dat de problemen en het kwaliteitsvraagstuk adequaat kan oplossen. Verder is in samenspraak met de gemeenten onderzoek gedaan naar de finaciële gevolgen van een mogelijke herindeling. Gebleken is dat de financiële positie van Sassenheim, Voorhout en Warmond zodanig is dat de financiële levensvatbaarheid van de nieuw te vormen gemeente voldoende zal zijn. Daarnaast blijkt de fusie kostenbesparend te zijn.

Gedeputeerde Staten sturen het herindelingsadvies ter behandeling naar PS. Naar verwachting zal de Statencommissie Bestuur en Middelen het advies in haar vergadering van 19 mei a.s. behandelen. Wanneer Provinciale Staten voor het zomerreces besluiten in te stemmen met het advies van GS kan de herindeling, afhankelijk van de parlementaire behandeling, per 1 januari 2006 van kracht worden.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×