Lintjesregen 2024 Wassenaar
Burgemeester Leendert de Lange met Gerda Meijer, een van de tien gedecoreerden. (Foto: Gemeente Wassenaar)

Wassenaar is tien gedecoreerden rijker

In Wassenaar heeft burgemeester Leendert de Lange vrijdag tien Wassenaarders in het oranje zonnetje gezet. De uitreikingen zijn ook dit jaar weer individueel uitgereikt, wisselend in de kamer van de burgemeester en de trouwzaal op Raadhuis De Paauw.

“Het uitdelen van koninklijke onderscheidingen aan actieve Wassenaarders is voor mij elk jaar weer een feest en een van de voorrechten van het burgemeesterschap. Met dank aan alle aanvragers, want zonder aanvrager geen lintje”, aldus De Lange. “Wassenaar heeft meer verdienstelijke vrijwilligers. Dus als u nog iemand kent die ook een lintje verdient, tot 15 juli kunnen er weer nieuwe aanvragen ingediend worden.”

Mevrouw M.H. (Margo) Houwing – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De verdiensten van mevrouw Houwing liggen in haar jarenlange belangeloze inzet in buiten- en binnenland. Mevrouw Houwing is de eerste vrouwelijke kaakchirurg van Nederland. Ze heeft in Nederland altijd fulltime gewerkt en educatie gegeven, de laatste twintig jaar in de maatschap van het Alrijne ziekenhuis.
Sinds 2007 zet mevrouw Houwing zich in voor de Stichting Dutch Dental Care Zij nam circa twintig keer deel aan medische missies naar Kenia. Geheel belangeloos en op eigen kosten verleent zij tandheelkundige hulp, preventie en educatie in dit land.
Nu zij gepensioneerd is, blijft ze dit doen en zal ook dit jaar Afrika twee maal bezoeken. Sinds 2018 doet zij hetzelfde werk als vrijwilliger voor de Stichting Help Uganda. Daarnaast is mevrouw Houwing ook op lokaal gebied zeer sociaal maatschappelijk betrokken. In 2003 richtte zij de Rotaryclub Wassenaarse Slag op waar zij zeer actief lid van is en betrokken bij tal van projecten. Sinds  2013 is zij ook vrijwilliger bij de Stichting 15 van Wassenaar. In haar buurt leest zij al ruim tien jaar elke week trouw krantenartikelen voor aan een buurtgenoot die vijftien jaar geleden getroffen werd door een herseninfarct. Sinds 2020 is zij ook vrijwilliger voor het project Automaatje bij de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar.

De heer M.J.W. (Martijn) l’Ami – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer l’Ami is een bekende Wassenaarse ondernemer en heeft zijn eigen elektrotechnisch installatiebureau l’Ami. Bij dit familiebedrijf voelen de vijftien werknemers zich gezien en gewaardeerd, getuige het dienstverband van enkelen van hen van meer dan dertig jaar. Zij typeren hun baas als zeer sociaal en een empathisch opleider. Naast het runnen van een succesvol bedrijf heeft hij nog tijd voor nevenactiviteiten. Zijn inzet als vrijwilliger marktmeester, bestuurslid en vicevoorzitter voor de Wassenaarse Oranjevereniging bestrijkt een periode van ruim 40 jaar. Daarnaast voorzitter en jeugdcommissaris van de Stichting Regionale Rotary Jeugdcommissie, oprichter en bestuurslid van ‘Ondernemend Wassenaar’, en mantelzorger voor zijn familie. Op dit moment is de heer l’Ami bezig om een zorgboerderij op zijn eigen erf op te zetten.

De heer D.G.K. (Dirk) Kam – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De verdiensten van de heer Kam liggen in zijn jarenlange belangeloze inzet voor de allerarmste bevolkingsgroepen in Afrika. Vanuit de door hem in 1996 opgerichte stichting Mesics ondersteunt hij kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Kenia, Uganda, Togo en Bénin. Belangrijkste doel is de zelfredzaamheid van de allerarmsten in deze landen bevorderen. Zijn ervaringen deelde hij in zijn boek: Licht op Afrika.
Ook vanuit de door hem in 2006 opgerichte social enterprise Barefoot Power Uganda ondersteunt hij de armste lagen van de bevolking in Afrika. Door betaalbare, kleinschalige zonne-energie systemen te leveren, kunnen de nog alom aanwezige vervuilende en brandgevaarlijke olielampjes uit huizen verdwijnen. Naast zijn goede werk in Afrika was de heer Kam in eigen land  jarenlang actief als voorzitter van seniorenvervoer BijBus in Wassenaar, bestuurslid van de Stichting Nederlands Milieu Platform, lid van de Raad van Advies van Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen en als jurylid van de Bid Challenge Amsterdam voor social enterprise start-ups.

De heer J.H.P.J. (Jan) Konst – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Als u op een maandag op de bel drukt bij het Raadhuis De Paauw voor het Brandweermuseum heeft u grote kans dat de heer Konst de deur voor u opent. Hij werkt daar als vrijwilliger, verzorgt rondleidingen en beheert met anderen de collectie. En een bezoek aan het Louwman museum wordt een stuk leuker als u hem vraagt u te gidsen. Ook daar werkt hij vanaf de opening in 2010 als suppoost en gids. Daarnaast lid en voorzitter van de trimclub De Duintrappers vanaf de oprichting in 1980 en in het verleden bij het Hospice, secretaris van Plein Musique en de begraafplaatsen van de St. Augustinus Parochie. Kortom een veelzijdig en verdienstelijk vrijwilliger, al vele tientallen jaren met als eerste functie in 1978 de aanstelling als brandweervrijwilliger bij de Brandweer Wassenaar.

Mevrouw J.M. (Anneke) Konst-Prins – Lid in de Orde van Oranje Nassau
It runs in the family! Ook de schoonzus van de heer Konst, mevrouw Konst-Prins zet zich al jaren in voor de Wassenaarse gemeenschap. Dat begon in 1985 als penningmeester en vrijwilliger bij de Wassenaarse Jazz Club tot aan de opheffing ervan in 2007. In 1995 werd de Jazz Club benaderd door de Oranjevereniging voor de viering van 50 jaar vrijheid op Koninginnedag. Dit succes was het begin van de samenwerking en zo werd mevrouw Konst actief bij de Wassenaarse Oranjeverenging o.a. als penningmeester.
De huidige nevenactiviteiten van mevrouw Konst zijn vrijwilliger bij de dagbesteding Welzijn Bernardus Woonzorgcentrum, de Wereldwinkel en spelletjesbegeleider voor ouderen in de bibliotheek en vrijwilliger filmhuis. Ruim 35 jaar onbaatzuchtige inzet voor de maatschappij verdient een lintje.

Mevrouw G.B. (Gerda) Meijer-Grijze – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Meijer zet zich al vanaf 1998 in voor haar medemens als vrijwilliger en bestuurslid van de ‘Zonnebloem’, afdeling Wassenaar. Als verpleegkundige begeleidt en verzorgt zij de gasten tijdens de vakantieweken en de dagexcursies, en zo nodig valt zij ook in bij de afdeling Leiden Zuid West. Daarnaast verzorgt zij de intakegesprekken en legt bezoeken af. Bij het Van Ommerenpark ondersteunt zij de activiteiten en dagbesteding voor senioren. Als lid van de evenementencommissie van de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) geeft zij invulling aan de jaarlijkse Ouderendag en voor de SWZ organiseert zij de Kerst-In. Ook de SMOW is blij met de inzet van mevrouw Meijer; zij ondersteunt de coördinatie van huisbezoeken aan ouderen en legt ook zelf bezoeken af. Kortom, de ouderen in Wassenaar hebben een toegewijde vrijwilliger aan mevrouw Meijer.

Mevrouw I.M. (Inge) Zweerts-de Jong – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Bij haar afscheid als wethouder in 2022 kreeg Inge Zweerts de Jong de gemeentelijke legpenning als blijk van waardering voor haar bestuurlijke inzet. Zestien jaar bestuurlijke inzet voor Wassenaar als raadslid en wethouder; haar deskundigheid en ervaring heeft ons dorp veel gebracht. Zij werkte niet zozeer vanuit een politieke kleur, maar vanuit de wil om bij te dragen aan een beter en mooier Wassenaar voor iedereen. Haar inzet voor het sociale domein was altijd oprecht en meer dan professioneel.

Naast deze bovengebruikelijke werkzaamheden, een eigen bedrijf en een druk gezin zet Inge zich landelijk, regionaal én lokaal in voor een ander, met name de zwakkeren in onze samenleving. Onder andere landelijk voor de stichting Per Saldo, regionaal voor Hethuis en lokaal voor serviceclub Rotary, de Wassenaarse Cultuurprijs, Hospice Wassenaar, Nationale Dierenzorg Wassenaar, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, Stichting Muilwijk Ooms, Ondernemend Wassenaar en Gemiva. Deze bijzondere inzet op allerlei gebieden is niet onopgemerkt gebleven. Naast de gemeentelijke waardering komt de Koninklijke onderscheiding haar nu toe.

De heer A.M. (Ad) Zopfi – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De verdiensten van de heer Zopfi liggen in zijn belangrijke bijdrage aan de sociale huisvesting in Wassenaar. Als directeur-bestuurder van de Wassenaarse Bouwstichting heeft hij 27 jaar lang, tot zijn pensionering in 2023,  vele initiatieven ontplooid waarin maatwerk voor de huisvesting van vaak kwetsbare doelgroepen centraal stond. Vele belangrijke projecten zijn onder zijn bezielende leiding tot stand gekomen. In het verlengde van zijn functie vervulde hij vele nevenfuncties zoals bij de Vereniging Sociale Verhuurders en de Federatie Haagse Woningcorporaties.

In Wassenaar zet de heer Zopfi zich verder geheel belangeloos in voor een groot aantal organisaties waaronder Rotaryclub Wassenaar Ter Horst, de Stichting Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar, de Stichting Beheer Servicecentra Wassenaar, Ondernemend Wassenaar, cultureel centrum De Warenar en als bestuurslid van de lokale afdeling van D66. Bij zijn afscheid in 2023 als directeur van de WBS ontving hij de zilveren corporatiepenning van Aedes, vereniging van woningcorporaties in Nederland en de gemeentelijke legpenning. En daar komt nu een koninklijke blijk van waardering bij.

De heer J.B.M. (Hans) Zonneveld – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus de heer Zonneveld is tot aan zijn pensionering in 2010 werkzaam geweest als leidinggevende bij stukadoorsbedrijf Bekooij en verrichte daarnaast de volgende werkzaamheden. Vanaf 1974 tot nu toe als bestuurslid en vrijwilliger bij Handbalvereniging Olympia ‘72. Hij beheerde de portefeuille technische en algemene zaken, was begeleider en coach van de jeugdteams, organiseerde toernooien en kaartavonden, verzamelde spullen voor de rommelmarkt en verzorgt nog wekelijks de schoonmaak van het clubhuis. Toen dat clubhuis in vlammen opging, besteedde hij vele uren aan de bouw van een nieuw clubhuis. Niets is hem teveel voor zijn geliefde club. Het leverde hem de titel ‘erelid’ op.
De toneelvereniging Mimicri kent de heer Zonneveld als een toegewijde en trouwe decorbouwer, die vanaf 1986 de wensen van de regisseurs uitvoert. Als er een onmogelijke wens was, zorgde de heer Zonneveld voor een goed alternatief. Ook hier is hij geëerd met de titel ‘Lid van Verdienste’. En daar komt nu nog een mooie titel bij. Een halve eeuw onbaatzuchtige inzet voor de maatschappij verdient een lintje.

Mevrouw Sj. (Sjoerdtje) Heijder – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De oud-directrice van de Montessorischool Wassenaar, waar zij 45 jaar heeft gewerkt, is na haar pensioen in 2007 niet gestopt met werken. Zij werd actief lid, vrijwilliger en bestuurslid van de Federatie Wassenaarse Ouderen en organiseert o.a. de jaarlijkse Ouderen dag en de nieuwjaar ontvangst. Mevrouw Heijder coördineert de Dagschool 50+, waar taalcursussen worden gegeven voor ouderen. Vanaf 2008 geeft zij als voorzitter van de Zonnebloem, leiding aan een goed georganiseerde afdeling in Wassenaar en onderhoudt zij de contacten met de vrijwilligers. Menig oudere en minder valide inwoners genieten van de dagtochten die zij mede organiseert en begeleidt. Zij is tevens contactpersoon voor de landelijke organisatie.
En in het weekend vind je haar bij de stichting zorg- en kinderboerderij in Wassenaar, waar zij leiding geeft aan de horeca vrijwilligers. Ondanks haar gevorderde leeftijd steekt zij zelf ook de handen uit de mouwen en verzorgt de dieren van cavia tot paard. Als bestuurslid voor de kinderboerderij is zij verantwoordelijk voor de contacten met de basisscholen om de educatieve rol van de kinderboerderij vorm te geven.

Advertentie

Maatschappij Wassenaar Lintjesregen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×