Lasten voor Leidse huurders fors hoger

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de mogelijkheden onderzocht om de gemeentelijke heffingen zo veel mogelijk op basis van de mate van vervuiling te gaan innen. De uitkomst van het onderzoek is de aanbeveling om het rioolrecht voor woningen niet te wijzigen en voor bedrijven verder te differentieren naar gebruik. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om de trendmatige verhoging van het OZB-tarief voor woningen over te hevelen naar de afvalstoffenheffing. Voor huurwoningen zal de lastendruk daardoor met ruim 13% toenemen, voor koopwoningen tussen de 3 en 6%. Voor bedrijven zullen de lasten, afhankelijk van gebruik, af- of toenemen.

In het Coaltitieakkoord tussen de collegepartijen werd de wens geuit om de lasten voor de burger te beperken. Daarbij wil de coalitie de lasten verdelen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Uit het onderzoek blijkt dat het lastig is om de heffing voor het rioolrecht voor woningen naar gebruik te differentieren. Hoewel het juridisch mogelijk is, is het in de praktijk lastig, onder andere omdat het waterverbuik niet altijd per woning is vast te stellen en omdat de kosten voor de berekening van een dergelijke aanslag hoog zijn.

De heffing van de rioolrechten voor bedrijven (niet-woningen) wordt op dit moment al mede bepaald op basis van de hoeveelheid afgevoerd afvalwater. Nu geldt nog een vast tarief voor de eerste 500 m3 en een bedrag per m3 daarboven. Het college stelt nu voor om het tarief hier meer te differentieren naar gebruik door het vaste bedrag te bereken over de eerste 250 m3 en elke m3 daarboven apart te belasten.

Met de onroerende zaak belasting (OZB) wil het college de landelijke trendverhoging volgen, maar de opbrengst daarvan toevoegen aan de dekking van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is Leiden al gedifferentieerd naar huishoudenomvang. Door de trendverhoging van de OZB toe te voegen aan de opbrengst van de afvalstoffenheffing, terwijl de afvalstoffenheffing gelijk blijft, verschuift dit deel van de gemeentelijke heffingen van eigenaren naar gebruikers. Volgend jaar wil het college een nader onderzoek uitvoeren naar een nieuw riooolheffingsysteem waarin ook de nieuwe rioleringsplannen en de nieuwe gemeentelijke watertaken worden meegenomen.

Keerzijde van deze keuze is dat een deel van de gemeentelijke heffingen verschuift van de eigenaren naar de gebruikers. Dat heeft gevolgen voor woninghuurders. De lasten van woninghuurders zullen meer naar het gemiddelde bewegen, maar het college vindt dat verantwoord, omdat de gemiddelde lasten voor huurders in Leiden relatief laag zijn.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×