Vrouwenkerkhof opgeknapt voor 2009

In het kader van het Pilgrim Fathersjaar in 2009 zal op verzoek van een motie van de ChristenUnie het Vrouwenkerkhof met voorrang worden aangepakt. Als eerste aanzet voor afdoening van de motie van de gemeenteraad over het Vrouwenkerkhof heeft het College een plan van aanpak vastgesteld waarin wordt uitgegaan van een gefaseerde uitvoering van het project. De openbare ruimte, het plein, wordt vóór het Pilgrim Fathers herdenkingsjaar 2009 opgeknapt en de noordwand wordt doorgeschoven tot na dat jaar. Als uitgangspunt is vastgesteld dat de muurresten worden gehandhaafd. Dat heeft het Colege van B & W gisteren besloten. In overleg met belanghebbenden zal voor het plein een programma van eisen en een stedenbouwkundig plan worden opgesteld. Beide delen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad. Het programma van eisen naar verwachting in juni 2007 en het stedenbouwkundig plan in februari 2008.

In de begroting 2007 is een Bestemmingsreserve Stadsvernieuwing opgenomen waarbinnen twee bedragen zijn gekoppeld aan het Vrouwenkerkhof: voor de herinrichting Vrouwenkerkplein € 122.006; voor de ontwikkeling noordwand Vrouwenkerkplein € 152.456.

De voorbereidingskosten tot aan het projectbesluit worden betaald uit de algemene dienst. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een plan dat past binnen het bedrag dat in de bestemmingsreserve is gereserveerd voor de herinrichting van het plein. Er zal gezocht worden naar aanvullende financiering om het ambitieniveau te verhogen. Eventuele voorstellen hiervoor zullen worden meegenomen in het projectbesluit.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×