Falende ambtenaren kosten miljoenen

9

De blunders bij de onteigeningsprocedures rond het Aalmarktproject zijn niet het eerste signaal dat er iets grondig mis is bij de dienst Bouwen en Wonen. Ook bij andere projecten werden kostbare fouten gemaakt. De snelle wisseling van directeuren en de eindeloze reorganisaties maken er de zaak niet beter op. Er worden wel evaluaties gehouden en prijzige rapporten geschreven, maar een verbetering blijft uit. De diverse wethouders erkennen dat er iets mis is met hun ambtenaren. Dat blijkt uit uitspraken als: ‘maatregelen in de personele sfeer’ en ‘een cultuurprobleem’. In dit artikel een kort overzicht van projecten waar iets mis ging.

Stadsgehoorzaal
De verbouwing van de Stadsgehoorzaal wordt telkens duurder en loopt steeds meer vertraging op. Vorige week bleek er een nieuw tekort ontstaan te zijn. De overschrijdingen waren al langer bekend, maar het college werd pas drie weken geleden geïnformeerd. Wethouder Witteman vindt dat deze overschrijding veel eerder boven water had moeten komen. ‘Er zijn inmiddels maatregelen binnen de organisatie genomen om herhaling te voorkomen. Maatregelen in de personele sfeer.’ Het Leids Nieuwsblad concludeert hieruit dat er koppen gerold zijn op het Stadsbouwhuis. (Bron: Leids Nieuwsblad, 2 mei 2007)

Scheltemacomplex
Het Scheltemaproject is een duur grapje geworden. In april 2006 bleek er een overschrijding te zijn van 1,2 miljoen euro. Volgens toenmalig D66-wethouder Hessing had niemand in de gaten dat de begroting werd overschreden, omdat er niet projectmatig is gewerkt. Bureau Twynstra Gudde leverde voor 69.000 euro het rapport ‘Procesevaluatie Scheltemacomplex’. Daarin staat dat de gemeente ‘bewust grote risico’s heeft genomen door niet goed vast te leggen wie precies welke verantwoordelijkheden had. Ook werd de dagelijkse leiding, ondanks waarschuwingen vanuit de Leidse gemeenteraad, overgelaten aan de artistiek leider van de Veenfabriek, terwijl niet duidelijk was of deze over de benodigde ervaring en capaciteiten beschikte voor een dergelijk project.’ Wethouder Hessing stelde: ‘Als er zoveel mis gaat, kan je niet zeggen dat er iemand ergens in de krochten van het stadhuis heeft zitten slapen. Dan is er gewoon een cultuurprobleem.’ Vorige week bleek het tekort toch nog verder opgelopen te zijn. Wethouder Jonas erkende zijn eigen fouten, maar legde ook een deel van de schuld bij zijn ambtenaren. ‘De communicatie en bewaking van projecten zal ik beter in de gaten houden. De reorganisatie Anders Werken en het vertrek van de directeur van Bouwen en Wonen droegen niet bij aan de helderheid van het dossier.’ (Bron: archief Sleutelstad, B&W 06.0520, 18-04-2006)

Herinrichting Haagweg
De herinrichting van het kruispunt Haagweg – Rijnzichtbrug is mislukt. De kosten voor de tweede herinrichting worden geraamd op € 360.000. Jan-Jaap de Haan (CDA) was tijdens de commissievergadering Ruimte en Bereikbaarheid van mening dat de wethouder moet onderzoeken waarom dit al de zoveelste keer is dat een kruispunt opnieuw ingericht moet worden. (Bron: archief Sleutelstad)

Kanalenroute of Ringweg-Oost
Al jaren wordt er gesproken over de aanleg van de Kanalenroute, nu omgedoopt tot Ringweg-Oost. Er vindt nu een variantenonderzoek plaats. Van de hiervoor benodigde € 300.000 euro is € 250.000 bestemd voor inhuur van externen. Wethouder Steegh verklaarde dat de inhuur van externen noodzakelijk is, omdat Leiden niet de capaciteit en de kwaliteit in huis heeft om het onderzoek zelf uit te voeren. ‘Het Project Management Bureau is volledig overbelast.’ Bovendien hoopt hij dat een projectleider van buiten ook tunnelvisie kan voorkomen. ‘We moeten niet dezelfde fout maken als bij de RijnGouweLijn. Er moet nu gedacht worden op basis van het probleem, niet op basis van de oplossing.’ (Bron: archief Sleutelstad, notulen vergadering R & B d.d. 3 april 2007)

Verlenen bouwvergunning Julianastraat
De gemeente Leiden heeft vorig jaar onterecht een bouwvergunning verleend voor de bouw van een viertal appartementen aan de Julianastraat. Het onafhankelijk onderzoeksbureau ‘4iTrust’ uit Amsterdam dat van de gemeente opdracht kreeg om het functioneren van de afdeling Vergunningen en Subsidies van de dienst Bouwen en Wonen onder de loep te nemen stelt dat de afgifte van de bouwvergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Ook heeft de dienst verzuimd om de brandweer te vragen de aanvraag te toetsen aan de brandveiligheidseisen. Volgens de gemeente blijkt uit het onderzoeksrapport dat er geen sprake is van een bewust gemaakte fout, belangenverstrengeling of corruptie. Er zou sprake zijn van inschattingsfouten bij het doorlopen van de procedures. (Bron: archief Sleutelstad)

Leerwerkproject Vollersgracht
In 2001 is besloten drie panden aan de Vollersgracht te bouwen in het kader van de inmiddels beëindigde Leerwerk projecten. Door ‘wisselende interne opvattingen en inzichten’ werd het bouwplan afgeblazen en een nieuw bouwplan gemaakt. Dit resulteerde in een aanmerkelijke vertraging in de uitvoering en tot substantiële kostenverhoging. De oplevering werd daarna gepland in begin 2005. Op zondag 1 april 2007 stonden de panden nog steeds leeg en is door een aantal personen geprobeerd deze te kraken. De VVD stelde hierover schriftelijke vragen op 2 april, waarop nog geen antwoord is gekomen. Wel besloot het college op 10 april dat de panden van de leerwerkprojecten verkocht worden.(Bron: archief Sleutelstad, B & W Nr: 04.1028/14-07-2004, besluitenlijst B & W van 10 april 2007, besluit 07.0376)

Binnenste Beter
De straten van de binnenstad zijn voor miljoenen opnieuw bestraat. Het CDA concludeerde dat het ‘Binnenste Middelmatig’ is geworden en liet een onafhankelijk onderzoek doen door Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf (SEB). Dat concludeerde dat de nieuwe bestrating veel te wensen overliet. De dienst BoWo deed zelf een intern onderzoek, met niet mis te verstane conclusies: Er wordt tijdens het uitvoeringsproces door de projectleiding onvoldoende gerapporteerd aan de ambtelijke opdrachtgever, ofwel de ambtelijke opdrachtgever heeft hierover geen duidelijke afspraken gemaakt met de projectleider. De portefeuillehouder is in de afgelopen jaren tijdens de voorbereiding en tijdens de uitvoeringonvoldoende geïnformeerd door de directeur van de dienst Bouwen en Wonen over een aantal specifieke uitvoeringsproblemen bij het project Binnenste Beter. (Bron: rapport Intern onderzoek Dienst Bouwen en Wonen: dossier Binnenste Beter, November 2004)

Aalmarkt
Het Aalmarktproject loopt al jaren slecht. Nu blijkt de gemeente fout op fout gestapeld te hebben bij de onteigeningsprocedures van 15 van de 30 gebouwen. Wethouder Witteman stelt dat dit geen problemen oplevert voor cruciale delen van het Aalmarktplan. De peiling voor de ontwerpen voor het Aalmarktproject verliep al eerder slecht. De verspreiding van stembiljetten ging slecht en er kwamen minder dan 5000 stemmen binnen. (Bron: archief Sleutelstad)

Delen

9 reacties

 1. En wat te denken van de “Linkse Kerk”, Boerhaavelaan en bouwprojecten van INHolland. Dat gaat de gemeente ook miljoenen kosten!

 2. Wat te denken van alle kommer en kwel rond de daklozenopvang aan de Haagweg/Professorenwijk/NUON-terrein.

 3. Is de positie van de gemeentesecretaris als “baas” van de ambtenaren niet in het geding?

 4. marcellus op

  Hier nog een paar moeilijkheden die zo even bij mij opkomen:

  Nieuw Leyden, alwaar:
  – een groot aantal kavels tot nu teo onverkoopbaar blijkt,
  waardoor een groot deel daarvan als automatisch in handen zal komen van Portaal. Iets wat niet in overeenstemming zal zijn met de verstrekte rijkssubsidie tbv. het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap.
  – de ontwerpers van de stedenbouwkundige opzet (en inrichting van de openbare weg), waar de gemeente eerst nog goede sier mee heeft gemaakt, nu uit arren moede het project verlaten hebben,
  – de gemeente de nieuwe bewoners een droomhuis voorspiegelde voor een totale bouwsom van 2,5 ton. Wat, mede door de bijzonder hoge kavelprijzen (door de gemeente bepaald) behoorlijk onhaalbaar blijkt te zijn.

  Willem de Zwijgerlaan:
  – waarvan de her-vernieuwing niet gedekt is door genoeg fondsen wegens een al te creatief omgaan met mogelijke parkeerinkomsten door de ambtenaren

  Stationsplein en omgeving:
  – waarbij van het originele en ambitieuze vernieuwingsplan alleen de woorden vernieuwend bleken te zijn. De uitwerking kenmerkt zich voornamelijk door een hoog Almere-gehalte.
  – Het gat van Ron, Waarmee we eigenlijk allemaal erg blij moeten zijn, want het door de welstand goedgekeurde bouwplan had het stationsplein nog net even dat zetje gegeven richting spontane braakneiging van de toevalige passant.

  etc.

 5. R. Dentener op

  De redacteur van het nieuwsbericht was nog vergeten te vermelden de knullige wijze waarmee BoWo voor een aantal regiogemeenten de administratie voerde van BWS-gelden voor nieuwbouw in de sociale huursector aldaar. Zie (onvolledige) berichtgeving Leids Dagblad: http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article1613169.ece . Inmiddels heb ik van een in het onderwerp ingevoerde persoon begrepen dat er aan deze flater geen consequenties worden verbonden, omdat het dan ‘terug zou moeten in de beraadslaging van de gemeenten die destijds bij dit onderwerp betrokken waren en dat dit niet handig is want het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft inmiddels de bevoegdheden op o.a. dit onderwerp overgenomen’. De gemeente Leiden neemt het verlies voor lief, de burger betaalt de rentelasten.

 6. De gang van zaken bij een recente herbestrating:
  1. De trottoirtegels worden vervangen door nieuwe, hoewel met de oude tegels niets mis is (behalve hier en daar een gebroken exemplaar).
  2. Weken van tevoren werden er vele pallets met (halve) tegels neergezet. Van die tegels is een groot aantal gestolen en met een groot deel van rest zijn kinderen aan het slepen gegaan (daarbij niet gehinderd door zich verantwoordelijk voelende ouders).
  3. De aannemer heeft er een grote bak voor bouwafval (oude tegels) laten neerzetten. Binnen korte tijd kwamen auto’s met aanhangwagens aanrijden, gelijk ratten uit duistere holen, waarvan bestuurders afval in de container dumpten.
  Als dit de gebruikelijke manier is waarop herbestrating gaat in Leiden, dan lijkt het me dat er veel geld over de balk wordt gesmeten. Ik weet echter niet of er tijdens de uitvoering van dergelijke projecten ambtelijk toezicht is.

 7. Leidenmijnstad op

  Wat een dag, Ajax verliest, ezels gezocht en er werken eikels op het gemeentehuis!

                                                                 <a href=”javascript:ol(‘http://leidenmijnstad.spaces.live.com’);”>http://leidenmijnstad.spaces.live.com</a&gt;

 8. Harry Schoch op

  Beste Dick,

  Eigenaar Gemeente heeft vele jaren haar eigendom aan Koppenhinksteeg en Hooglandse Kerkgracht, waar ook de Linkse Kerk in zit, verwaarloosd. Dat al dat achterstallig onderhoud nu betekent, dat het opknappen extra geld kost, is dus logisch…..Ik ben overigens blij, dat van de sloop is afgezien…..

  Harry Schoch.

 9. R. Dentener op

  Oh ja, en verder nog vergeten te vermelden de foute berekening van de kosten van het WOP (wijkontwikkelingsplan) Leiden Noord, waarbij het aanvankelijk in maart 2006 begrote tekort van het vernieuwingsplan ter hoogte van 5,8 miljoen Euro na herberekening door deskundigen uitkwam op 6,5 miljoen Euro.

Over de auteur

Je bent nu offline