Rekenkamercommissie doet vooronderzoek Onderwijshuisvesting

Op verzoek van de Leidse gemeenteraad is de Rekenkamercommissie gestart met een vooronderzoek naar de kosten van Onderwijshuisvesting in Leiden. Doel is na te gaan in hoeverre de systematiek van de financiële ramingen voldoende waarborgen biedt om – in relatie met de daadwerkelijke huisvestingssituatie – tot een goede inschatting van de benodigde middelen te komen. Startpunt is de in 2001 uitgevoerde evaluatie van de Verordening Huisvesting Onderwijs. Daarnaast wordt de periode 2003-2008 meegenomen. Voor deze periode zijn door de Raad de Perspectiefnota 2003 en het onderwijshuisvestingsinvesteringsprogramma 2003-2008 vastgesteld.

Het vooronderzoek moet resulteren in een verslag met voorlopige bevindingen. Naar verwachting zal dit in de loop van de zomer gereed zijn. Dat is ook het moment waarop de Rekenkamercommissie zal besluiten over het al dan niet in stellen van een vervolgonderzoek.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×