Raadscommissie eens met variantenonderzoek Ringweg-Oost

Om doorgaand verkeer uit het oostelijke deel van de binnenstad van Leiden te weren, wordt de komende tijd een onderzoek uitgevoerd naar de Ringweg-Oost. Het doel van de Ringweg is de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren en een betere verbinding te maken tussen de Kanaalweg in het zuiden en de Willem de Zwijgerlaan in het noorden van de stad. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Leiderdorp. Omdat er meer mogelijkheden zijn dan een route langs de Zijl in het verlengde van de Kanaalweg, is gekozen voor de projectnaam Variantenonderzoek Ringweg-Oost.

Alle partijen waren blij met het voorstel, maar de hoge kosten zorgden voor veel protest. Van de benodigde € 300.000 euro is namelijk € 250.000 bestemd voor inhuur van externen. Zo vroeg de SP zich af of het niet beter is als de projectleider uit Leiden komt en de situatie kent. Wethouder Steegh verklaarde dat de inhuur van externen niet anders kan, omdat Leiden niet de capaciteit en de kwaliteit in huis heeft om het onderzoek zelf uit te voeren. Bovendien kan een projectleider van buiten ook tunnelvisie voorkomen. ‘We moeten niet dezelfde fout maken als bij de RijnGouweLijn. Er moet nu gedacht worden op basis van het probleem, niet op basis van de oplossing.’

De burgers van Leiden en Leiderdorp worden actief bij het onderzoek betrokken. Zij zullen hun inbreng kunnen leveren in de verschillende fasen van het onderzoek: de probleemanalyse, het in kaart brengen van de verschillende alternatieven, het opstellen van het toetsingskader en het beoordelen en afwegen van de alternatieven. Eind 2007 moet het onderzoek gereed zijn en moet er een voorkeursalternatief zijn dat ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan de colleges en raden van Leiden en Leiderdorp. Daarbij moet duidelijk worden wat de kosten zijn van het voorkeursalternatief en wat de benodigde procedures zijn.

Op dit moment beschikt Leiden niet over een volledige ringstructuur. Aan de oostkant van de stad ontbreekt een deel van de ring. Hierdoor gaat veel verkeer over de Zijlsingel, de Hoge Rijndijk en de Hooigracht. Dat zorgt voor files en overlast voor de omgeving. In het collegeprogramma is opgenomen dat een Kanalenroute noodzakelijk is om doorgaand autoverkeer door de binnenstad via de Hooigracht en Zijlsingel onmogelijk te maken. Uitgangspunt is dat de Sumatrastraat niet zwaarder belast mag worden dan nu het geval is.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×