Minder vergunningsstelsels door invoering Wabo

Het college stelt de gemeenteraad voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te implementeren in de legesverordening. De Wabo zal dan ruim 20 bestaande vergunningsstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Vergunningen die komen te vervallen, zijn dan onder andere die voor bouw, sloop, de aanleg van wegen, monumenten en de kap van bomen. De Wabo moet het voor burgers en bedrijven mogelijk maken om via één overzichtelijke procedure en bij één bevoegd gezag toestemming te vragen voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De vergunning kan integraal worden aangevraagd en na behandeling van de aanvraag volgt er één besluit.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×