Falende ambtenaren kosten miljoenen

De blunders bij de onteigeningsprocedures rond het Aalmarktproject zijn niet het eerste signaal dat er iets grondig mis is bij de dienst Bouwen en Wonen. Ook bij andere projecten werden kostbare fouten gemaakt. De snelle wisseling van directeuren en de eindeloze reorganisaties maken er de zaak niet beter op. Er worden wel evaluaties gehouden en prijzige rapporten geschreven, maar een verbetering blijft uit. De diverse wethouders erkennen dat er iets mis is met hun ambtenaren. Dat blijkt uit uitspraken als: ‘maatregelen in de personele sfeer’ en ‘een cultuurprobleem’. In dit artikel een kort overzicht van projecten waar iets mis ging.

Stadsgehoorzaal
De verbouwing van de Stadsgehoorzaal wordt telkens duurder en loopt steeds meer vertraging op. Vorige week bleek er een nieuw tekort ontstaan te zijn. De overschrijdingen waren al langer bekend, maar het college werd pas drie weken geleden geïnformeerd. Wethouder Witteman vindt dat deze overschrijding veel eerder boven water had moeten komen. ‘Er zijn inmiddels maatregelen binnen de organisatie genomen om herhaling te voorkomen. Maatregelen in de personele sfeer.’ Het Leids Nieuwsblad concludeert hieruit dat er koppen gerold zijn op het Stadsbouwhuis. (Bron: Leids Nieuwsblad, 2 mei 2007)

Scheltemacomplex
Het Scheltemaproject is een duur grapje geworden. In april 2006 bleek er een overschrijding te zijn van 1,2 miljoen euro. Volgens toenmalig D66-wethouder Hessing had niemand in de gaten dat de begroting werd overschreden, omdat er niet projectmatig is gewerkt. Bureau Twynstra Gudde leverde voor 69.000 euro het rapport ‘Procesevaluatie Scheltemacomplex’. Daarin staat dat de gemeente ‘bewust grote risico’s heeft genomen door niet goed vast te leggen wie precies welke verantwoordelijkheden had. Ook werd de dagelijkse leiding, ondanks waarschuwingen vanuit de Leidse gemeenteraad, overgelaten aan de artistiek leider van de Veenfabriek, terwijl niet duidelijk was of deze over de benodigde ervaring en capaciteiten beschikte voor een dergelijk project.’ Wethouder Hessing stelde: ‘Als er zoveel mis gaat, kan je niet zeggen dat er iemand ergens in de krochten van het stadhuis heeft zitten slapen. Dan is er gewoon een cultuurprobleem.’ Vorige week bleek het tekort toch nog verder opgelopen te zijn. Wethouder Jonas erkende zijn eigen fouten, maar legde ook een deel van de schuld bij zijn ambtenaren. ‘De communicatie en bewaking van projecten zal ik beter in de gaten houden. De reorganisatie Anders Werken en het vertrek van de directeur van Bouwen en Wonen droegen niet bij aan de helderheid van het dossier.’ (Bron: archief Sleutelstad, B&W 06.0520, 18-04-2006)

Herinrichting Haagweg
De herinrichting van het kruispunt Haagweg – Rijnzichtbrug is mislukt. De kosten voor de tweede herinrichting worden geraamd op € 360.000. Jan-Jaap de Haan (CDA) was tijdens de commissievergadering Ruimte en Bereikbaarheid van mening dat de wethouder moet onderzoeken waarom dit al de zoveelste keer is dat een kruispunt opnieuw ingericht moet worden. (Bron: archief Sleutelstad)

Kanalenroute of Ringweg-Oost
Al jaren wordt er gesproken over de aanleg van de Kanalenroute, nu omgedoopt tot Ringweg-Oost. Er vindt nu een variantenonderzoek plaats. Van de hiervoor benodigde € 300.000 euro is € 250.000 bestemd voor inhuur van externen. Wethouder Steegh verklaarde dat de inhuur van externen noodzakelijk is, omdat Leiden niet de capaciteit en de kwaliteit in huis heeft om het onderzoek zelf uit te voeren. ‘Het Project Management Bureau is volledig overbelast.’ Bovendien hoopt hij dat een projectleider van buiten ook tunnelvisie kan voorkomen. ‘We moeten niet dezelfde fout maken als bij de RijnGouweLijn. Er moet nu gedacht worden op basis van het probleem, niet op basis van de oplossing.’ (Bron: archief Sleutelstad, notulen vergadering R & B d.d. 3 april 2007)

Verlenen bouwvergunning Julianastraat
De gemeente Leiden heeft vorig jaar onterecht een bouwvergunning verleend voor de bouw van een viertal appartementen aan de Julianastraat. Het onafhankelijk onderzoeksbureau ‘4iTrust’ uit Amsterdam dat van de gemeente opdracht kreeg om het functioneren van de afdeling Vergunningen en Subsidies van de dienst Bouwen en Wonen onder de loep te nemen stelt dat de afgifte van de bouwvergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Ook heeft de dienst verzuimd om de brandweer te vragen de aanvraag te toetsen aan de brandveiligheidseisen. Volgens de gemeente blijkt uit het onderzoeksrapport dat er geen sprake is van een bewust gemaakte fout, belangenverstrengeling of corruptie. Er zou sprake zijn van inschattingsfouten bij het doorlopen van de procedures. (Bron: archief Sleutelstad)

Leerwerkproject Vollersgracht
In 2001 is besloten drie panden aan de Vollersgracht te bouwen in het kader van de inmiddels beëindigde Leerwerk projecten. Door ‘wisselende interne opvattingen en inzichten’ werd het bouwplan afgeblazen en een nieuw bouwplan gemaakt. Dit resulteerde in een aanmerkelijke vertraging in de uitvoering en tot substantiële kostenverhoging. De oplevering werd daarna gepland in begin 2005. Op zondag 1 april 2007 stonden de panden nog steeds leeg en is door een aantal personen geprobeerd deze te kraken. De VVD stelde hierover schriftelijke vragen op 2 april, waarop nog geen antwoord is gekomen. Wel besloot het college op 10 april dat de panden van de leerwerkprojecten verkocht worden.(Bron: archief Sleutelstad, B & W Nr: 04.1028/14-07-2004, besluitenlijst B & W van 10 april 2007, besluit 07.0376)

Binnenste Beter
De straten van de binnenstad zijn voor miljoenen opnieuw bestraat. Het CDA concludeerde dat het ‘Binnenste Middelmatig’ is geworden en liet een onafhankelijk onderzoek doen door Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf (SEB). Dat concludeerde dat de nieuwe bestrating veel te wensen overliet. De dienst BoWo deed zelf een intern onderzoek, met niet mis te verstane conclusies: Er wordt tijdens het uitvoeringsproces door de projectleiding onvoldoende gerapporteerd aan de ambtelijke opdrachtgever, ofwel de ambtelijke opdrachtgever heeft hierover geen duidelijke afspraken gemaakt met de projectleider. De portefeuillehouder is in de afgelopen jaren tijdens de voorbereiding en tijdens de uitvoeringonvoldoende geïnformeerd door de directeur van de dienst Bouwen en Wonen over een aantal specifieke uitvoeringsproblemen bij het project Binnenste Beter. (Bron: rapport Intern onderzoek Dienst Bouwen en Wonen: dossier Binnenste Beter, November 2004)

Aalmarkt
Het Aalmarktproject loopt al jaren slecht. Nu blijkt de gemeente fout op fout gestapeld te hebben bij de onteigeningsprocedures van 15 van de 30 gebouwen. Wethouder Witteman stelt dat dit geen problemen oplevert voor cruciale delen van het Aalmarktplan. De peiling voor de ontwerpen voor het Aalmarktproject verliep al eerder slecht. De verspreiding van stembiljetten ging slecht en er kwamen minder dan 5000 stemmen binnen. (Bron: archief Sleutelstad)

Leiden Aalmarktproject


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×