Rekenkamercommissie: Leiden loopt mogelijk geld mis bij verkoop panden

De Rekenkamercommissie Leiden heeft een onderzoek uitgevoerd naar het Leidse beleid rond vastgoed. Daarbij is ook gekeken naar de uitvoering van dat beleid. Met het onderzoek wilde de Rekenkamercommissie antwoord geven op vragen als welke panden de gemeente Leiden bezit, wat deze waard zijn, hoe ze worden beheerd bij aankoop, verkoop en verhuur en ook wat er bekend is over de kosten en opbrengsten van de panden.

De Rekenkamercommissie concludeert dat op veel van die vragen nog geen goed antwoord gegeven kan worden, omdat het ontbreekt aan helder beleid en een goede administratie. Er bestaat nog geen uitgewerkt beleid voor het vastgoed in Leiden. Daardoor is niet duidelijk vastgelegd welk vastgoed de gemeente wil behouden en welk vastgoed ze wil afstoten. Ook kan er sprake zijn van impliciete subsidieverlening aan huurders via te lage huurprijzen.

De Leidse Rekenkamercommissie noemt het wel positief dat het college na viereneenhalf jaar een concept van een nieuw beleidskader heeft voorgelegd aan de Raad. Daarin wordt voorgesteld dat huren altijd marktconform worden vastgesteld. De huurder kan via een subsidie eventueel voor de extra kosten gecompenseerd worden. Dit is in de ogen van de Rekenkamercommissie een goede manier om de uitgaven van de gemeente inzichtelijk te maken. Andere punten uit het nieuwe beleidskader moeten volgens de Rekenkamercommissie wel nog duidelijker worden uitgewerkt.

Tijdens dit onderzoek was de administratie van het vastgoed in de gemeente op veel onderdelen niet op orde. Taxaties van verkochte panden waren vaak van slechte kwaliteit, ontbraken geheel of konden niet eenvoudig uit het archief worden gehaald. Verder ontbraken verkoopdossiers voor verkochte panden, waardoor niet duidelijk is of wel voldoende moeite is gedaan de maximale opbrengsten binnen te halen. Mogelijk is de gemeente hiermee ook inkomsten misgelopen.

Ook kon van bijna de helft van de panden die in het kader van dit onderzoek onderzocht zijn de taxatiewaarde of WOZ- waarde niet worden aangegeven. Daarnaast geeft de administratie onvoldoende inzicht in de kosten en opbrengsten van gemeentelijke panden. Positief is dat de gemeente Inmiddels een verbeterplan is gestart om de administratie en het beheer van het vastgoed op orde te brengen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×