Sporthal de Bloemerd in Leiderdorp is één van de sporthallen waar sinds vandaag ook vluchtelingen worden opgevangen. (Foto's: J.P. Kranenburg).

Shortlist huisvesting statushouders klaar

De taskforce van de gemeente Leiden heeft de afgelopen weken in kaart gebracht welke panden er geschikt zijn of gemaakt kunnen worden voor het huisvesten van vluchtelingen waarvan inmiddels duidelijk is dat ze in ons land mogen blijven. Deze zogenaamde statushouders zitten nu vaak nog in asielzoekerscentra, zoals in Katwijk, te wachten op een geschikte woning. Die komen echter maar mondjesmaat beschikbaar omdat de (huur)woningmarkt nog steeds behoorlijk op slot zit. Alleen in Leiden is er dit jaar al een achterstand van 85 te huisvesten statushouders ten opzichte van de opgelegde taakstelling.

Onlangs is de taskforce uitgebreid met de Leidse buurgemeenten. De lijst van geschikte locaties wordt daarom nu uitgebreid met panden in Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Al die panden zijn of worden onderzocht op geschiktheid voor het huisvesten van zowel statushouders als bijvoorbeeld zwerfjongeren. Daaruit is een shortlist gekomen met panden die geschikt zijn of op korte termijn geschikt zijn te maken. Daarbij speelt ook mee of particuliere eigenaren bereid zijn om hun pand beschikbaar te stellen voor de huisvesting van vergunninghouders. Vervolgens zal aan de woningcorporaties worden gevraagd of ze kunnen onderzoeken hoeveel woningen er in de panden kunnen komen en onder welke voorwaarden (en kosten).

bloemerd03Naast het in kaart brengen van mogelijk geschikte panden houdt de regionale taskforce zich ook bezig met de juridische aspecten van de opvang en huisvesting en met de maatschappelijke participatie. Zodra een groep vergunninghouders zich ergens vestigt, moeten ze ook zo snel mogelijk kansen krijgen om te integreren. Ook wordt nadrukkelijk gekeken hoe de regio zo optimaal kan profiteren van de bestaande landelijke (financiële) regelingen.

In Leiden is inmiddels ook met de wijken gesproken. Vorige week vond er een bijeenkomst plaats met 45 vertegenwoordigers van wijk- en buurtverenigingen om ook hen te betrekken bij de mogelijke huisvesting van vergunninghouders.

Over de kosten is nog weinig concreets bekend. Wel zijn er in alle gemeenten ambtenaren vrijgemaakt voor deze klus en is in regionaal verband afgesproken dat elke gemeente die extra personele kosten zelf draagt. Ook Vluchtelingenwerk maakt door de grotere aantallen vluchtelingen extra kosten. Om die te dekken volgen later kredietaanvragen aan de verschillende gemeenteraden. Dat geldt ook voor de kosten die gemaakt moeten worden om panden geschikt te maken voor bewoning. Zodra een pand definitief geschikt is bevonden, volgt er een raadsvoorstel ter dekking van de benodigde investering.

De regio heeft ook afspraken gemaakt over de kosten van de noodopvang zoals die momenteel plaatsvindt in verschillende sporthallen. Voor zover die kosten hoger zijn dan de vergoeding die de gemeenten per vluchteling ontvangen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, worden ze omgeslagen over de vijf regiogemeenten die de opvang nu gezamenlijk ter hand hebben genomen. Elke gemeente draagt bij naar rato van het aantal inwoners.

112 Sleutelstad Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×