De Zuidvleugelpartners met v.l.n.r. A.S. Scholten, Drechtsteden; L. Kok, Den Haag; J. Baljeu, Rotterdam; H.J.J. Lenferink, Leiden; J.W.E. Spies, Provincie Zuid-Holland; E.H. van Vliet, Lansingerland; G.A.A Verkerk, Delft. (Foto: PR).

Zuidvleugel kan economische topregio in Europa worden

De zuidelijke vleugel van de Randstad – de zogenaamde Zuidvleugel – heeft de potentie om uit te groeien tot één van de economische topregio’s van Europa. Dat blijkt uit het adviesrapport Zuidvleugel, de topregio van Nederland. Het adviesrapport is het resultaat van een onderzoek dat Roland Berger Strategy Consultants heeft uitgevoerd naar de economische kracht en potentie van de regio. Deze ligt vooral in de grote diversiteit aan economische sterke sectoren. Veel sectoren bevinden zich in een transitie die hen noodzaakt te innoveren en te verduurzamen. Het advies is om die opgave te faciliteren door sterk in te zetten op verbinden en verknopen van de negen internationale topsectoren. Daartoe werkt de regio samen met partners van bedrijven en kennisinstellingen aan een sectoraal actieplan.

Het adviesrapport Zuidvleugel, de topregio van Nederland is opgesteld in opdracht van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, bestaande uit de provincie Zuid-Holland, de steden Rotterdam en Den Haag en de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, Midden Holland en Drechtsteden. Het rapport onderstreept het belang van de Zuidvleugel voor de Nederlandse economie. De Zuidvleugel beschikt over een aantal zeer krachtige internationale concurrerende sectoren waarmee de regio een cruciale bijdrage levert aan de economische prestaties van de BV Nederland.

Tegelijkertijd benadrukt het adviesrapport dat de Zuidvleugel voor enorme uitdagingen staat om zijn economische positie te behouden en verder te versterken. Ontwikkelingen zoals de groeiende schaarste aan grondstoffen, de stijgende energieprijzen en de klimaatverandering zullen de transitie naar een economie gebaseerd op duurzame energie en biobased grondstoffen versnellen. Enerzijds raakt dat die sectoren in de regio waar materialen en energie een belangrijke rol spelen. Anderzijds schept deze transitie naar een schone economie ook grote kansen en mogelijkheden voor het gebied, stelt het adviesrapport. Om deze te benutten is het vooral zaak om het innovatiepotentieel in de Zuidvleugel te gebruiken. Het adviesrapport benadrukt het belang van de diversiteit aan economische activiteiten in de regio als bron van vernieuwing en nieuwe economische bedrijvigheid.

Opkomende sectoren kunnen met hun kennis en expertise een belangrijke rol spelen in de vernieuwing van traditionele sectoren zoals Chemie, Energie, Greenports en Logistiek. Nieuwe sectoren als Cleantech en Life Sciences zijn vaak op zoek naar kapitaal, massa en een markt om hun kennis te kapitaliseren. Dat zijn zaken die traditionele sectoren op hun beurt kunnen bieden.

Om gevolg te geven aan de aanbevelingen uit het adviesrapport wordt door de zuidvleugelpartners een actieprogramma Kiezen voor diversiteit opgesteld. Dit programma is gericht op het aanjagen van innovatie en verduurzaming in de negen meest kansrijke sectoren van de Zuidvleugel: het wegnemen van belemmeringen voor een verdere groei van deze sectoren en het stimuleren van kruisbestuiving. Daartoe worden per sector prioritaire opgaven (schaalsprongen) in beeld gebracht voor de komende vier jaar.

De aanpak sluit aan bij de Topsectorenbenadering van het Rijk, die gericht is op het stimuleren van innovatie in de topsectoren in Nederland. Het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel wil hiermee een bijdrage leveren aan de aanpak van de topsectoren in de regio Zuidvleugel. Op 1 juni levert het team van bestuurders dat is betrokken bij de uitwerking van het actieprogramma hiervoor een ambitiedocument op.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×